Vaststellingsbesluit tijdstip aanvang fase 2 en fase 3 Wet overheidspersoneel onder de werknemersverzekeringen

Geldend van 01-09-2002 t/m heden

Besluit van 17 juli 1999 tot vaststelling van het tijdstip van aanvang van fase 2 en fase 3 van de Wet overheidspersoneel onder de werknemersverzekeringen

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 8 juli 1999, directie Arbeidszaken Overheid, nr. AB1999/U76586;

Gelet op artikel 94, eerste en tweede lid, van de Wet overheidspersoneel onder de werknemersverzekeringen;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

  • 3 Indien op grond van het eerste en het tweede lid wijziging van hetzelfde artikel, artikellid of artikelonderdeel van een wet ingevolge de Wet overheidspersoneel onder de werknemersverzekeringen gelijktijdig plaatsvindt, worden eerst de wijzigingen behorende bij de bedoelde fase 2 aangebracht en direct daarop volgend de wijzigingen behorende bij de bedoelde fase 3.

Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is belast met de uitvoering van dit besluit, dat met toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Tavarnelle, 17 juli 1999

Beatrix

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

A. Peper

Uitgegeven de vierentwintigste augustus 1999

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

Terug naar begin van de pagina