Bijdrageregeling sociale integratie en veiligheid G25

[Regeling vervallen per 13-12-2008.]
Geraadpleegd op 26-05-2022.
Geldend van 23-01-2005 t/m 12-12-2008

Bijdrageregeling sociale integratie en veiligheid G25

De Minister voor Grote Steden- en Integratiebeleid, de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen;

In overeenstemming met het gevoelen van de ministerraad;

Besluiten:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 13-12-2008]

In deze regeling wordt verstaan onder:

a) de ministers:

De Minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties, de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijks-relaties en voor zover het betreft het onderwijs de Minister van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen;

b) G25:

de gemeenten Almelo, Arnhem, Amsterdam, Breda, Den Haag, Deventer, Dordrecht, Eindhoven, Enschede, Groningen, Haarlem, Heerlen, Hengelo, Helmond, ’s Her-togenbosch, Leeuwarden, Leiden, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam, Schiedam, Tilburg, Utrecht, Venlo en Zwolle;

c) gemeentebestuur:

het college van burgemeester en wethouders van een tot de G25 behorende gemeente;

d) doorstartconvenant:

het convenant dat op 17 december 1998 tussen het Rijk en de G25 is gesloten;

e) meerjarig ontwikkelingsprogramma:

het ontwikkelingsprogramma dat het gemeentebestuur overeenkomstig de in het doorstartconvenant opgenomen afspraken vóór 1 november 1999 bij het Rijk indient.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 13-12-2008]

 • 1 De ministers verstrekken het gemeentebestuur voor de uitvoering van het gemeentelijk beleid ter verbetering van de sociale integratie en veiligheid een bijdrage voor de periode 1999 tot en met 31 maart 2005, indien het gemeentebestuur in het meerjarig ontwikkelingsprogramma een samenstel van maatregelen opneemt dat naar het oordeel van de ministers en gehoord de minister van Justitie voldoet aan de in de artikelen 4 tot en met 6 gestelde voorwaarden.

 • 2 Het gemeentebestuur besteedt de bijdrage als aanvullende financiering van het onderdeel sociale integratie en veiligheid van het meerjarig ontwikkelingsprogramma.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 13-12-2008]

 • 1 De bijdrage die het gemeentebestuur wordt toegekend na goedkeuring van het meerjarig ontwikkelingsprogramma staat vermeld in de bij deze regeling behorende bijlage.

 • 2 De op grond van deze regeling toe te kennen bijdragen worden beschikbaar gesteld onder het voorbehoud van autorisatie door de begrotingswetgever.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 13-12-2008]

Aan het onderdeel sociale integratie en veiligheid van het meerjarig ontwikkelingsprogramma legt het gemeentebestuur de volgende doelstellingen ten grondslag:

 • a) Het verbeteren van de leefbaarheid en veiligheid van de leefomgeving. Hierbij staan vergroting van objectieve en subjectieve veiligheid als prioriteiten voorop;

 • b) Het verminderen en tegengaan van jeugdcriminaliteit door middel van een integrale aanpak, van preventie tot en met repressie, waarbij aandacht wordt gegeven aan het tot stand brengen van de aansluiting tussen organisaties en voorzieningen ten behoeve van een doorgaande ontwikkelingslijn voor jongeren tot en met 24 jaar;

 • c) Het verminderen en tegengaan van voortijdig schoolverlaten;

 • d) Het bevorderen van een sluitende structuur voor 24-uursopvang van kwetsbare groepen;

 • e) Het bevorderen van burgerparticipatie;

 • f) Het bevorderen van de betrokkenheid van het bedrijfsleven bij het bevorderen van leefbaarheid en veiligheid;

 • g) het bevorderen van een sluitende aanpak van sociale opvang en hulpverlening gericht op overlastgevende personen, waaronder dak- en thuislozen, met gecompliceerde, meervoudige problemen;

 • h) realisatie van toezicht op locaties met een verhoogd overlast- en/of criminaliteitsrisico;

 • i) het verbeteren van de nazorg voor stelselmatige daders;

 • j) het ontwikkelen en uitvoeren van een gedegen veiligheidsanalyse, het investeren in de regiefunctie van de gemeente, het verbeteren van de informatievoorziening en het opstellen van veiligheidsarrangementen, in het bijzonder voor stationsgebieden en andere gebieden ten behoeve van het openbaar vervoer.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 13-12-2008]

 • 1 Het gemeentebestuur geeft voor het onderdeel sociale integratie en veiligheid van het meerjarig ontwikkelingsprogramma een beschrijving van de problematiek en van de omvang en samenstelling van de groepen waarop het gemeentelijk beleid met het oog op het bereiken van de in artikel 4 genoemde doelstellingen is gericht.

 • 2 Het gemeentebestuur geeft voor het onderdeel sociale integratie en veiligheid van het meerjarig ontwikkelingsprogramma een beschrijving van de maatregelen die met het oog op de in artikel 4 genoemde doelstellingen worden genomen en een globale indicatie van de bestedingen die ten laste van de bijdrage zullen worden gedaan.

 • 3 Het gemeentebestuur geeft ten aanzien van de in het tweede lid bedoelde maatregelen aan welke prestaties in termen van streefcijfers ten opzichte van de vastgestelde beginsituatie zullen worden bereikt.

 • 4 Met betrekking tot de doelstelling genoemd in artikel 4, onderdeel h, omschrijft het gemeentebestuur de prestaties, bedoeld in het derde lid, in het aantal te realiseren plaatsen in de maatschappelijke opvang binnen de gemeente.

 • 5 Met betrekking tot de doelstelling genoemd in artikel 4, onderdeel i, omschrijft het gemeentebestuur de prestaties, bedoeld in het derde lid, in:

  • a. het aantal regulier gemaakte instroom/doorstroombanen,

  • b. het aantal gerealiseerde aanvullende opleidingen voor toezichthouders, en

  • c. het aantal gerealiseerde arbeidsmarkttoeleidingstrajecten voor toezichthouders.

 • 6 Met betrekking tot de doelstelling genoemd in artikel 4, onderdeel i, omschrijft het gemeentebestuur de prestaties bedoeld in het derde lid in: de totstandkoming van een convenant tussen de bij de nazorg betrokken lokale partijen, daarbij inbegrepen een vaststelling van de beginsituatie van het aantal aangeboden nazorgtrajecten en afspraken over het aantal nazorgtrajecten in de jaren 2005–2009. Met betrekking tot de doelstelling genoemd in artikel 4, onderdeel i, omschrijven de gemeentebesturen van Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht de prestaties bedoeld in het derde lid, tevens in het aantal nazorgtrajecten aangeboden aan stelselmatige daders, in relatie tot het totale aantal stelselmatige daders.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 13-12-2008]

 • 1 Het gemeentebestuur geeft in het onderdeel sociale integratie en veiligheid van het meerjarig ontwikkelingsprogramma een beschrijving van de maatregelen die op andere beleidsterreinen worden genomen en relevant zijn voor de uitvoering van de in artikel 5, tweede lid, bedoelde maatregelen. Dit geldt in ieder geval voor:

  • -

   de relatie met de inzet van de middelen in het kader van het gemeentelijk onderwijs- en achterstandenbeleid;

  • -

   de relatie met de regionale meld- en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaters en middelen;

  • -

   de relatie met de inzet van de middelen uit de Europese Structuurfondsen (ESF-3) die voor het bevorderen van een leven lang leren en het tegengaan van voortijdig schoolverlaten aan onderwijsinstellingen worden verstrekt.

 • 2 Het gemeentebestuur geeft in het onderdeel sociale integratie en veiligheid van het meerjarig ontwikkelingsprogramma aan op welke wijze de opvattingen van lokale en regionale onderwijs- en welzijnsinstellingen alsmede bewonersorganisaties worden betrokken in het driehoeksoverleg ten aanzien van de aanpak van de jeugdcriminaliteit en ten aanzien van voortijdig schoolverlaten en met welke partijen afspraken worden gemaakt.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 13-12-2008]

Indien de ministers, gehoord de minister van Justitie van oordeel zijn dat het onderdeel sociale integratie en veiligheid van het meerjarig ontwikkelingsprogramma niet voldoet aan de artikelen 4 tot en met 6, stellen zij het gemeentebestuur in de gelegenheid het meerjarig ontwikkelingsprogramma aan te passen. Zij stellen daarbij een termijn en geven aan op welke onderdelen het ontwikkelingsprogramma aanpassing behoeft.

Artikel 8

[Regeling vervallen per 13-12-2008]

 • 1 Het gemeentebestuur ontvangt de bijdrage in zes jaarlijkse termijnen, die telkens voor 1 juli betaalbaar worden gesteld.

 • 2 In afwijking van het eerste lid wordt de eerste jaartermijn voor 1 december 1999 verstrekt onder voorbehoud van goedkeuring van het meerjarig ontwikkelingsprogramma.

 • 3 In afwijking van het eerste lid ontvangt het gemeentebestuur de jaartermijn 2000 van de in artikel 4, onder e, bedoelde middelen, voor 31 december 2000 onder voorbehoud van goedkeuring van de daarmee verband houdende wijziging van het meerjarig ontwikkelingsprogramma.

 • 4 In afwijking van het eerste lid ontvangt het gemeentebestuur de jaartermijn 2001 van de in artikel 4, onder f, bedoelde middelen, voor 15 december 2001, onder voorbehoud van goedkeuring van de daarmee verband houdende wijziging van het meerjarig ontwikkelingsprogramma. In deze wijziging die voor 1 december 2001 wordt ingediend, geeft het gemeentebestuur aan op welke manier er vorm is gegeven aan burgerparticipatie en op welke wijze het bedrag van de rijksbijdrage met tenminste de helft wordt vermeerderd.

 • 5 In afwijking van het eerste lid ontvangt het gemeentebestuur de in artikel 4, onder g, bedoelde middelen, voor 15 december 2001, onder voorbehoud van goedkeuring van de daarmee verband houdende wijziging van het meerjarig ontwikkelingsprogramma. In deze wijziging geeft het gemeentebestuur aan op welke manier er vorm is gegeven aan de betrokkenheid van het bedrijfsleven en waaraan een door het bedrijfsleven beschikbaar gesteld bedrag dat tenminste gelijk is aan de rijksmiddelen wordt besteed.

 • 6 Indien het gemeentebestuur een aanvulling op het meerjarig ontwikkelingsprogramma vaststelt ten behoeve van de realisering van de doelstelling als vermeld in artikel 4, onderdeel h ontvangt het gemeentebestuur, in afwijking van het eerste lid, voor 1 oktober 2003 de bijdrage voor 2003, zoals vermeld in de bijlage bij deze regeling. Het gemeentebestuur zendt daartoe de aanvulling op het meerjarig ontwikkelingsprogramma uiterlijk 1 september 2003 aan de ministers.

 • 7 Indien het gemeentebestuur een aanvulling op het meerjarig ontwikkelingsprogramma vaststelt ten behoeve van de realisering van de doelstelling als vermeld in artikel 4, onderdeel i, ontvangt het gemeentebestuur, in afwijking van het eerste lid, voor de jaartermijn 2003 voor 1 oktober 2003 een bijdrage. De bijdrage bedraagt € 6.424 per regulier gemaakte instroom/doorstroombaan, of per arbeidsmarkttoeleidingstraject voor toezichthouders of per gerealiseerde aanvullende opleiding voor toezichthouders, tot een maximum als vermeld in de bijlage bij deze regeling. Het gemeentebestuur zendt daartoe de aanvulling op het meerjarig ontwikkelingsprogramma uiterlijk 1 september 2003 aan de ministers. Indien een gemeentebestuur op basis van de prestaties ten behoeve van de realisering van de doelstelling als vermeld in artikel 4, onderdeel i, niet in aanmerking komt voor het maximumbedrag als vermeld in de bijlage bij deze regeling, zal het resterende bedrag op basis van het bedrag per eenheid en naar evenredigheid worden toegekend aan de gemeentebesturen die op basis van de prestaties ten behoeve van de realisering van de doelstelling als vermeld in artikel 4, onderdeel i, een hogere bijdrage hadden kunnen ontvangen dan het maximumbedrag als vermeld in de bijlage bij deze regeling.

Artikel 9

[Regeling vervallen per 13-12-2008]

 • 1 Het gemeentebestuur brengt uiterlijk 15 juli 2005 aan de minister voor Grote Steden- en Integratiebeleid verslag uit over de besteding van de bijdrage.

Artikel 10

[Regeling vervallen per 13-12-2008]

De ministers kunnen de bijdrage geheel of gedeeltelijk terugvorderen, indien uit het financieel verslag, bedoeld in artikel 9, blijkt dat de bijdrage niet is besteed aan de uitvoering van de in artikel 5, tweede lid, bedoelde maatregelen.

Artikel 11

[Regeling vervallen per 13-12-2008]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 16 juli 1999

De

Minister

voor Grote Steden- en Integratiebeleid,

R.H.L.M. van Boxtel

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

A. Peper

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

K.Y.I.J. Adelmund

Bijlage

[Regeling vervallen per 13-12-2008]

   

Leefbaarheidsfonds

 

Inburgering oudkomers

(bedragen x € 1 mln)

2000

2001

2002

2003

2004

 

2000

2001

2002

2003

2004

                         

Totaal beleidsterrein

11,345

12,252

14,521

22,364

22,364

 

44,470

64,874

102,928

77,821

   

G25

10,210

11,117

13,387

20,692

20,692

 

25,983

20,941

24,793

25,412

 
                         

G4

5,889

6,412

7,722

11,935

11,935

 

18,504

14,913

17,656

18,097

 
 

Amsterdam

2,237

2,436

2,933

4,534

4,534

 

7,280

5,867

6,946

7,120

 
 

Den Haag

1,291

1,406

1,693

2,616

2,616

 

4,068

3,279

3,882

3,979

 
 

Rotterdam

1,768

1,925

2,318

3,583

3,583

 

5,511

4,441

5,258

5,390

 
 

Utrecht

0,593

0,646

0,778

1,202

1,202

 

1,645

1,326

1,569

1,609

 
                         

G21

4,321

4,705

5,665

8,757

8,757

 

7,479

6,029

7,137

7,314

 
 

Almelo

0,126

0,137

0,165

0,255

0,255

 

0,257

0,207

0,245

0,251

 
 

Arnhem

0,265

0,288

0,347

0,536

0,536

 

0,562

0,453

0,537

0,550

 
 

Breda

0,258

0,281

0,339

0,523

0,523

 

0,385

0,310

0,367

0,377

 
 

Deventer

0,134

0,147

0,176

0,273

0,273

 

0,266

0,214

0,253

0,260

 
 

Dordrecht

0,236

0,256

0,309

0,477

0,477

 

0,498

0,401

0,475

0,487

 
 

Eindhoven

0,366

0,399

0,480

0,742

0,742

 

0,726

0,585

0,693

0,710

 
 

Enschede

0,270

0,294

0,354

0,547

0,547

 

0,511

0,412

0,488

0,500

 
 

Groningen

0,252

0,274

0,330

0,511

0,511

 

0,326

0,262

0,310

0,318

 
 

Haarlem

0,265

0,289

0,348

0,538

0,538

 

0,496

0,400

0,474

0,486

 
 

Heerlen

0,137

0,150

0,180

0,278

0,278

 

0,141

0,114

0,135

0,138

 
 

Helmond

0,134

0,146

0,176

0,272

0,272

 

0,225

0,182

0,215

0,220

 
 

Hengelo

0,133

0,145

0,175

0,270

0,270

 

0,228

0,184

0,218

0,223

 
 

Hertogenbosch

0,213

0,232

0,280

0,432

0,432

 

0,333

0,268

0,318

0,325

 
 

Leeuwarden

0,127

0,138

0,167

0,258

0,258

 

0,133

0,107

0,127

0,130

 
 

Leiden

0,212

0,231

0,278

0,429

0,429

 

0,409

0,330

0,390

0,400

 
 

Maastricht

0,167

0,182

0,220

0,339

0,339

 

0,161

0,130

0,154

0,158

 
 

Nijmegen

0,256

0,279

0,335

0,518

0,518

 

0,432

0,349

0,413

0,423

 
 

Schiedam

0,165

0,180

0,216

0,335

0,335

 

0,402

0,324

0,383

0,393

 
 

Tilburg

0,339

0,368

0,444

0,686

0,686

 

0,625

0,504

0,597

0,611

 
 

Venlo

0,109

0,118

0,142

0,220

0,220

 

0,172

0,139

0,164

0,168

 
 

Zwolle

0,156

0,170

0,204

0,316

0,316

 

0,191

0,154

0,182

0,187

 
   

24-uursstructuur

   

Jeugd en Veiligheid (van Montfrans)

(bedragen x € 1 mln)

2000

2001

2002

2003

2004

 

2000

2001

2002

2003

2004

                       

Totaal beleidsterrein

11,723

7,215

7,215

7,215

7,215

 

35,168

35,168

35,168

35,168

35,168

G25

11,723

7,215

7,216

7,216

7,216

 

31,856

31,856

31,856

31,856

31,856

                         

G4

6,674

3,842

4,536

4,536

4,536

 

17,645

17,645

17,645

17,645

17,645

 

Amsterdam

2,943

1,686

2,014

2,014

2,014

 

6,237

6,237

6,237

6,237

6,237

 

Den Haag

1,158

0,672

0,778

0,778

0,778

 

3,954

3,954

3,954

3,954

3,954

 

Rotterdam

2,087

1,199

1,421

1,421

1,421

 

5,550

5,550

5,550

5,550

5,550

 

Utrecht

0,487

0,285

0,323

0,323

0,323

 

1,904

1,904

1,904

1,904

1,904

                         

G21

5,048

3,373

2,681

2,681

2,681

 

14,211

14,211

14,211

14,211

14,211

 

Almelo

0,093

0,056

0,060

0,060

0,060

 

0,421

0,421

0,421

0,421

0,421

 

Arnhem

0,237

0,140

0,155

0,155

0,155

 

0,827

0,827

0,827

0,827

0,827

 

Breda

0,357

0,255

0,164

0,164

0,164

 

0,854

0,854

0,854

0,854

0,854

 

Deventer

0,252

0,204

0,076

0,076

0,076

 

0,425

0,425

0,425

0,425

0,425

 

Dordrecht

0,290

0,218

0,115

0,115

0,115

 

0,774

0,774

0,774

0,774

0,774

 

Eindhoven

0,389

0,228

0,257

0,257

0,257

 

1,202

1,202

1,202

1,202

1,202

 

Enschede

0,241

0,143

0,157

0,157

0,157

 

0,959

0,959

0,959

0,959

0,959

 

Groningen

0,356

0,208

0,236

0,236

0,236

 

0,874

0,874

0,874

0,874

0,874

 

Haarlem

0,228

0,136

0,148

0,148

0,148

 

0,720

0,720

0,720

0,720

0,720

 

Heerlen

0,369

0,310

0,093

0,093

0,093

 

0,564

0,564

0,564

0,564

0,564

 

Helmond

0,113

0,067

0,073

0,073

0,073

 

0,507

0,507

0,507

0,507

0,507

 

Hengelo

0,111

0,067

0,071

0,071

0,071

 

0,410

0,410

0,410

0,410

0,410

 

Hertogenbosch

0,201

0,120

0,131

0,131

0,131

 

0,641

0,641

0,641

0,641

0,641

 

Leeuwarden

0,186

0,129

0,092

0,092

0,092

 

0,417

0,417

0,417

0,417

0,417

 

Leiden

0,179

0,107

0,116

0,116

0,116

 

0,646

0,646

0,646

0,646

0,646

 

Maastricht

0,371

0,295

0,121

0,121

0,121

 

0,628

0,628

0,628

0,628

0,628

 

Nijmegen

0,343

0,232

0,179

0,179

0,179

 

0,856

0,856

0,856

0,856

0,856

 

Schiedam

0,100

0,060

0,064

0,064

0,064

 

0,492

0,492

0,492

0,492

0,492

 

Tilburg

0,382

0,250

0,212

0,212

0,212

 

1,167

1,167

1,167

1,167

1,167

 

Venlo

0,090

0,054

0,058

0,058

0,058

 

0,337

0,337

0,337

0,337

0,337

 

Zwolle

0,161

0,096

0,104

0,104

0,104

 

0,491

0,491

0,491

0,491

0,491

   

Voortijdig schoolverlaten

 

Onze buurt aan zet1

(bedragen x € 1 mln)

2000

2001

2002

2003

2004

 

2000

2001

2002

2003

2004

                       

Totaal beleidsterrein

21,780

21,780

21,780

21,780

21,780

   

13,613

13,613

13,613

 

G25

21,780

21,780

21,780

21,780

21,780

   

11,874

11,874

11,874

 
                         

G4

12,320

12,320

12,320

12,320

12,320

   

3,933

3,933

3,933

 
 

Amsterdam

4,786

4,786

4,786

4,786

4,786

   

0,983

0,983

0,983

 
 

Den Haag

2,531

2,531

2,531

2,531

2,531

   

0,983

0,983

0,983

 
 

Rotterdam

3,951

3,951

3,951

3,951

3,951

   

0,983

0,983

0,983

 
 

Utrecht

1,053

1,053

1,053

1,053

1,053

   

0,983

0,983

0,983

 
                         

G21

9,460

9,460

9,460

9,460

9,460

   

7,941

7,941

7,941

 
 

Almelo

0,309

0,309

0,309

0,309

0,309

   

0,378

0,378

0,378

 
 

Arnhem

0,639

0,639

0,639

0,639

0,639

   

0,378

0,378

0,378

 
 

Breda

0,482

0,482

0,482

0,482

0,482

   

0,378

0,378

0,378

 
 

Deventer

0,270

0,270

0,270

0,270

0,270

   

0,378

0,378

0,378

 
 

Dordrecht

0,500

0,500

0,500

0,500

0,500

   

0,378

0,378

0,378

 
 

Eindhoven

0,729

0,729

0,729

0,729

0,729

   

0,378

0,378

0,378

 
 

Enschede

0,641

0,641

0,641

0,641

0,641

   

0,378

0,378

0,378

 
 

Groningen

0,687

0,687

0,687

0,687

0,687

   

0,378

0,378

0,378

 
 

Haarlem

0,494

0,494

0,494

0,494

0,494

   

0,378

0,378

0,378

 
 

Heerlen

0,395

0,395

0,395

0,395

0,395

   

0,378

0,378

0,378

 
 

Helmond

0,306

0,306

0,306

0,306

0,306

   

0,378

0,378

0,378

 
 

Hengelo

0,257

0,257

0,257

0,257

0,257

   

0,378

0,378

0,378

 
 

Hertogenbosch

0,440

0,440

0,440

0,440

0,440

   

0,378

0,378

0,378

 
 

Leeuwarden

0,335

0,335

0,335

0,335

0,335

   

0,378

0,378

0,378

 
 

Leiden

0,388

0,388

0,388

0,388

0,388

   

0,378

0,378

0,378

 
 

Maastricht

0,401

0,401

0,401

0,401

0,402

   

0,378

0,378

0,378

 
 

Nijmegen

0,633

0,633

0,633

0,633

0,633

   

0,378

0,378

0,378

 
 

Schiedam

0,340

0,340

0,340

0,340

0,340

   

0,378

0,378

0,378

 
 

Tilburg

0,661

0,661

0,661

0,661

0,661

   

0,378

0,378

0,378

 
 

Venlo

0,260

0,260

0,260

0,260

0,260

   

0,378

0,378

0,378

 
 

Zwolle

0,292

0,292

0,292

0,292

0,292

   

0,378

0,378

0,378

 
                 

1 Er is voor alle steden in de periode 2001–2003 eenmalig een bedrag van maximaal € 56.722 beschikbaar als bonus voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

   

Rietkerk-middelen

 

ID-banen

(bedragen x € 1 mln)

2000

2001

2002

2003

2004

 

2000

2001

2002

2003

2004

                       

Totaal beleidsterrein

   

5,000

5,000

       

10,000

 

G25

     

4,691

4,691

       

9,788

 
                         

G4

     

2,998

2,998

       

7,437

 
 

Amsterdam

     

1,315

1,315

       

1,188

 
 

Den Haag

     

0,517

0,517

       

1,362

 
 

Rotterdam

     

0,970

0,970

       

4,242

 
 

Utrecht

     

0,196

0,196

       

0,645

 
                         

G21

     

1,692

1,692

       

2,351

 
 

Almelo

     

0,038

0,038

       

0,069

 
 

Arnhem

     

0,099

0,099

       

0,296

 
 

Breda

     

0,106

0,106

       

0,221

 
 

Deventer

     

0,041

0,041

       

0,050

 
 

Dordrecht

     

0,074

0,074

       

0,034

 
 

Eindhoven

     

0,164

0,164

       

0,056

 
 

Enschede

     

0,100

0,100

       

0,232

 
 

Groningen

     

0,136

0,136

       

0,337

 
 

Haarlem

     

0,095

0,095

       

0,140

 
 

Heerlen

     

0,061

0,061

       

0,084

 
 

Helmond

     

0,046

0,046

       

0,065

 
 

Hengelo

     

0,046

0,046

       

0,114

 
 

Hertogenbosch

     

0,085

0,085

       

0,061

 
 

Leeuwarden

     

0,058

0,058

       

0,067

 
 

Leiden

     

0,072

0,072

       

0,039

 
 

Maastricht

     

0,076

0,076

       

0,068

 
 

Nijmegen

     

0,113

0,113

       

0,043

 
 

Schiedam

     

0,040

0,040

       

0,083

 
 

Tilburg

     

0,135

0,135

       

0,167

 
 

Venlo

     

0,037

0,037

       

0,037

 
 

Zwolle

     

0,066

0,066

       

0,089

 

Voor de doelstelling inzake de realisatie van toezicht op locaties met een verhoogd overlast- en/ofcriminaliteitsrisico is, afhankelijk van de door de steden geformuleerde ambities op basis van de outputindicatoren, eenmalig een bedrag per eenheid beschikbaar à € 6.424 tot een maximum bedrag per stad. Indien niet het volledig beschikbare bedrag wordt besteed, zal er op basis van evenredigheid een herverdeling plaatsvinden ten gunste van steden met een hoger ambitieniveau dan hun ‘trekkingsrechten’. Het normbedrag zal hierbij niet veranderen.

   

Impuls burgerparticipatie

   

Procesgeld voor veiligheid

(bedragen x € 1 mln)

2000

2001

2002

2003

2004

 

2000

2001

2002

2003

2004

                         

Totaal beleidsterrein

     

13,600

           

2,000

 

G25

     

12,786

           

1,667

                         

G4

     

4,235

           

0,267

 

Amsterdam

     

1,059

           

0,067

 

Den Haag

     

1,059

           

0,067

 

Rotterdam

     

1,059

           

0,067

 

Utrecht

     

1,059

           

0,067

                         

G21

     

8,551

           

1,400

 

Almelo

     

0,407

           

0,067

 

Arnhem

     

0,407

           

0,067

 

Breda

     

0,407

           

0,067

 

Deventer

     

0,407

           

0,067

 

Dordrecht

     

0,407

           

0,067

 

Eindhoven

     

0,407

           

0,067

 

Enschede

     

0,407

           

0,067

 

Groningen

     

0,407

           

0,067

 

Haarlem

     

0,407

           

0,067

 

Heerlen

     

0,407

           

0,067

 

Helmond

     

0,407

           

0,067

 

Hengelo

     

0,407

           

0,067

 

Hertogenbosch

     

0,407

           

0,067

 

Leeuwarden

     

0,407

           

0,067

 

Leiden

     

0,407

           

0,067

 

Maastricht

     

0,407

           

0,067

 

Nijmegen

     

0,407

           

0,067

 

Schiedam

     

0,407

           

0,067

 

Tilburg

     

0,407

           

0,067

 

Venlo

     

0,407

           

0,067

 

Zwolle

     

0,407

           

0,067

Naar boven