Aanwijzingsbesluit Huursubsidiewet

[Regeling vervallen per 25-02-2005.]
Geldend van 30-07-1999 t/m 24-02-2005

Aanwijzingsbesluit Huursubsidiewet

De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Gelet op de artikelen 33, tweede lid, en 48b, eerste lid, van de Huursubsidiewet,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 25-02-2005]

De ambtenaren aan welke de huurder en de medebewoners in de zin van de Huursubsidiewet desgevraagd de inlichtingen, bedoeld in artikel 33, eerste lid, van die wet, dienen te verstrekken, zijn:

  • a. de directeur en de onder deze werkzame ambtenaren van de Dienst Recherchezaken van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer die bij het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Dienst Recherchezaken zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar, of

  • b. de ambtenaren die zich bezighouden met informatie-inwinning bij de ondersteunende afdeling van de in onderdeel a genoemde dienst.

Artikel 2

[Vervallen per 25-02-2005]

Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Huursubsidiewet zijn belast:

  • a. de directeur en de onder deze werkzame ambtenaren van de Dienst Recherchezaken van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer die bij het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Dienst Recherchezaken zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar, en

  • b. de ambtenaren die zich bezighouden met informatie-inwinning bij de ondersteunende afdeling van de in onderdeel a genoemde dienst.

Artikel 3

[Vervallen per 25-02-2005]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 15 juli 1999

De

Staatssecretaris

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J.W. Remkes

Terug naar begin van de pagina