Regeling subsidiëring politieke partijen

[Regeling vervallen per 01-05-2013.]
Geldend van 29-07-1999 t/m 30-04-2013

Regeling houdende regels over de reikwijdte en de intensiteit van het onderzoek van de accountant van de politieke partij en eisen aan de inrichting van het activiteitenplan en de begroting in verband met de subsidiëring van politieke partijen

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Gelet op de artikelen 8 en 11 van de Wet subsidiëring politieke partijen,

Besluit:

Paragraaf 1. Begripsbepaling

[Vervallen per 01-05-2013]

Artikel 1

[Vervallen per 01-05-2013]

In deze regeling wordt verstaan onder:

de wet:

de Wet subsidiëring politieke partijen;

de accountant:

de accountant, bedoeld in artikel 11 van de wet;

het verslag:

het financieel verslag, bedoeld in artikel 11 van de wet;

de accountantsverklaring:

de verklaring, bedoeld in artikel 11 van de wet.

Paragraaf 2. De reikwijdte en de intensiteit van het onderzoek door de accountant

[Vervallen per 01-05-2013]

Artikel 2

[Vervallen per 01-05-2013]

  • 1 De accountant hanteert bij de beoordeling van het verslag en de afgifte van de accountantsverklaring een betrouwbaarheid van 95 procent.

  • 2 De accountant onderzoekt het verslag op een zodanige wijze dat onjuistheden in ieder geval worden vastgesteld indien deze een gezamenlijk financieel belang vertegenwoordigen van 5 procent of meer van het totaal van de in het verslag opgenomen uitgaven. Indien de onjuistheden 5 procent of meer bedragen wordt geen goedkeurende verklaring afgegeven.

Artikel 3

[Vervallen per 01-05-2013]

  • 1 Het onderzoek naar de juistheid van de opgegeven ledentallen van de politieke partij of de politieke jongerenorganisatie, bedoeld in artikel 11, tweede lid, van de wet geschiedt volgens een hoofdzakelijk systeemgerichte of een hoofdzakelijk gegevensgerichte benadering.

  • 2 Indien een hoofdzakelijk systeemgerichte benadering wordt gevolgd, wordt door de accountant de deugdelijkheid van de organisatie van het bijhouden van de ledenadministratie onderzocht en getoetst met behulp van systeemtests. Het onderzoek betreft onder meer de beheershandelingen gericht op het bijhouden van de administratie en de daarbij gehanteerde functiescheidingen. De omvang van de systeemtests bedragen voor zowel de leden van de politieke partij als voor de politieke jongerenorganisatie ten minste 20 waarnemingen per beheershandeling.

  • 3 Indien een hoofdzakelijk gegevensgerichte benadering wordt gevolgd, wordt een nauwkeurigheid van 5 procent gehanteerd.

Artikel 4

[Vervallen per 01-05-2013]

De accountant wijst de politieke partij op onjuistheden in het verslag en verzoekt de partij deze te herstellen. Indien onjuistheden niet zijn hersteld, worden deze in de accountantsverklaring vermeld.

Artikel 5

[Vervallen per 01-05-2013]

Voor de accountantsverklaring gebruikt de accountant het daartoe door de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vastgesteld model.

Paragraaf 3. De inrichting van het activiteitenplan en de begroting

[Vervallen per 01-05-2013]

Artikel 6

[Vervallen per 01-05-2013]

  • 1 Het activiteitenplan bevat over de te verrichten activiteiten voldoende gegevens om te kunnen beoordelen of deze activiteiten op grond van de wet voor subsidie in aanmerking komen. Het plan geeft gemotiveerd aan onder welke categorie als bedoeld in artikel 5 van de wet de activiteiten ressorteren en bevat gegevens over de aanvang en het einde van een activiteit.

  • 2 De begroting wordt opgesteld in overeenstemming met het activiteitenplan. Uitgaven in verband met personele kosten, kosten voor kantoor en kantoorbenodigdheden en de andere direct met de in artikel 5 van de wet bedoelde activiteiten samenhangende uitgaven worden aan activiteiten toegerekend volgens de normen die in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar worden beschouwd.

Artikel 7

[Vervallen per 01-05-2013]

De volgende regelingen worden ingetrokken:

  • a. de Subsidieregeling voor politiek-wetenschappelijke instituten 1995;

  • b. de Tijdelijke subsidieregeling voor politieke jongerenorganisaties; en

  • c. de Subsidieregeling voor politieke vormings- en scholingsactiviteiten 1995.

Artikel 8

[Vervallen per 01-05-2013]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 juli 1999.

Artikel 9

[Vervallen per 01-05-2013]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling subsidiëring politieke partijen.

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

A. Peper

Terug naar begin van de pagina