Wijziging diverse regelingen zeevisserij

[Regeling vervallen per 01-01-2005.]
Geldend van 22-07-1999 t/m 31-12-2004

Wijziging diverse regelingen zeevisserij

De Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op de artikelen 3, 4, 6 en 6d van het Reglement zee- en kustvisserij 1977 en de artikelen 12 en 13 van de Beschikking visserij, visserijzone, zeegebied en kustwateren;

Besluit:

Artikel II

[Vervallen per 01-01-2005]

Een op grond van artikel 10, eerste lid, van de Regeling contingentering zeevis toegekend contingent haring, betrekking hebbend op de sectoren IVc en VIId tezamen, wordt verhoogd met 87,70%.

Artikel III

[Vervallen per 01-01-2005]

[Red: Wijzigt de Regeling logboek en opgave zeevis 1987.]

Artikel IV

[Vervallen per 01-01-2005]

[Red: Wijzigt de Regeling vrijstelling sleepnetvisserij.]

Artikel VI

[Vervallen per 01-01-2005]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 12 juli 1999

De

Staatssecretaris

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

G.H. Faber

Terug naar begin van de pagina