Wet tot samenvoeging van de gemeenten Hoevelaken en Nijkerk

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-09-2001.]
Geldend van 01-09-1999 t/m heden

Wet van 8 juli 1999 tot samenvoeging van de gemeenten Hoevelaken en Nijkerk

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de gemeenten Hoevelaken en Nijkerk samen te voegen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Paragraaf 1. Opheffing en instelling van gemeenten

Artikel 1

Met ingang van de datum van herindeling worden de gemeenten Hoevelaken en Nijkerk opgeheven.

Artikel 2

Met ingang van de datum van herindeling wordt de nieuwe gemeente Nijkerk ingesteld, zoals aangegeven op de bij deze wet behorende kaart.

Artikel 3

De nieuwe gemeente Nijkerk bestaat uit het grondgebied van de op te heffen gemeenten Hoevelaken en Nijkerk.

Paragraaf 2. Overige bepalingen

Artikel 4

Voor de nieuwe gemeente Nijkerk wordt de op te heffen gemeente Nijkerk aangewezen voor de toepassing van artikel 36 van de Wet algemene regels herindeling, in verband met de toepassing van de instructies en reglementen, bedoeld in dat artikel.

Artikel 5

Voor de op te heffen gemeenten Hoevelaken en Nijkerk wordt de nieuwe gemeente Nijkerk aangewezen voor de toepassing van de volgende bepalingen van de Wet algemene regels herindeling:

Artikel 6

  • 2 Met de voorbereiding van de tussentijdse raadsverkiezing wordt de op te heffen gemeente Nijkerk belast.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te 's-Gravenhage, 8 juli 1999

Beatrix

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

A. Peper

Uitgegeven de negenentwintigste juli 1999

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

Kaart genoemd in artikel 2 van de wet van 8 juli 1999 tot samenvoeging van de gemeenten Hoevelaken en Nijkerk

Bijlage 256948.png
Terug naar begin van de pagina