Wijzigingsbesluit Rechtspositiebesluit onderwijspersoneel, enz. (inzake het verbruik [...] ex-directeuren en inzake het geregistreerd partnerschap)

[Regeling materieel uitgewerkt per 02-02-2012.]
Geldend van 13-08-1999 t/m heden

Besluit van 7 juli 1999 houdende wijziging van onder meer het Rechtspositiebesluit onderwijspersoneel, het Besluit Werkloosheid onderwijs- en onderzoekpersoneel, het tijdelijk Besluit ziekte en arbeidsongeschiktheid onderwijs- en onderzoekpersoneel, het Besluit tegemoetkoming ziektekosten en inkomenstoeslag onderwijs- en onderzoekpersoneel en de Regeling ziektekostenvoorziening onderwijs- en onderzoekpersoneel inzake onder meer het verbruik van rekeneenheden ten behoeve van ex-directeuren en inzake het geregistreerd partnerschap

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, van 12 mei 1999, nr. 1999/17640 (2903), directie Wetgeving en Juridische Zaken, gedaan mede namens Onze Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

Gelet op artikel 33, tweede lid, van de Wet op het primair onderwijs, artikel 33, tweede lid, van de Wet op de expertisecentra, de artikelen 38a en 153, tweede lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs, de artikelen 4.1.2, tweede lid, en 4.3.2, tweede lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs, de artikelen 4.5, tweede lid, 9.3, achtste lid, 10.10, derde lid, 11.2, zevende lid, 12.5, 13.1, vijfde lid, en 13.3, vijfde lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, artikel 14 van de Wet op de Nederlandse organisatie voor wetenschappelijk onderzoek en artikel 125, eerste lid, van de Ambtenarenwet;

De Raad van State gehoord (advies van 10 juni 1999, nr. W05.99.0239/111);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, van 1 juli 1999, nr. 1999/26936 (2903), directie Wetgeving en Juridische Zaken, uitgebracht mede namens Onze Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel III

[Red: Wijzigt het Tijdelijk Besluit ziekte en arbeidsongeschiktheid onderwijs- en onderzoekpersoneel.]

Artikel IV

[Red: Wijzigt het Besluit tegemoetkoming ziektekosten en inkomenstoeslag onderwijs- en onderzoekpersoneel.]

Artikel VI

[Red: Wijzigt het Wijzigingsbesluit Bekostigingsbesluit WBO/OWBO, enz. (totstandbrenging van een Wet op het primair onderwijs en een Wet op de expertisecentra en toevoeging van een tweede deel aan de Wet op het voortgezet onderwijs en ivm het onderwijs in allochtone levende talen).]

Artikel VII

Het verbruik van formatierekeneenheden voor zover betrekking hebbend op de artikelen I-R205a, eerste lid, en I-R305a, eerste lid, van het Rechtspositiebesluit onderwijspersoneel in gevallen dat, voorafgaand aan het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit, het ontslag van leden van de directie wegens opheffing van de betrekking is ingegaan, wordt berekend volgens het recht dat van toepassing was op het tijdstip van het ontslag.

Artikel VIII

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst met dien verstande dat artikel I, voor zover het betreft de onderdelen A en B, en de artikelen II, III en IV terugwerken tot en met 1 januari 1998.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 7 juli 1999

Beatrix

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

L. M. L. H. A. Hermans

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

L. J. Brinkhorst

Uitgegeven de twaalfde augustus 1999

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

Terug naar begin van de pagina