Besluit herindeling ministeriële taak mbt de Economische Controledienst

Geldend van 01-09-1999 t/m heden

Besluit van 6 juli 1999, houdende herindeling van de ministeriële taak met betrekking tot de Economische Controledienst

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken, d.d. 30 juni 1999, nr. 99M005822, gedaan mede namens Onze Ministers van Economische Zaken en van Financiën;

Gelet op artikel 44 van de Grondwet;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

  • 1 Onze Minister van Financiën wordt belast met de zorg voor de Economische Controledienst, voor zover deze zorg voor 1 september 1999 was opgedragen aan Onze Minister van Economische Zaken.

  • 2 De taak van beide ministeries wordt dienovereenkomstig gewijzigd.

Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken en Onze Ministers van Economische Zaken en van Financiën zijn belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst, waarvan mededeling zal worden gedaan in de Staatscourant en waarvan afschrift zal worden gezonden aan de Hoge College van Staat, de ministerraad, de Gevolmachtigde Ministers van de Nederlandse Antillen en van Aruba en de ministeries.

's-Gravenhage, 6 juli 1999

Beatrix

De Minister-President, Minister van Algemene Zaken,

W. Kok

De Minister van Economische Zaken,

A. Jorritsma-Lebbink

De Minister van Financiën,

G. Zalm

Uitgegeven de twaalfde augustus 1999

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

Terug naar begin van de pagina