Besluit uitvoering Regeling ziektekostenvoorziening onderwijs- en onderzoekpersoneel

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geldend van 29-01-2004 t/m 31-12-2005

Besluit uitvoering Regeling ziektekostenvoorziening onderwijs en onderzoekpersoneel

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

Gelet op artikel 2, onderdeel b, artikel 7, eerste lid, onderdeel b, artikel 9, eerste lid, onderdeel c, en artikel 12 van de Regeling ziektekostenvoorziening onderwijs- en onderzoekpersoneel,

Besluiten:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2006]

Tot de inkomsten uit of in verband met arbeid bedoeld in de Regeling ziektekostenvoorziening onderwijs- en onderzoekpersoneel worden gerekend:

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2006]

De inkomsten bedoeld in artikel 1 worden desgevraagd aangetoond met de voor de uitvoering noodzakelijk geachte bewijsstukken.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2006]

Onder een door het Rijk of derden toegekende of toe te kennen tegemoetkoming in ziektekosten als bedoeld in artikel 7, eerste lid, van de Regeling ziektekostenvoorziening onderwijs- en onderzoekpersoneel wordt verstaan het bedrag, dat - na aftrek van de verschuldigde loonbelasting en premies volksverzekeringen volgens de tabel voor bijzondere beloningen ingevolge de Wet op de loonbelasting 1964 - door het Rijk of door derden is of wordt betaald over het aaneengesloten tijdvak van twaalf kalendermaanden als bedoeld in artikel 8, eerste lid, van de Regeling ziektekostenvoorziening onderwijs- en onderzoekpersoneel.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2006]

 • 1 Voor het aanvragen van de tegemoetkoming wordt gebruik gemaakt van een daartoe vanwege het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties uitgegeven aanvraagformulier.

 • 2 Indien zulks voor de uitvoering van de regeling noodzakelijk wordt geacht, wordt inzage verleend in de polis van de gesloten ziektekostenverzekering of in andere bescheiden die daarop betrekking hebben.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2006]

 • 1 De gemaakte kosten die voor het verlenen van de tegemoetkoming in aanmerking kunnen worden gebracht, worden aangetoond door toezending van:

  • a. in geval van niet-verzekerde ziektekosten: originele, op naam gestelde, gedateerde nota’s;

  • b. in geval van verzekerde ziektekosten: kopieën van op naam gestelde, gedateerde nota’s én de daarop betrekking hebbende afrekeningen van ziektekostenverzekeringsmaatschappijen waaruit het bedrag aan eigen risico dat ten laste is gebleven van de betrokkene alsmede de aard van de desbetreffende ziektekosten, kan worden afgeleid.

 • 2 In afwijking van het eerste lid, onderdeel b, kan ook worden volstaan met de afrekeningen van de ziektekosten verzekeringsmaatschappijen, mits de onder b genoemde gegevens daaruit kunnen worden afgeleid.

 • 3 De nota’s van tandartsen zijn vergezeld van het in overleg met de Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der Tandheelkunde tot stand gekomen specificatieformulier, dan wel van een door de tandarts gebruikte computernota die wat betreft de specificatie overeenkomt met dat specificatieformulier.

 • 4 Ten aanzien van de kosten van vervoer worden de daarop betrekking hebbende vervoersbewijzen overlegd.

 • 5 Ten aanzien van de kosten van de ziektekostenverzekering: de betaalbewijzen voor premies, dan wel kopieën daarvan.

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2006]

Het bedrag van de nominale premie, bedoeld in artikel 9, eerste lid, onderdeel c, van de Regeling ziektekostenvoorziening onderwijs- en onderzoekpersoneel bestaat uit het bedrag dat is aan te merken als de gemiddelde nominale premie ingevolge artikel 17 van de Ziekenfondswet in het desbetreffende jaar.

Artikel 8

[Vervallen per 01-01-2006]

Deze regeling die met de toelichting in de Staatscourant wordt geplaatst treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin de regeling wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 1998.

Artikel 9

[Vervallen per 01-01-2006]

Deze regeling wordt aangehaald als: Besluit uitvoering Regeling ziektekostenvoorziening onderwijs- en onderzoekpersoneel.

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

L.M.L.H.A. Hermans

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

L.J. Brinkhorst

Terug naar begin van de pagina