Besluit herindeling van departementale taken

Geldend van 01-01-2000 t/m heden

Besluit van 2 juli 1999, houdende herindeling van departementale taken

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken, d.d. 25 juni 1999, nr. 99M005355;

Gelet op artikel 44, eerste lid, van de Grondwet;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wordt belast met de toekenning van bijdragen aan publiekrechtelijke lichamen ter zake van de kosten van opsporing of ruiming van als gevolg van de Tweede Wereldoorlog achtergebleven explosieven voorzover deze taak tot 1 januari 2000 was opgedragen aan Onze Minister van Financiën.

Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken, Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Staatssecretaris van Financiën zijn belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden aan de Hoge Colleges van Staat, de ministerraad en de ministeries.

's-Gravenhage, 2 juli 1999

Beatrix

De Minister-President, Minister van Algemene Zaken,

W. Kok

Uitgegeven de twintigste juli 1999

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

Terug naar begin van de pagina