Beleidsregel niet-industriële hulparbeid van lichte aard

[Regeling vervallen per 01-04-2007.]
Geldend van 07-07-1999 t/m 31-03-2007

Beleidsregel niet-industriële hulparbeid van lichte aard

Uitvoeringsdeel

[Vervallen per 01-04-2007]

Beleidsregel 1

[Vervallen per 01-04-2007]

 • 1. Onder ’niet-industriële arbeid’ als bedoeld in artikel 3;2, tweede lid, onderdeel b, van de Arbeidstijdenwet en de daarop gebaseerde Nadere regeling kinderarbeid wordt in beginsel verstaan: arbeid die wordt verricht in een niet-industriële omgeving.

 • 2. Onder ’niet-industriële hulparbeid’ als bedoeld in de Nadere regeling kinderarbeid wordt verstaan: arbeid die wordt verricht in een niet-industriële omgeving en die uitsluitend bestaat uit het verlenen van hand- en spandiensten.

Beleidsregel 2

[Vervallen per 01-04-2007]

 • 1. Bij de vaststelling of een kind van 15 jaar ’niet-industriële arbeid van lichte aard’ verricht, wordt rekening gehouden met de feitelijke werkzaamheden en de omgeving waarin die werkzaamheden worden verricht.

 • 2. Bij de feitelijke werkzaamheden, bedoeld in het eerste lid, gaat het om werkzaamheden die:

  • a. niet te zwaar mogen zijn;

  • b. geen gevaar opleveren, en

  • c. niet schadelijk zijn voor de gezondheid.

 • 3. Te zware werkzaamheden, als bedoeld in het tweede lid, onderdeel a, zijn in ieder geval:

  • het tillen van lasten van meer dan 10 kilogram;

  • het duwen of trekken van voorwerpen waarbij meer dan 20 kilogram kracht nodig is;

  • het aanneming van een werkhouding die langer dan 8 minuten moet worden volgehouden:

  • die werkzaamheden waarbij langdurig op de knieën gewerkt moet worden.

 • 4. Onder werkzaamheden die gevaar opleveren, als bedoeld in het tweede lid, onderdeel b, wordt in ieder geval verstaan werkzaamheden met of aan machines die snij-, knel- of pletgevaar kunnen veroorzaken.

 • 5. Onder werkzaamheden die schadelijk zijn voor de gezondheid, als bedoeld in het tweede lid, onderdeel c, wordt in ieder geval verstaan die werkzaamheden waarbij:

  • a. de mogelijkheid bestaat dat het kind in contact komt met gevaarlijke stoffen

  • b. het kind persoonlijke beschermingsmiddelen zou moeten dragen.

 • 6. De omgeving waarin het kind werkzaamheden verricht, bedoeld in het eerste lid, wordt aangemerkt als een industriële omgeving, wanneer in die omgeving werkzaamheden worden verricht die gevaar voor dat kind opleveren dan wel schadelijk zijn voor de gezondheid van dat kind.

Beleidsregel 3

[Vervallen per 01-04-2007]

Voor een kind van 15 jaar wordt onder ’niet-industriële arbeid van lichte aard’ in ieder geval niet verstaan:

 • het verrichten van werkzaamheden als caissière;

 • werkzaamheden verricht aan een lopende band;

 • werkzaamheden in een magazijn, zoals het in- en uitladen van vrachtauto’s.

Beleidsregel 4

[Vervallen per 01-04-2007]

 • 1. Bij de vaststelling of een kind van 13 of 14 jaar ’niet-industriële hulparbeid van lichte aard’ verricht, wordt rekening gehouden met de feitelijke werkzaamheden en de omgeving waarin die werkzaamheden worden verricht.

 • 2. Op de in het eerste lid bedoelde feitelijke werkzaamheden en de omgeving waarin die werkzaamheden worden verricht zijn de beleidsregels 2 en 3 van overeenkomstige toepassing.

’s-Gravenhage, 2 juli 1999

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

K.G. de Vries

Terug naar begin van de pagina