Regeling frictiekosten Arbeidsintegratie

[Regeling vervallen per 01-08-2004.]
Geldend van 11-07-1999 t/m 31-07-2004

Regeling frictiekosten Arbeidsintegratie

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J.F. Hoogervorst

Gelet op artikel 76d, eerste lid, onderdeel h, van de Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-08-2004]

De kosten welke verband houden met de overgang van personeel en vermogensbestanddelen van GAK Nederland b.v. naar de Arbeidsvoorzieningsorganisatie ten behoeve van het verrichten van reïntegratiewerkzaamheden die door GAK Nederland b.v. zijn gemaakt, kunnen ten laste van het Arbeidsongeschiktheidsfonds worden gebracht tot een bedrag van ten hoogste f 8.445.613,-.

Artikel 2

[Vervallen per 01-08-2004]

De kosten welke verband houden met de overgang van personeel en vermogensbestanddelen van GAK Nederland b.v. naar de Arbeidsvoorzieningsorganisatie ten behoeve van het verrichten van reïntegratiewerkzaamheden, die door de Arbeidsvoorzieningsorganisatie zijn gemaakt, kunnen ten laste van het Arbeidsongeschiktheidsfonds worden gebracht tot een bedrag van ten hoogste f 906.591,-.

Artikel 3

[Vervallen per 01-08-2004]

Het Landelijk instituut sociale verzekeringen draagt zorg voor de vergoeding van de kosten als bedoeld in de artikelen 1 en 2 aan GAK Nederland b.v. en de Arbeidsvoorzieningsorganisatie.

Artikel 4

[Vervallen per 01-08-2004]

De declaraties van de kosten als bedoeld in de artikelen 1 en 2 worden door GAK Nederland b.v. onderscheidenlijk de Arbeidsvoorzieningsorganisatie voorzien van een verklaring van een accountant als bedoeld in artikel 393 van Boek 2, titel 9 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 5

[Vervallen per 01-08-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 6

[Vervallen per 01-08-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling frictiekosten Arbeidsintegratie.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 1 juli 1999

De

Staatssecretaris

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J.F. Hoogervorst

Terug naar begin van de pagina