Nadere regeling besteedbare middelen beheerskosten AWBZ 1998 in verband met kosten van het Centraal Administratiekantoor BZ

[Regeling vervallen per 28-08-2004.]
Geldend van 10-07-1999 t/m 27-08-2004

Nadere regeling besteedbare middelen beheerskosten AWBZ 1998 i.v.m. kosten Centraal Administratiekantoor BZ

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

Gelet op artikel 3 van het Besluit financiering uitvoeringsorganisatie Bijzondere Ziektekostenverzekering;

Gezien het rapport van de Ziekenfondsraad van 22 april 1999 (SEA/99009734),

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 28-08-2004]

Voor het jaar 1998 zijn voor de beheerskosten AWBZ van de ziekenfondsen, de ziektekostenverzekeraars, de uitvoerende organen, de verbindingskantoren, de regionale contactkantoren en het Centraal Administratiekantoor Bijzondere Zorgkosten B.V. tezamen ten laste van het Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten, als bedoeld in artikel 38 van de Wet financiering volksverzekeringen, extra middelen besteedbaar ter grootte van f 23.400.000 ter dekking van de extra beheerskosten die het Centraal Administratiekantoor Bijzondere Zorgkosten B.V. in het jaar 1998 heeft gehad.

Artikel 2

[Vervallen per 28-08-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 3

[Vervallen per 28-08-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Nadere regeling besteedbare middelen beheerskosten AWBZ 1998 in verband met kosten van het Centraal Administratiekantoor BZ.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. Borst-Eilers

Terug naar begin van de pagina