Uitvoeringsregeling BSZ 1999

[Regeling vervallen per 11-06-2005.]
Geldend van 15-10-1999 t/m 10-06-2005

Uitvoeringsregeling BSZ 1999

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op de artikelen 4, 5, 6 en 11 van het Besluit subsidies zeescheepsnieuwbouw 1994;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 11-06-2005]

Artikel 2

[Vervallen per 11-06-2005]

  • 1

Een aanvraag om vaststelling van een budget moet worden ingediend vóór 20 juli 1999.

  • 2

Een aanvraag om subsidie moet worden ingediend vóór 16 november 1999.

Artikel 3

[Vervallen per 11-06-2005]

De percentages als bedoeld in artikel 11 van het Besluit subsidies zeescheepsnieuwbouw 1994 worden vastgesteld op:

  • a. 4,5 procent indien de opdracht betrekking heeft op een zeeschip waarvan de eindprijs minder dan f 22.037.100,00 bedraagt;

  • b. 5,79 procent indien de opdracht betrekking heeft op een zeeschip waarvan de eindprijs f 22.037.100,00 bedraagt, lineair oplopend tot en met 8,5 procent, indien de opdracht betrekking heeft op een zeeschip waarvan de eindprijs f 60.000.000,00 bedraagt;

  • c. 8,5 procent, indien de opdracht betrekking heeft op een zeeschip waarvan de eindprijs meer dan f 60.000.000,00 bedraagt.

Artikel 4

[Vervallen per 11-06-2005]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 5

[Vervallen per 11-06-2005]

Deze regeling wordt aangehaald als: Uitvoeringsregeling BSZ 1999.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 30 juni 1999

De

Minister

van Economische Zaken,

A. Jorritsma-Lebbink

Terug naar begin van de pagina