Vrijstellingsregeling kippen Meststoffenwet

[Regeling vervallen per 24-01-2004.]
Geldend van 24-03-2000 t/m 23-01-2004

Vrijstellingsregeling kippen Meststoffenwet

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

Handelende in overeenstemming met de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Gelet op artikel 59, eerste en derde lid, van de Meststoffenwet;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 24-01-2004]

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. wet:

Meststoffenwet;

b. administratie:

administratie als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Regeling administratieve verplichtingen Meststoffenwet.

Artikel 2

[Vervallen per 24-01-2004]

 • 1 Bedrijven waarop kippen worden gehouden van de in de onderstaande tabel genoemde diercategorieën, onderscheiden in tabel IV van bijlage D bij de wet, zijn in 1998, in 1999 en in 2000 vrijgesteld van de heffingen, bedoeld in titel 2 van hoofdstuk IV van de wet, tot een overeenkomstig het tweede lid bepaalde belastbare hoeveelheid mineralen, uitgedrukt in kilogrammen fosfaat.

 • 2 De hoeveelheid fosfaat waarvoor de vrijstelling geldt wordt bepaald door het aantal in het desbetreffende jaar afgevoerde kippen te vermenigvuldigen met de in de onderstaande tabel voor de desbetreffende diercategorie aangegeven hoeveelheid fosfaat in kilogrammen per dier, en de uitkomst te verminderen met de hoeveelheid fosfaat die wordt bepaald door het aantal in het desbetreffende jaar aangevoerde kippen te vermenigvuldigen met de in de onderstaande tabel voor de desbetreffende dier-categorie aangegeven hoeveelheid fosfaat in kilogrammen per dier.

 • 3 Voorzover het aantal kippen dat van het bedrijf wordt aan- en afgevoerd wordt uitgedrukt in kilogrammen levend gewicht, wordt de hoeveelheid fosfaat waarvoor de vrijstelling geldt bepaald door de in het desbetreffende jaar afgevoerde kippen uitgedrukt in kilogrammen levend gewicht te vermenigvuldigen met de in de onderstaande tabel voor de desbetreffende diercategorie aangegeven hoeveelheid fosfaat in kilogrammen per kilogram levend gewicht, en de uitkomst te verminderen met de hoeveelheid fosfaat die wordt bepaald door de in het desbetreffende jaar aangevoerde kippen uitgedrukt in kilogrammen levend gewicht vermenigvuldigd met de in de onderstaande tabel voor de desbetreffende diercategorie aangegeven hoeveelheid fosfaat in kilogrammen per kilogram levend gewicht.

  Diercategorie

  hoeveelheid fosfaat

  in kilogrammen per dier

  hoeveelheid fosfaat

  in kilogrammen per

  kilogram levend gewicht

  Hennen en hanen van legrassen,

     

  van ca. 18 weken en ouder

     

  - wit

  0,008

  0,0045

  - bruin

  0,011

  0,0052

  Ouderdieren van vleesrassen,

     

  van ca. 19 weken en ouder

  0,015

  0,0036

Artikel 3

[Vervallen per 24-01-2004]

 • 2 In afwijking van het eerste lid doet de heffingplichtige, indien de aangifte met betrekking tot 1998 reeds voor inwerkingtreding van deze regeling is gedaan, de melding vóór 1 september 1999.

 • 3 De melding geschiedt op een daartoe door de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij vastgesteld formulier, dat volledig en naar waarheid is ingevuld en ondertekend.

Artikel 4

[Vervallen per 24-01-2004]

Voor de toepassing van artikel 2, tweede of derde lid, wordt uitsluitend in aanmerking genomen het aantal aan- en afgevoerde kippen, onderscheidenlijk het aantal aan- en afgevoerde kippen uitgedrukt in kilogrammen levend gewicht, van de onderscheiden diercategorieën, dat kan worden gestaafd met de gegevens van de administratie en de, desgevraagd door de inspecteur van het Bureau Heffingen, door de heffingplichtige overgelegde andere bewijsstukken.

Artikel 5

[Vervallen per 24-01-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 30 juni 1999

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

L.J. Brinkhorst

Terug naar begin van de pagina