Regeling melding en reglementering transacties in effecten 1999

[Regeling vervallen per 01-01-2007.]
Geldend van 19-07-2002 t/m 31-12-2006

Regeling melding en reglementering transacties in effecten 1999

De Minister van Financiën;

Gelet op artikel artikel 46b, derde en vijfde lid, en artikel 46d, van de Wet toezicht effectenverkeer 1995;

Gezien het advies van de Stichting Toezicht Effectenverkeer (brief van 28 juni 1999);

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2007]

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. de wet:

de Wet toezicht effectenverkeer 1995;

b. de Autoriteit Financiële Markten:

de Autoriteit Financiële Markten;

c. melding:

een melding van verrichte of bewerkstelligde transacties in effecten als bedoeld in artikel 46b, eerste lid, van de wet;

d. instelling:

de rechtspersoon, vennootschap of instelling waarop de in artikel 46, eerste lid, van de wet bedoelde effecten betrekking hebben;

e. reglement:

het door een instelling vast te stellen reglement, bedoeld in artikel 46d, van de wet, waarin regels worden gesteld ten aanzien van het bezit van en transacties in op de instelling betrekking hebbende effecten;

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2007]

De melding wordt op een door de Autoriteit Financiële Markten voorgeschreven wijze gedaan en bevat de volgende gegevens:

 • a. naam van de meldingsplichtige;

 • b. de naam van de instelling;

 • c. de datum van uitvoering van de transactie;

 • d. het aantal en de prijs van de effecten waarop de transactie betrekking had.

Artikel 2a

[Vervallen per 01-01-2007]

Bij de melding als bedoeld in artikel 2 worden tevens, op een door de Autoriteit Financiële Markten voorgeschreven wijze, de volgende gegevens verstrekt:

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2007]

De in artikel 46b, derde lid, onder c, van de wet bedoelde categorieën van personen zijn:

 • a. bestuurders en commissarissen van rechtspersonen of vennootschappen waarin de instelling een deelneming heeft, als bedoeld in artikel 24c van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, indien de meest recent vastgestelde omzet van die rechtspersoon of vennootschap tenminste 10% van de geconsolideerde omzet van de instelling bedraagt;

 • b. degenen die rechtstreeks of middellijk meer dan 25% van het kapitaal van de instelling verschaffen, alsmede, indien het een rechtspersoon of vennootschap betreft, de bestuurders en commissarissen van die rechtspersoon of vennootschap;

 • c. echtgenoten van de in artikel 46b, derde lid, onder a of b van de wet bedoelde personen, alsmede bloed- en aanverwanten in de eerste graad en andere personen die een gemeenschappelijke huishouding voeren met de in artikel 46b, derde lid, onder a of b, van de wet bedoelde personen;

 • d. echtgenoten van de in de onderdelen a of b bedoelde personen, alsmede bloed- en aanverwanten in de eerste graad en andere personen die een gemeenschappelijke huishouding voeren met de in de onderdelen a of b bedoelde personen;

 • e. bloed- en aanverwanten in de eerste graad van de in artikel 46b, derde lid, onder a of b, van de wet of de onderdelen a of b van dit artikel bedoelde personen, die met deze personen geen gemeenschappelijke huishouding voeren, indien deze bloed- en aanverwanten de beschikking hebben of door de transactie verkrijgen over tenminste 5% van de aandelen, of certificaten van aandelen, in het kapitaal van de instelling;

 • f. leden van een ondernemingsraad, groepsondernemingsraad of centrale ondernemingsraad van de instelling, als bedoeld in de Wet op de ondernemingsraden.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2007]

Personen die behoren tot de in artikel 3 opgenomen categorieën, melden door hen verrichte of bewerkstelligde transacties uiterlijk tien dagen na afloop van de kalendermaand waarin de te melden transacties zijn verricht of bewerkstelligd, aan de Autoriteit Financiële Markten.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2007]

Melding door de in artikel 46b, eerste lid en de in artikel 46b, derde lid, onder a en b, van de wet, alsmede de in artikel 3 bedoelde categorieën van personen kan plaatsvinden door tussenkomst van de centrale functionaris, bedoeld in artikel 6, onder a, indien voldaan is aan de in artikel 7 genoemde verplichting.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2007]

Het reglement bevat ten minste regels ten aanzien van:

 • a. de taken en bevoegdheden van een centrale functionaris, indien de instelling overgaat tot de aanstelling van een centrale functionaris;

 • b. de verplichtingen van werknemers en de personen die behoren tot de in artikel 46b, derde lid, onder a en b, van de wet genoemde categorieën, ten aanzien van het bezit van en transacties in op de instelling betrekking hebbende effecten;

 • c. de periode waarin geen transacties in op de instelling betrekking hebbende effecten mogen worden verricht of bewerkstelligd door de personen als bedoeld onder b.

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2007]

De instelling zendt het reglement, alsmede wijzigingen daarvan, voor inwerkingtreding ter kennisneming aan de Autoriteit Financiële Markten.

Artikel 8

[Vervallen per 01-01-2007]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst. Artikel 2 werkt terug tot en met 1 april 1999.

Artikel 10

[Vervallen per 01-01-2007]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling melding en reglementering transacties in effecten 1999.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Financiën;

G. Zalm

Terug naar begin van de pagina