Wijzigingsbesluit Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer (het in oppervlaktewateren [...] van schone tot matig verontreinigde onderhoudsspecie)

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-09-2002.]
Geldend van 01-09-1999 t/m heden

Besluit van 28 juni 1999, houdende wijziging van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer in verband met het in oppervlaktewateren op of in de bodem brengen van schone tot matig verontreinigde onderhoudsspecie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 24 juli 1998, nr. MJZ 98071300, Centrale Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving, gedaan in overeenstemming met Onze Minister van Verkeer en Waterstaat;

Gelet op de artikelen 1.1, derde en vijfde lid, van de Wet milieubeheer;

De Raad van State gehoord (advies van 5 oktober 1998 , nr. W08.980386);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 21 juni 1999, nr. MJZ 99183941, Centrale Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving, uitgebracht in overeenstemming met de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel II

De voorschriften die zijn verbonden aan een krachtens artikel 8.1, eerste lid, van de Wet milieubeheer verleende vergunning voor een inrichting voor het in oppervlaktewater op of in de bodem brengen van onderhoudsspecie van de klasse 0, 1 of 2, die voor het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit is verleend, blijven gedurende een jaar na dat tijdstip van kracht.

Artikel III

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag van de tweede kalendermaand na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 28 juni 1999

Beatrix

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J. P. Pronk

Uitgegeven de vijftiende juli 1999

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

Terug naar begin van de pagina