Regeling statistiek Wet sociale werkvoorziening

[Regeling vervallen per 01-01-2005.]
Geldend van 01-01-2003 t/m 31-12-2004

Regeling statistiek Wet sociale werkvoorziening

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

Gelet op artikel 13, vijfde lid, van de Wet sociale werkvoorziening,

Besluit:

Artikel 1. Definities

[Vervallen per 01-01-2005]

 • 1 In deze regeling wordt verstaan onder:

  a. de wet:

  de Wet sociale werkvoorziening;

  b. de minister:

  de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

 • 2 In deze regeling wordt onder de gemeente tevens verstaan de gemeente die:

  • a. personen op de wachtlijst, bedoeld in artikel 7, eerste lid, van het Besluit indicatie sociale werkvoorziening, heeft staan voor wie door het Rijk over het betreffende kalenderjaar geen subsidie in het kader van de wet is verleend;

  • b. een of meer dienstbetrekkingen is aangegaan dan wel een of meer arbeidsovereenkomsten tot stand heeft doen komen met personen die behoren tot de doelgroep van de wet, voor wie door het Rijk over het betreffende kalenderjaar geen subsidie in het kader van de wet is verleend.

Artikel 2. Statistische basisgegevens

[Vervallen per 01-01-2005]

 • 1 De gemeente waaraan over een subsidiejaar de subsidie, bedoeld in artikel 8, eerste lid, van de wet, is verleend, registreert over elke halfjaarsperiode ten behoeve van de uitvoering van artikel 14, eerste lid, van de wet de in bijlage 1 bij deze regeling vastgestelde gegevens ten aanzien van personen die in de betreffende halfjaars-periode:

  • a. zijn onderworpen aan een besluit van de gemeente omtrent toelating tot de doelgroep van de wet;

  • b. op de wachtlijst van de gemeente staan;

  • c. die een dienstbetrekking met de gemeente hebben, of

  • d. die een arbeidsovereenkomst als bedoeld in artikel 7 van de wet hebben die de gemeente tot stand heeft doen komen.

 • 2 De in het eerste lid bedoelde persoonsgegevens worden telkenmale binnen zes weken na afloop van de desbetreffende halfjaarsperiode door de gemeente rechtstreeks verstrekt aan een daartoe door de minister aangewezen bewerker. Als bewerker is aangewezen Research voor Beleid bv te Leiden.

 • 3 De gemeente verstrekt de in het eerste lid bedoelde persoonsgegevens op een door de bewerker, bedoeld in het tweede lid, te bepalen wijze.

 • 4

De gemeente aan wie over een subsidiejaar de subsidie is verleend en over dat subsidiejaar de wachtlijst beheert, bedoeld in artikel 7, eerste lid, van het Besluit indicatie sociale werkvoorziening, draagt er zorg voor dat in de gemeentelijke administratie informatie wordt vastgelegd over de opvang van personen buiten het kader van de wet, die op 31 december 1997 tot de doelgroep van de Wet Sociale Werkvoorziening behoorden, zoals die wet luidde tot de datum van inwerkingtreding van de wet, en die na een herindicatie, bedoeld in Artikel 11 van de wet, niet tot de doelgroep van de wet behoren. De informatie wordt ingericht overeenkomstig bijlage 3 bij deze regeling, welke ten minste eenmaal per kwartaal wordt geactualiseerd en ten minste gedurende 5 jaren wordt bewaard.

Artikel 3. De bewerker

[Vervallen per 01-01-2005]

 • 1 De bewerker verwerkt de persoonsgegevens op een door de minister te bepalen wijze.

 • 2 De persoonsgegevens worden slechts in opdracht van de minister aan derden verstrekt ten behoeve van onderzoek waarvoor de persoonsgegevens noodzakelijk zijn.

Artikel 5. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-01-2005]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2000.

Artikel 6. Citeertitel

[Vervallen per 01-01-2005]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling statistiek Wet sociale werkvoorziening.

Deze regeling zal met de toelichting en bijlage 1 in de Staatscourant worden geplaatst. Bijlage 2 wordt met ingang van 1 januari 2000 ter inzage gelegd in de bibliotheek van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid te Den Haag. Van deze terinzagelegging zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

’s-Gravenhage, 28 juni 1999

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

K.G. de Vries

Terug naar begin van de pagina