Regeling bestelling rijbewijzen

[Regeling vervallen per 01-10-2006.]
Geldend van 15-07-1999 t/m 30-09-2006

Regeling bestelling rijbewijzen

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 116, tweede lid, van de Wegenverkeerswet 1994 en op artikel 119 van het Reglement rijbewijzen;

Besluit:

Artikel 1. De bevoegdheid tot het bestellen en in ontvangst nemen van rijbewijzen en beschermende folie

[Vervallen per 01-10-2006]

 • 1 Bevoegd tot het bestellen van blanco rijbewijzen en bijbehorende beschermende folie zijn:

  • a. de burgemeesters der gemeenten in Nederland;

  • b. de Algemeen Directeur van de Dienst Wegverkeer.

 • 2 De in het eerste lid bedoelde personen machtigen ieder a. ten minste twee personen om namens hen bestellingen te doen en b. tevens per afleveradres ten minste twee personen om leveringen van deze bestellingen in ontvangst te nemen.

Artikel 2. De aanmelding en registratie van de tot het bestellen en in ontvangst nemen bevoegde personen

[Vervallen per 01-10-2006]

 • 1 De aanmelding en registratie van de tot bestelling bevoegde personen en van de door hen gemachtigden vindt plaats bij de leverancier van de blanco rijbewijzen, de firma Enschedé/Sdu te Haarlem.

 • 2 Van de aanmelding en registratie wordt tevens schriftelijk kennis gegeven aan de Dienst Wegverkeer.

 • 3 De aanmelding geschiedt schriftelijk met gebruikmaking van een daartoe bij de leverancier verkrijgbaar formulier volgens het in de bijlage bij deze regeling opgenomen model.

 • 4 Het formulier wordt, nadat het is ingevuld, gewaarmerkt met een afdruk van een dienststempel van de in artikel 1, eerste lid, bedoelde persoon die de bestelling doet of namens wie de bestelling wordt gedaan.

Artikel 3. De kennisgeving van de mogelijkheid tot het doen van bestellingen

[Vervallen per 01-10-2006]

 • 1 De leverancier van de blanco rijbewijzen zendt tweemaal per kalenderjaar, uiterlijk in de maanden mei en november, aan de in artikel 1, eerste lid, bedoelde personen schriftelijk informatie betreffende de mogelijkheid tot bestelling van blanco rijbewijzen en bijbehorende beschermende folie ten behoeve van het gebruik in het eerstvolgende kalenderhalfjaar.

 • 2 De aan de leverancier verschuldigde prijs voor de levering van rijbewijzen en bijbehorende beschermende folie wordt éénmaal per kalenderjaar, uiterlijk in de maand juni, vastgesteld door de Dienst Wegverkeer in overleg met de leverancier en heeft betrekking op het gebruik in het daarop volgende kalenderjaar. De Dienst Wegverkeer geeft in dezelfde kalendermaand van die vaststelling schriftelijk kennis aan de in artikel 1, eerste lid, bedoelde personen.

 • 3 In afwijking van het tweede lid kan de leverancier, in overleg met de Dienst Wegverkeer, voor extra bestellingen gedurende het kalenderjaar een afzonderlijk tarief in rekening brengen, welk tarief eveneens bij de schriftelijke informatie, bedoeld in het eerste lid, kenbaar wordt gemaakt.

Artikel 4. De wijze van bestelling

[Vervallen per 01-10-2006]

Bestelling van blanco rijbewijzen en bijbehorende beschermende folie vindt uitsluitend plaats door overmaking van het daarvoor verschuldigde bedrag op een door de leverancier van de blanco rijbewijzen daartoe aangewezen rekening bij een in Nederland gevestigde bank. Bekendmaking van deze rekening geschiedt door de leverancier bij de schriftelijke informatie, bedoeld in artikel 3, eerste lid.

Artikel 5. De omvang van de bestelling

[Vervallen per 01-10-2006]

 • 1 De maximale omvang van de bestelling van rijbewijzen en van de daarmee overeenkomende benodigde beschermende folie komt overeen met hetgeen naar verwachting door de in artikel 1, eerste lid, bedoelde personen gedurende het kalender halfjaar waarop de bestelling betrekking heeft, aan rijbewijzen zal worden afgegeven.

 • 2 Bestellingen kunnen worden geplaatst per 250 rijbewijzen en het daarmee overeenkomende benodigde aantal exemplaren van de beschermende folie, of veelvouden daarvan.

 • 3 In afwijking van het tweede lid kan, indien naar verwachting voor het kalenderhalfjaar waarop de bestelling betrekking heeft, een hoeveelheid van 250 exemplaren te groot is, een bestelling worden geplaatst van 50 rijbewijzen en het daarmee overeenkomende benodigde aantal exemplaren van de beschermende folie, dan wel van veelvouden daarvan tot een maximum van 200 rijbewijzen.

 • 4 In afwijking van het tweede en derde lid kunnen, indien een der in artikel 1 bedoelde personen is gebleken dat door onvoorziene omstandigheden de bij hem in voorraad zijnde hoeveelheid rijbewijzen dan wel beschermende folie onvoldoende is om de periode tot de eerstvolgende bestelmogelijkheid, bedoeld in artikel 3, eerste lid, te overbruggen, een afzonderlijke en tussentijdse bestelling worden geplaatst voor het extra benodigde aantal exemplaren rijbewijzen dan wel beschermende folie. Bestelling dient alsdan plaats te hebben in hoeveelheden van 50 exemplaren of veelvouden daarvan.

 • 5 Ingeval van een bestelling als be-doeld in het vierde lid, vindt geen levering plaats dan nadat de in artikel 1, eerste lid, bedoelde persoon die de be-stelling heeft geplaatst of namens wie de bestelling is geplaatst, een schriftelijke en door of namens hem ondertekende verklaring betreffende de omstandigheden die tot die bestelling aanleiding hebben gegeven, heeft toegezonden aan de Dienst Wegverkeer.

Artikel 6. De leveringsbevestiging

[Vervallen per 01-10-2006]

 • 1 De bestelling wordt door de leverancier bevestigd door toezending van een schriftelijke leveringsbevestiging aan de in artikel 1 bedoelde persoon die de bestelling heeft geplaatst.

 • 2 De leveringsbevestiging bevat een gedeelte, bestemd voor aantekeningen die, bij de aflevering van de bestelling, daarop kunnen worden geplaatst.

 • 3 De leveringsbevestiging bevat een exacte opgave van het aantal en van de nummers van de te leveren rijbewijzen en van het aantal te leveren exemplaren van de beschermende folie.

 • 4 De leverancier zendt op de datum van verzending van de leveringsbevestiging een verpakkingslijst, inhoudende een, met de leveringsbevestiging overeenkomende, gespecificeerde, opgave van de betrokken levering, aan de Dienst Wegverkeer.

Artikel 7. De aflevering van de bestelling

[Vervallen per 01-10-2006]

 • 5 Indien aflevering op de in het vierde lid bedoelde wijze niet mogelijk of niet doelmatig is, vindt aflevering plaats in een voor het publiek afgesloten ruimte, zo dicht mogelijk bij de in dat lid bedoelde voorziening.

 • 6 Bij aflevering kan de tot het in ontvangst nemen gemachtigde persoon de transporteur verplichten zich te identificeren met een identificatiebewijs van het bedrijf van de transporteur.

 • 7 De tot het in ontvangst nemen gemachtigde persoon controleert in het bijzijn van de transporteur het aantal geleverde pakketten, alsmede de verzegeling daarvan.

 • 8 Indien de tot het in ontvangst nemen gemachtigde persoon beschadigingen of afwijkingen van de bestelling constateert, wordt hiervan aantekening gemaakt op het daartoe bestemde gedeelte van de leveringsbevestiging. De leverancier en de Dienst Wegverkeer worden hiervan terstond schriftelijk in kennis gesteld door de in artikel 1, onder a, bedoelde persoon.

 • 9 Het in artikel 6, tweede lid, bedoelde gedeelte van de leveringsbevestiging wordt na invulling en ondertekening aan de transporteur overhandigd.

 • 10 Indien de persoon die de bestelde hoeveelheid rijbewijzen en beschermende folie in ontvangst neemt, zich niet of niet voldoende kan legitimeren, dan wel indien onvoldoende zekerheid bestaat met betrekking tot zijn bevoegdheid tot het in ontvangst nemen van die bestelling, dan wel indien om enige andere reden door een handelen of nalaten van de desbetreffende persoon, naar het oordeel van de transporteur een veilige aflevering niet mogelijk is, draagt de transporteur de bestelling niet over.

 • 11 Indien, als gevolg van een der in het tiende lid bedoelde omstandigheden, geen levering van de bestelling plaats heeft, zal de desbetreffende bestelling op een ander tijdstip opnieuw worden aangeboden. De aan deze heraanbieding verbonden kosten worden aan de in artikel 1, eerste lid, bedoelde personen bekend gemaakt bij de schriftelijke informatie, bedoeld in artikel 3, eerste lid.

Artikel 8. Afleveradressen

[Vervallen per 01-10-2006]

Artikel 9. Ontvangstbevestiging

[Vervallen per 01-10-2006]

 • 1 Bij de aflevering van de bestelde hoeveelheid rijbewijzen en beschermende folie ontvangt de tot het in ontvangst nemen bevoegde persoon, bedoeld in artikel 1, tweede lid, onder b, een ontvangstbevestiging.

 • 2 De ontvangstbevestiging wordt, na vergelijking van de verpakkingseenheden van de geleverde hoeveelheid rijbewijzen en beschermende folie met de opgave in de leveringsbevestiging, binnen vijf werkdagen na de desbetreffende aflevering ondertekend toegezonden aan de Dienst Wegverkeer.

 • 3 De controle en ondertekening geschieden door de in het eerste lid bedoelde persoon.

 • 5 Bij constatering van afwijkingen tussen de inhoud van de geleverde hoeveelheid rijbewijzen en beschermende folie en de opgave in de leveringsbevestiging wordt terstond contact opgenomen met de leverancier. Van de geconstateerde afwijkingen wordt de Dienst Wegverkeer terstond in kennis gesteld.

Artikel 10. Citeertitel

[Vervallen per 01-10-2006]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling bestelling rijbewijzen.

Artikel 11. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-10-2006]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 25 juni 1998

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

T. Netelenbos

Bijlage

[Vervallen per 01-10-2006]

Formulier aanmelding en registratie van tot het bestellen en in ontvangst nemen van rijbewijzen bevoegde personen

[Vervallen per 01-10-2006]

Bijlage 200022.png
Terug naar begin van de pagina