Saneringsregeling asbestwegen Twente

[Regeling vervallen per 23-12-2004.]
Geldend van 10-07-1999 t/m 22-12-2004

Saneringsregeling asbestwegen Twente

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

Gelet op artikel 15.13, eerste tot en met derde lid, van de Wet milieubeheer;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 23-12-2004]

 • 1 In deze regeling wordt verstaan onder:

  asbestbevattende weg:

  een weg, waarin de concentratie serpentijnasbest, vermeerderd met tien maal de concentratie amfiboolasbest, beide bepaald volgens NEN 5897, uitgave februari 1999, meer is dan honderd milligram per kilogram;

  asbestbevattende stroken:

  stroken met een concentratie aan asbest, hoger dan genoemd in onderdeel a, doch gelijk aan of lager dan de concentratie aan asbest van de asbestbevattende weg;

  c. Eternit:

  Eternit Fabrieken B.V., Eternit B.V. en Eternit Holding B.V. te Goor.

 • 2 Onder de minister, asbest, serpentijnasbest, amfiboolasbest, weg en stroken wordt verstaan hetgeen daaronder wordt verstaan in de Regeling asbestwegen Wms.

Artikel 2

[Vervallen per 23-12-2004]

 • 1 De minister verstrekt aan de provincie Overijssel voor het saneren van asbestbevattende wegen en stroken subsidie ten behoeve van de uitvoering van door hem aan een eigenaar van een asbestbevattende weg of stroken toegekende maatregelen.

 • 2 De minister sluit ter nadere uitvoering van deze regeling een overeenkomst met de provincie Overijssel.

  Het verstrekken van de subsidie geschiedt op basis van de voorschriften van deze regeling en van de overeenkomst, bedoeld in het tweede lid.

  Bij het verstrekken van de subsidie worden door de minister aan eigenaren toegekende maatregelen die zijn vervallen of zijn ingetrokken, buiten beschouwing gelaten.

Artikel 3

[Vervallen per 23-12-2004]

 • 1 De minister kan op aanvraag aan de eigenaar van een asbestbevattende weg toekennen:

  • a. het doen aanbrengen van een asfaltlaag ter afdekking van die weg en de asbestbevattende stroken,

  • b. het doen aanbrengen van een klinkerbestrating of het storten van een betonlaag op die weg en de asbestbevattende stroken, zij het dat, indien, uitgezonderd de regiekosten, de kosten van het aanbrengen van de klinkerbestrating of de betonlaag een bedrag van dertig gulden per vierkante meter te boven gaan, de eigenaar van de weg en de stroken de meerkosten vergoedt, of

  • c. het doen verwijderen van de asbestbevattende laag op de weg of de asbestbevattende stroken door een deskundig asbestverwijderingsbedrijf als bedoeld in artikel 1, onderdeel c, van het Asbest-verwijderingsbesluit, zij het dat, indien, uitgezonderd de regiekosten, de kosten van het verwijderen van de asbestlaag een bedrag van vijfenveertig gulden per vierkante meter te boven gaan, de eigenaar van de weg en de stroken de meerkosten vergoedt.

 • 2 Indien het nemen van een maatregel als bedoeld in het eerste lid, onderdelen a of b, ten aanzien van asbestbevattende stroken naar het oordeel van gedeputeerde staten van Overijssel redelijkerwijs niet mogelijk is, wordt het asbest in die stroken verwijderd, zij het dat de daaraan verbonden kosten, voorzover deze hoger zijn dan de kosten van bedoelde maatregel, niet voor rekening komen van de eigenaar van die weg.

 • 3 Het eerste en het tweede lid blijven buiten toepassing indien:

  • a. de aanvraag niet is ontvangen voor de datum, genoemd in artikel 5, derde lid of, in een geval als bedoeld in onderdeel b, c of d, binnen de in dat onderdeel bedoelde termijn;

  • b. de eigenaar in de aanvraag heeft aangegeven in aanmerking te willen komen voor de maatregel, genoemd in het eerste lid, onderdeel b of c, en de eigenaar

  1e. weigert de aan de maatregel verbonden eigen bijdrage te betalen en

  2e. niet binnen twee weken na de datum waarop hem de hoogte van de eigen bijdrage is medegedeeld, alsnog een aanvraag indient voor een andere maatregel als bedoeld in het eerste lid dan de toegekende maatregel;

  de eigenaar een aanvraag indient voor een maatregel die niet kan worden uitgevoerd wegens strijd met het bestemmingsplan of waarvoor de aanlegvergunning als bedoeld in artikel 14 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening niet wordt verleend en hij niet binnen twee weken, nadat hem is medegedeeld dat dit het geval is, een aanvraag voor een andere maatregel heeft ingediend;

  de eigenaar een aanvraag indient voor een maatregel als bedoeld in het eerste lid, onderdeel a of b, voor een weg als bedoeld in artikel 4, eerste lid, onderdeel d, en hij niet binnen twee weken, nadat hem is medegedeeld dat dit het geval is, een aanvraag heeft ingediend voor de maatregel, bedoeld in het eerste lid, onderdeel c.

Artikel 4

[Vervallen per 23-12-2004]

 • 1 Artikel 3, eerste en tweede lid, blijven voorts buiten toepassing:

  • a. voor een weg en stroken, gelegen buiten een straal van twaalf kilometer rond de gemeente Goor;

  • b. voor een weg en stroken, gelegen op het terrein, kadastraal bekend als gemeente Goor, sectie B, nummers 1958, 2413 en 2231;

  • c. indien de weg of de stroken op de datum van publicatie van deze regeling in eigendom waren dan wel zijn van een overheidslichaam of van Eternit, dan wel van een dochtermaatschappij van Eternit, een rechtspersoon waarin Eternit deelneemt of een anderszins organisatorisch aan Eternit verbonden eenheid;

  • d. indien de weg is aangelegd in strijd met het ter plaatse geldende bestemmingsplan of met de krachtens dat plan gestelde eisen en die strijd niet alsnog door verlening van vrijstelling als bedoeld in de Wet op de Ruimtelijke Ordening kan worden opgeheven;

  • e. indien de weg of de stroken crocidoliet bevatten en dit na 1 oktober 1978 is aangebracht;

  • f. indien het asbest of een deel daarvan na 1 juli 1993 op de weg of de stroken is aangebracht;

  • g. indien op de weg of de stroken asbestbevattend afval is aangebracht dat niet rechtstreeks afkomstig is van Eternit;

  • h. indien voor de uitvoering van artikel 3 maatregelen aan de weg of de stroken zijn genomen.

   Het eerste lid, onderdeel a, blijft buiten beschouwing, indien de eigenaar van de weg of de stroken aantoont, dat de onderdelen e tot en met g van dat lid niet van toepassing zijn.

   Het eerste lid, onderdeel d, blijft buiten beschouwing, indien de eigenaar van de weg of de stroken een aanvraag indient voor een maatregel als bedoeld in artikel 3, eerste lid, onderdeel c.

Artikel 5

[Vervallen per 23-12-2004]

 • 1 Een aanvraag als bedoeld in artikel 3, eerste lid, wordt door de eigenaar van de weg of de stroken ingediend bij Infomil, Postbus 30732, 2500 GS Den Haag, met gebruikmaking van het aanvraagformulier dat is opgenomen in de bijlage, behorende bij deze regeling.

 • 2 Door het ondertekenen en het indienen van het aanvraagformulier verklaart de aanvrager zich akkoord met de daarin gestelde voorwaarden en verplichtingen.

 • 3 Een aanvraag dient voor 1 oktober 1999 te zijn ontvangen.

 • 4 De minister neemt voor 1 april 2000 een beslissing op de aanvraag; deze termijn kan eenmaal met ten hoogste dertien weken worden verlengd.

 • 5 Ingeval van indiening van een aanvraag als bedoeld in artikel 3, derde lid, onderdelen b, onder ten tweede, c en d, neemt de minister binnen dertien weken, na ontvangst van de aanvraag een beslissing op die aanvraag.

Artikel 6

[Vervallen per 23-12-2004]

 • 1 De minister kan aan de toekenning van een maatregel voorwaarden verbinden.

 • 2 Aan een toekenning zijn in elk geval de voorwaarden verbonden dat:

  • a. het recht op de toegekende maatregel vervalt indien blijkt dat de aanvrager onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt,

  • b. het recht op de toegekende maatregel vervalt indien door of in opdracht van de aanvrager voorafgaande aan dan wel tijdens de uitvoering van de toegekende maatregel maatregelen aan de weg of de stroken zijn of worden genomen, en

  • c. indien na de toekenning van de maatregel blijkt dat die maatregel is toegekend in strijd met een geval als bedoeld in artikel 4, anders dan door onjuiste of onvolledige gegevens, verstrekt door de aanvrager, of indien de situatie zodanig is gewijzigd dat strijd met een geval als bedoeld in artikel 4, is ontstaan, de toegekende maatregel wordt ingetrokken.

Artikel 7

[Vervallen per 23-12-2004]

 • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

 • 2 Zij wordt aangehaald als: Saneringsregeling asbestwegen Twente.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 25 juni 1999

De

Minister

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J.P. Pronk

Bijlage Aanvraagformulier

[Vervallen per 23-12-2004]

Lees voor het invullen van het formulier eerst de toelichting op het aanvraagformulier en de brief van Infomil met informatie over de eenmalige toekenning van een saneringsmaatregel voor asbestbevattende wegen.

Indien aan u een saneringsmaatregel wordt toegekend, bent u ingevolge hoofdstuk 18 van de Wet milieubeheer verplicht aan door de minister aangewezen toezichthouders alle medewerking te verlenen die deze redelijkerwijs kunnen vorderen bij de uitoefening van hun bevoegdheden.

Indien u onjuiste gegevens verstrekt, kan de toegekende saneringsmaatregel vervallen of worden ingetrokken en kan de provincie Overijssel de gemaakte kosten als ongerechtvaardigde verrijking terugvorderen.

1. Gegevens aanvrager

 • a. naam bedrijf, instelling of particulier:

 • b. inschrijfnummer Kamer van Koophandel bedrijf of instelling:

 • c. plaats Kamer van Koophandel waar bedrijf of instelling is ingeschreven:

 • d. naam van tot rechtshandelingen bevoegde contactpersoon:

 • e. straatnaam en huisnummer:

 • f. postcode en plaats:

 • g. telefoonnummer:

 • h. telefaxnummer:

2. Plaats en opppervlak van de asbestbevattende weg:

 • a. kadastrale aanduiding van de weg:

  Voeg een kopie bij van een recent kadastraal uittreksel, en de daarbij behorende kaart.

 • b. lengte van (het deel van) de weg dat is verhard met asbest (in meters):

 • c. breedte van (het deel van) de weg dat is verhard met asbest (in meters):

 • d. oppervlak van (het deel van) de weg dat is verhard met asbest (lengte maal breedte, in vierkante meters):

 • e. dikte van de asbestlaag: ... cm/onbekend 1

 • f. bevindt zich asbest in de bermen van de weg? ja/nee/onbekend 2

 • g. indien vraag 2f met ja is beantwoord, wat zijn de lengte en de breedte van (het deel van) de bermen waarin zich asbest bevindt?

3. Andere vragen over de asbestbevattende weg:

 • a. bevindt de weg zich binnen een straal van 12 kilometer rond de gemeente Goor? ja/nee/onbekend3

 • b. Sinds wanneer bent u eigenaar van de weg?

 • c. is het asbest na 1 oktober 1978 op de weg aangebracht?

  ja/nee/onbekend4

 • d. is het asbest na 1 juli 1993 op de weg aangebracht? ja/nee/onbekend5

 • e. is het asbest dat op de weg is aangebracht, rechtstreeks afkomstig van Eternit in de gemeente Goor? ja/nee/onbekend6

 • f. is (het asbestbevattende deel van) de weg reeds afgedekt met asfalt?

  ja/nee/onbekend/voor een deel7

  In het laatste geval: aantal vierkante meters waaruit dat deel bestaat:

 • g. is (het asbestbevattende deel van) de weg reeds afgedekt met een andere asbestvrije verharding? ja/nee/onbekend/voor een deel8

  In het laatste geval: aantal vierkante meters waaruit dat deel bestaat:

  In het geval dat het antwoord ’ja’ of ’voor een deel’ luidt, soort verharding, klinkers/beton/puingranulaat/anders9

 • h. Is het asbest reeds verwijderd? ja/nee/onbekend/voor een deel10

  In het laatste geval: aantal vierkante meters waaruit dat deel bestaat:

  welk materiaal bevindt zich onder de wegverharding?

 • i. zand/klei/grond/puin/anders, nl. ....../onbekend11

  is de weg egaal of bevinden zich gaten in de weg? egaal/gaten12

 • j. tot welke verkeersklasse behoort de weg? 1/2a/2b/2c/3a/3b/4/onbekend13

4. Voor welke maatregel wenst u in aanmerking te komen? Omcirkel een van de onderstaande mogelijkheden.

 • a. het laten asfalteren van het deel van de weg dat verhard is met asbest.

 • b. het laten aanbrengen van een klinkerbestrating op het deel van de weg dat verhard is met asbest.

 • c. het laten storten van een betonlaag op het deel van de weg dat verhard is met asbest.

 • d. het laten verwijderen van het asbest door een deskundig asbestverwijderingsbedrijf.

5.Bijgevoegde bescheiden die noodzakelijk zijn voor de behandeling van en de beslissing op de aanvraag:

Kadastraal uittreksel met kaart;

6.Ruimte voor aanvullende opmerkingen:...

7. Ik verklaar dit formulier volledig en naar waarheid te hebben ingevuld.

Indien ik kies voor mogelijkheid 4b, 4c of 4d, zal ik het deel van de kosten van de werkzaamheden betalen dat niet door de overheid wordt vergoed.

Indien de maatregel die ik heb aangevraagd, niet toepasbaar is op een asbestbevattende strook van een halve meter aan beide zijden van de weg, dan ga ik ermee akkoord dat voor deze strook een andere maatregel wordt genomen, met dien verstande dat dit geen verandering brengt in de hoogte van mijn bijdrage in de kosten.

Ik ga ermee akkoord dat overeenkomstig het Integraal aanbestedingsbeleid provincie Overijssel, uitgave juni 1997 en met inachtneming van het Uniform Aanbestedingsreglement 1986, wordt bepaald welk bedrijf de werkzaamheden uitvoert en verleen bedoeld bedrijf bij deze toestemming de maatregelen op mijn grondgebied uit te voeren.

8. Ondertekening:

a. plaats: ......

b. datum: ......

c. handtekening: ......

Het ingevulde formulier zenden naar: Infomil, Postbus 30732, 2500 GS Den Haag. Het ingevulde formulier moet uiterlijk 1 oktober 1999 zijn ontvangen. Infomil zendt u een bericht van ontvangst van de aanvraag. U ontvangt in principe voor 1 april 2000 bericht of de subsidie is toegekend.

Toelichting op het aanvraagformulier

[Vervallen per 23-12-2004]

Algemeen

Vul dit formulier volledig in. Indien u meer dan een asbestbevattende weg in eigendom heeft, dient u voor elke weg een apart aanvraagformulier in te vullen.

Indien een vraag niet van toepassing is, ’n.v.t.’ invullen.

Indien u vragen hebt over de invulling van dit formulier, kunt u contact opnemen met Infomil, tel. 070-3610575.

Toelichting op de vragen

2. Plaats en oppervlak van de weg

Het in onder a genoemde kadastrale uittreksel mag niet ouder zijn dan een maand. U kunt het, evenals de bijbehorende kaart, (tegen vergoeding van de kosten) opvragen bij de desbetreffende kadastervestiging. De plaatsen van vestiging en telefoonnummers van deze vestigingen staan hieronder:

Kadaster Overijssel, Zwolle, telefoon 038-4695666.

Kadaster Gelderland, Arnhem, telefoon 026-3226111.

Onder ’bermen’ in de onderdelen f en g, worden ook taluds verstaan. De vragen moeten voor de bermen aan beide zijden van de weg worden beantwoord. Deze gegevens zijn van belang, omdat bij de sanering van de weg een strook van een halve meter aan beide zijden van de weg wordt meegenomen.

3. Andere vragen over de asbestbevattende weg

In de onderstaande tabel staan de gegevens aan de hand waarvan u uw weg kunt indelen in de in onderdeel k genoemde verkeersklasse.

Verkeers-

klasse

Aantal

vracht-

wagens

per 24 uur

per

richting

Verhardings-

breedte

Soort weg (indicatief)

1

2

3 meter

ontsluitingsweg, toegangsweg, woonerf

2a

20

4,5 meter

licht belaste plattelandsweg, woonstraat, wijkstraat

2b

60

5,5 meter

zwaar belaste plattelandsweg, wijkontsluitingsweg

2c

250

6,5 meter

stadontsluitingsweg, licht belaste provinciale weg

3a

700

7,5 meter

zwaar belaste provinciale weg

3b

1800

2x2 rijstroken

licht belaste auto(snel)weg

4

4500

2x3 rijstroken

zwaar belaste primaire weg, autosnelweg

5. Bijgevoegde bescheiden die noodzakelijk zijn voor de behandeling van en de beslissing op de aanvraag

U moet (kopieën van) de volgende stukken bij de aanvraag voegen:

 • -

  bewijs van eigendom en ligging van de weg (het kadastrale uittreksel, inclusief kaart);

 • -

  indien de afstand tussen de weg en de gemeente Goor meer dan twaalf kilometer bedraagt, bewijsstukken waaruit blijkt dat:

  • -

   het asbestbevattend afval waarmee de weg is verhard rechtstreeks afkomstig is van de firma Eternit te Goor;

  • -

   het asbest voor 1 oktober 1978 op de weg is aangebracht indien de weg crocidoliet (blauw asbest) bevat respectievelijk voor 1 juli 1993 op de weg is aangebracht indien de weg geen crocidoliet bevat.

U kunt andere stukken waarvan u denkt dat deze van belang zijn, bij de aanvraag voegen. Denk daarbij bij voorbeeld aan een situatieschets waaruit blijkt op welk deel van de weg zich asbest bevindt.

6. Ruimte voor aanvullende opmerkingen

Indien u failliet bent verklaard of aan u surséance van betaling is verleend, dan wel een verzoek daartoe bij de Rechtbank is ingediend, moet u dat hier vermelden. Ook andere informatie waarvan u denkt dat deze van belang kan zijn, kunt u hier verstrekken.

7. Verklaringen

De derde alinea is opgenomen, omdat het niet altijd mogelijk zal zijn de stroken langs de weg te asfalteren of om deze te verharden met klinkers of een betonlaag.

 1. Doorhalen wat niet van toepassing is

  ^ [1]
 2. Doorhalen wat niet van toepassing is

  ^ [2]
 3. Doorhalen wat niet van toepassing is

  ^ [3]
 4. Doorhalen wat niet van toepassing is

  ^ [4]
 5. Doorhalen wat niet van toepassing is

  ^ [5]
 6. Doorhalen wat niet van toepassing is

  ^ [6]
 7. Doorhalen wat niet van toepassing is

  ^ [7]
 8. Doorhalen wat niet van toepassing is

  ^ [8]
 9. Doorhalen wat niet van toepassing is

  ^ [9]
 10. Doorhalen wat niet van toepassing is

  ^ [10]
 11. Doorhalen wat niet van toepassing is

  ^ [11]
 12. Doorhalen wat niet van toepassing is

  ^ [12]
 13. Doorhalen wat niet van toepassing is

  ^ [13]
Terug naar begin van de pagina