Vrijstellingsregeling samenstellings- en immissiewaarden Bouwstoffenbesluit

[Regeling vervallen per 04-01-2006 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2006.]
Geldend van 08-07-1999 t/m 31-12-2005

Regeling van 25 juni 1999 houdende aanpassing van een aantal waarden van bijlage 1 en 2 van het Bouwstoffenbesluit bodem- en oppervlaktewaterenbescherming, naar aanleiding van het project Evaluatie Hantering Streefwaarden en enkele aanpassingen als gevolg van de voortgang van een aantal technische ontwikkelingen

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

Gelet op artikel 64 van de Wet bodembescherming;

Besluit:

Paragraaf 1. Inleidende bepalingen

[Vervallen per 04-01-2006]

Artikel 1.1. Inleidende bepalingen

[Vervallen per 04-01-2006]

Paragraaf 2. Hantering streefwaarden

[Vervallen per 04-01-2006]

Artikel 2.1. Definities

[Vervallen per 04-01-2006]

In deze paragraaf wordt verstaan onder:

a. bijlage A en B:

de bij deze regeling behorende bijlage A en B;

b. MVR-grond:

grond waarvan de samenstellingswaarde van één of meer stoffen uit bijlage A, de samenstellingswaarde, zoals aangegeven in bijlage 1 overschrijdt, tot ten hoogste de in bijlage A aangegeven samenstellingswaarde;

c. tussenwaarde:

de helft van de som van de samenstellingswaarden voor grond van een stof als aangegeven in bijlage A, dan wel bijlage 1 voor zover die stof niet in bijlage A is genoemd, en van die stof als aangegeven in bijlage 2.

Artikel 2.2. Vervallen stoffen bijlage 1

[Vervallen per 04-01-2006]

Voor het gebruik van grond op of in de bodem wordt vrijstelling van de artikelen 6, tweede lid, tot en met 15 van het Besluit verleend voor zover het betreft de stoffen die zijn opgenomen in bijlage B.

Artikel 2.3. (regels schone grond van toepassing op MVR-grond)

[Vervallen per 04-01-2006]

 • 1 Voor het gebruik van MVR-grond op of in de bodem wordt vrijstelling verleend van de artikelen 6, tweede lid, tot en met 15 van het Besluit.

 • 2 Bij het gebruiken van MVR-grond op of in de bodem is artikel 5, eerste, tweede en vierde lid, van het Besluit van overeenkomstige toepassing.

Artikel 2.4. Nieuwe toetsingsregel

[Vervallen per 04-01-2006]

 • 1 In dit artikel wordt verstaan onder toegestane samenstellingswaarde van een stof: de samenstellingswaarde van een stof, zoals aangegeven in bijlage A, dan wel bijlage 1 voor zover deze stof niet in bijlage A is genoemd.

 • 2 Indien het aantal getoetste stoffen meer is dan negen en minder dan eenentwintig, dan is, in afwijking van artikel 1, onder h, van het Besluit, overschrijding van de toegestane samenstellingswaarde voor ten hoogste drie van deze stoffen toegestaan.

  Indien het aantal getoetste stoffen meer is dan twintig, dan is, in afwijking van Artikel 1, onder h, van het Besluit, overschrijding van de toegestane samenstellingswaarden voor ten hoogste vier van deze stoffen toegestaan.

 • 3 Bij een overschrijding van de toegestane samenstellingswaarde als bedoeld in het tweede lid, bedraagt de getoetste samenstellingswaarde voor:

  • a. aldrin/endrin/dieldrin en DDT/DDE/DDD ten hoogste driemaal de toegestane samenstellingswaarde;

  • b. elk van de overige stoffen, anders dan genoemd in onderdeel a, ten hoogste tweemaal de toegestane samenstellingswaarde.

 • 4 De getoetste samenstellingswaarde, bedoeld in het derde lid, overstijgt de tussenwaarde niet.

 • 5 Voor het gebruik van grond op of in de bodem, waarbij de toegestane samenstellingswaarden van stoffen wordt overschreden als aangegeven in het derde en voorzover is voldaan aan het vierde lid, wordt vrijstelling verleend van de artikelen 6, tweede lid, tot en met 15 van het Besluit.

Artikel 2.5. Verhoging norm tetrahydrofuran

[Vervallen per 04-01-2006]

Voor het gebruik van bouwstoffen niet zijnde schone grond wordt vrijstelling verleend van de samenstellingswaarde voor tetrahydrofuran, bedoeld in bijlage 2, voor zover de samenstellingswaarde niet meer bedraagt dan 2 mg/kg droge stof. 2

Artikel 2.6. Omrekening samenstellingswaarden te beoordelen grond PAK's

[Vervallen per 04-01-2006]

Voor grond met gemeten organisch stofgehalte van minder dan 10% geldt, in afwijking van bijlage 1 en 2 van het Besluit, voor de omrekening van de samenstellingswaarden van de standaardgrond naar de samenstellingswaarden voor de te beoordelen grond, voor PAK’s dat de samenstellingswaarde van de te beoordelen grond gelijk is aan die van de standaardgrond.

Paragraaf 3. Overige onderwerpen

[Vervallen per 04-01-2006]

Artikel 3.1. Gewijzigde norm bromide

[Vervallen per 04-01-2006]

 • 1 Voor het gebruik van bouwstoffen niet zijnde schone grond wordt vrijstelling verleend van de immissiewaarde voor bromide, voor zover de immissiewaarde voor bromide niet meer bedraagt dan 90 mg/m

 • 2 In afwijking van het eerste lid geldt, bij het gebruiken van een bouwstof op plaatsen waar een direct contact is of mogelijk is met brak oppervlaktewater of zeewater met van nature een chloridegehalte van meer dan 5000 mg/l, voor bromide geen immissiewaarde.

Artikel 3.2. Gewijzigde norm sulfaat voor mmenggranulaat

[Vervallen per 04-01-2006]

 • 1 Voor het gebruik van menggranulaat op of in de bodem als niet-vormgegeven categorie 1 bouwstof, wordt vrijstelling verleend van de immissiewaarde voor sulfaat, voor zover de immissiewaarde voor sulfaat niet meer bedraagt dan 150.000 mg/m

 • 2 De in het eerste lid gegeven vrijstelling geldt tot 1 juli 2001.

Artikel 3.3. Vrijstelling norm cyanide

[Vervallen per 04-01-2006]

Voor het gebruik van bouwstoffen niet zijnde schone grond wordt vrijstelling verleend van de in bijlage 2 opgenomen immissiewaarden voor:

 • a. cyanide (vrij);

 • b. cyanide (complex) (pH groter of gelijk aan 5);

 • c. cyanide (complex) (pH kleiner dan 5).

Artikel 3.4. Vrijstelling minerale olie voor bitumen dakbedekkingsmaterialen

[Vervallen per 04-01-2006]

Voor het gebruik van bitumen dakbedekkingsmaterialen, zoals die regulier in de burger- en utiliteitsbouw worden gebruikt, wordt vrijstelling verleend van de samenstellingswaarde voor minerale olie, zoals aangegeven in bijlage 2.

Artikel 3.5

[Vervallen per 04-01-2006]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 juli 1999.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 25 juni 1999

De

Minister

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J.P. Pronk

Bijlage A

[Vervallen per 04-01-2006]

Deel 1. Stoffen waarvoor zowel andere aanduidingen als andere samenstel-lingswaarden gelden dan in bijlage 1 van het Besluit

Stof of stofgroep

(aanduiding)

CAS-nummer

Samenstellings

waarde grond

bijlage 1 bouw-

stoffenbesluit 1

Vroegere aanduiding

stof of stofgroep

3. Aromatische stoffen

     

cresolen (som o-, m-

95-48-7; 108-39-4;

0,05

o-cresol

en p-cresol)

106-44-5

 

m-cresol

       

5. Gechloreerde koolwaterstoffen

   

1,1-dichloorethaan

75-34-3

0,02

dichloorethanen 2

     

(som)

1,2-dichloorethaan

107-06-2

0,02

 

1,1-dichlooretheen

75-34-4

0,1

dichloorethenen3

     

(som)

1,2-dichlooretheen

156-59-2; 156-60-5

0,2

 

(som cis en trans)

     

1,1,1-trichloorethaan

79-01-6

0,07

trichloorethanen

     

(som)

1,1,2-trichloorethaan

79-00-5

0,4

 

chloorbenzenen (som)

108-90-7; 95-50-1;

0,03

monochloorbenzeen

 

541-73-1;106-46-7;

 

dichloorbenzenen

 

87-61-6; 120-82-1;

 

trichloorbenzenen

 

108-70-3; 634-66-2;

 

tetrachloorbenzenen

 

634-990-2; 95-94-3;

 

pentachloorbenzeen

 

608-93-5; 188-74-1

 

hexachloorbenzeen

chloorfenolen (som)

95-57-8; 108-43-0;

0,01

monochloorfenolen

 

106-48-9; 576-24-9;

 

dichloorfenolen

 

120-83-2; 583-78-8;

 

trichloorfenolen

 

87-65-0; 95-77-2;

 

tetrachloorfenolen

 

591-35-5;15950-66-0;

 

pentachloorfenol

 

933-78-8;933-75-5;

   
 

95-95-4; 88-06-2;

   
 

609-19-8; 4901-51-3;

   
 

935-95-5; 58-90-2;

   
 

87-86-5

   

chlooranilinen (som)

95-51-2; 108-42-9;

0,005

chlooranilinen (som)

 

106-47-8; 608-27-5;

 

dichlooranilinen (som)

 

554-00-7; 95-82-9;

   

608-31-1; 95-76-1;

     
 

626-43-7

   

PCB’s (som PCB 28,

7012-37-5; 35693-99-3;

0,02

PCB28

52, 101, 118, 138, 153

37680-37-2;

 

PCB 52

en 180) 4

31508-00-6;

 

PCB 101

 

35065-28-2;

 

PCB 138

 

35065-27-1;

 

PCB 153

 

35065-29-3

 

PCB 180

     

PCB’s (som 6)

EOX (totaal)

n.v.t.

0,3

EOCl (totaal)

       

6. Bestrijdingsmiddelen

   

aldrin/endrin/dieldrin

390-00-2; 60-57-1;

0,005

aldrin

(som)

72-20-8

 

dieldrin

     

endrin

HCH (som α-, β-, γ-,

319-84-6; 319-85-7;

0,01

α-HCH

en δ-HCH)

58-89-9; 319-86-8

 

β-HCH

     

γ-HCH

organotinverbindingen

n.v.t.

0,001

TBTO

(som)

     
Deel 2. Stoffen waarvoor alleen andere samenstellingswaarden gelden dan in bijlage 1 van het Besluit

Stof

gewijzigde samenstellingswaarde

voor schone grond

Bouwstoffenbesluit bijlage 1 5

Organische stoffen

 
   

3. Aromatische stoffen

 

xylenen (som)

0,1

styreen (vinylbenzeen)

0,3

o-dihydroxybenzeen (catechol)

0,05

   

5. Gechloreerde koolwaterstoffen

 

dichloormethaan

0,4

trichloormethaan

0,02

trichlooretheen (Tri)

0,1

tetrachloormethaan (Tetra)

0,4

   

6. Bestrijdingsmiddelen

 

DDT/DDE/DDD (som)

0,01

atrazine

0,0002

Bijlage B. behorende bij artikel 2.2 van de Vrijstellingsregeling samenstellings-en immissiewaarden Bouwstoffenbesluit.

[Vervallen per 04-01-2006]

Stoffen die zijn vervallen in bijlage 1 van het Besluit.

Stof

CAS-nummer

samenstellingswaarde 6

Anorganische stoffen

 
     

1. Metalen

 

tin

[7440-31-5]

20

     

2 Overige organische stoffen

 

sulfiden (totaal)

n.v.t.

2

     

Organische stoffen

 
     

3 Aromatische stoffen

 

isopropylbenzeen

[98-82-8]

a

1-hydroxynaftaleen

[90-15-3]

a

5-methyl-2-isopropylfenol

[89-83-8]

a

     

5 Gechloreerde koolwaterstoffen

 

monochloorpropenen

[590-21-6],[557-98-2],[107-05-1]

0,01

1,3-dichloorpropeen

[542-75-6]

a

tetrachloorethanen(som)

[630-20-6],[79-34-5]

0,001

hexachloorethaan

[67-72-1]

0,01

bis(2-chloorisopropyl)-ether

[39638-32-9]

a

epichloorhydrine

[106-89-8]

a

monochloornitrobenzenen

[88-73-3],[121-73-3],[100-10-5]

0,01

(som)

   

dichloornitrobenzenen (som)

[3209-22-1],[611-06-3],[89-61-2],

0,01

 

[99-54-7],[618-62-2],[601-88-7]

 

monochloortoluenen (som)

[95-49-8],[108-49-8],[106-43-4]

a

     

6 Bestrijdingsmiddelen

 

hexachloorbutadiëen

[87-68-3]

0,0025

azinfos-methyl

[86-50-0]

0,06 mg/kg

azinfos-ethyl

[2642-71-9]

0,01

cholinesterase remming

n.v.t.

a

demeton (som)

[17040-19-6],[298-03-3],

a

 

[126-75-0], [919-86-8]

 

diazinon

[333-41-5]

0,07 mg/kg

dichloorvos

[62-73-7]

a

dimetheoaat

[60-51-5]

a

disulfoton

[298-04-4]

0,01

fenitrothion

[122-14-5]

0,01

malathion

[121-75-5]

0,02 mg/kg

parathion(ethyl)

[56-38-2]

0,04 mg/kg

parathion + parathion-methyl

[56-38-2],[298-00-0]

0,01

triazofos

[24017-47-8]

0,01

trichloorfon

[52-68-6]

a

2,4-D

[94-75-7]

a

dichloorprop

[120-36-5]

a

mcpa

[94-74-6]

a

mecoprop

[93-65-2]

a

2,4,5-T

[93-76-5]

a

linuron

[330-55-2]

a

monolinuron

[1746-81-2]

a

3,3-dichloorbenzidine

[91-94-1]

a

4-chloor-3-methylfenol

[59-50-7]

a

chloridazon

[1698-60-8]

a

dibroommethanen (som)

[557-91-5],[106-93-4]

a

dichloorpropanen (som)

[78-87-5],[142-28-9],

a

 

[78-99-9],[594-20-7]

 

1,3-dichloor-2-propanol

[96-23-1]

a

methylbromide

[74-83-9]

a

monochloorazijnzuur

[79-07-2]

a

propanil

[709-98-8]

a

trifluralin

[1582-09-8]

0,01

     

7 Overige organische stoffen

 

acrylonitril

[107-13-1]

a

benzidine (som)

[92-87-5]

a

bifenyl

[92-52-4]

a

dimethylamine

[124-40-3]

a

diethylamine

[109-89-7]

1

geoxideerde PAK’s (totaal)

n.v.t.

1

heptaan

[142-82-5]

1

hydrazine

[302-01-2]

a

octaan

[111-65-9]

1

 1. Samenstellingswaarden uitgaande van 10% organisch stof en 25% lutum (in mg/kg).

  ^ [1]
 2. Deze stof(groep) was opgenomen onder “6. Bestrijdingsmiddelen”

  ^ [2]
 3. Deze stof(groep) was opgenomen onder “6. Bestrijdingsmiddelen”

  ^ [3]
 4. De andere waarden betreffen in het algemeen verhoging van waarden. Slechts voor PCB’s geldt dat de somwaarde scherper gesteld is omdat deze op 7 in plaats van 6 stoffen betrekking heeft. Echter door het vervallen van de individuele PCB-normen kan voor de betreffende PCB’s ook van verhoging van normen gesproken worden.

  ^ [4]
 5. Samenstellingswaarden uitgaande van 10% organisch stof en 25% lutum (in mg/kg).

  ^ [5]
 6. Samenstellingswaarden uitgaande van 10% organisch stof en 25% lutum (in mg/kg, tenzij anders aangegeven).

  ^ [6]
Terug naar begin van de pagina