Wijzigingsbesluit Besluit comptabele regelgeving regionale politiekorpsen in verband [...] voor de begroting en de jaarrekening

[Regeling vervallen per 04-05-2007.]
Geldend van 14-07-1999 t/m 03-05-2007

Besluit van 24 juni 1999, houdende wijziging van het Besluit comptabele regelgeving regionale politiekorpsen in verband met het stellen van inrichtingsvoorschriften voor de begroting en de jaarrekening

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Onze Minister van Justitie van 19 februari 1999, nr. EA99/U54035, Directoraat-Generaal Openbare Orde en Veiligheid en Directie Wetgeving;

Gelet op de artikelen 45 en 47, eerste lid, van de Politiewet 1993;

De Raad van State gehoord (advies van 23 april 1999, nr. W.04.99.0089/I);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Onze Minister van Justitie van 17 juni 1999, nr. EA99/U69084, Directoraat-Generaal Openbare Orde en Veiligheid en Directie Wetgeving;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel I

[Vervallen per 04-05-2007]

[Red: Wijzigt het Besluit comptabele regelgeving regionale politiekorpsen.]

Artikel II

[Vervallen per 04-05-2007]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst, met dien verstande dat hoofdstuk 3 van het Besluit comptabele regelgeving regionale politiekorpsen zoals dit luidde voor de inwerkingtreding van dit besluit van toepassing blijft op de jaarrekening over het jaar 1998.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 24 juni 1999

Beatrix

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

A. Peper

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

Uitgegeven de dertiende juli 1999

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

Terug naar begin van de pagina