Regeling certificaat inburgering

[Regeling vervallen per 01-01-2007.]
Geldend van 16-07-1999 t/m 31-12-2006

Regeling certificaat inburgering

De Minister voor Grote Steden- en Integratiebeleid,

Gelet op artikel 13, derde lid, van de Wet inburgering nieuwkomers;

Besluit:

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2007]

De regeling van de Minister voor Grote Steden- en Integratiebeleid van 9 maart 1999, houdende vaststelling van een model van het certificaat inburgering (Stcrt. 1999, nr. 66) wordt ingetrokken.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2007]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Den Haag, 24 juni 1999

De

Minister

voor Grote Steden- en Integratiebeleid,

R.H.L.M. van Boxtel

Bijlage

[Vervallen per 01-01-2007]

Logo WIN

Logo Gemeente van afgifte

Certificaat Inburgering

bedoeld in artikel 13, tweede en derde lid, van de Wet inburgering nieuwkomers

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente ... <naam gemeente> verklaart hierbij dat ... <naam nieuwkomer>, geboren in ... <plaats en land> op ... <geboortedatum>, heeft deelgenomen aan het inburgeringsprogramma en daarmee heeft voldaan aan de verplichtingen in het kader van de Wet inburgering nieuwkomers.

Genoemde persoon heeft hierbij het volgende resultaat behaald:

...

Datum: ..-..-... (datum van afgifte)

Het college van burgemeester en wethouders,

Namens dit college,

...

Nieuwkomer <handtekening nieuwkomer>

Terug naar begin van de pagina