Regeling Raad voor de Transportveiligheid

[Regeling vervallen per 01-02-2005.]
Geldend van 01-07-1999 t/m 31-01-2005

Regeling Raad voor de Transportveiligheid

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op de artikelen 1, eerste lid, onder bb, 25, 29, derde lid, 43, tweede lid, 44, tweede lid, 45, vierde lid, 48, derde lid, en 59, zesde lid, van de Wet Raad voor de Transportveiligheid en op artikel 4, vierde lid, van het Besluit Raad voor de Transportveiligheid;

Besluit:

Artikel 2

[Vervallen per 01-02-2005]

Tot de staten die vallen onder het begrip ’staat met aanmerkelijk belang’, bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder bb, van de wet, behoren de volgende staten:

 • a. de staat waarvan een zeeschip dat voorwerp is van het betrokken onderzoek door de raad, de vlag voert;

 • b. een staat in de binnenlandse of territoriale wateren waarvan het betrokken ongeval of incident met een zeeschip heeft plaatsgevonden;

 • c. een staat waarin het betrokken ongeval of incident met een zeeschip ernstige schade aan het milieu heeft veroorzaakt of heeft gedreigd te veroorzaken, of een staat onder de jurisdictie waarvan gebieden staan waarin het ongeval of incident een dergelijke schade heeft veroorzaakt of heeft gedreigd te veroorzaken;

 • d. een staat waaraan de gevolgen van het betrokken ongeval of incident met een zeeschip ernstige schade hebben veroorzaakt of hebben gedreigd te veroorzaken, of een staat onder de jurisdictie waarvan kunstmatige eilanden, installaties of bouwwerken staan waaraan bedoelde gevolgen ernstige schade hebben veroorzaakt of hebben gedreigd te veroorzaken;

 • e. een staat waarvan personen die ten gevolge van het betrokken ongeval met een zeeschip hun leven hebben verloren of ernstig letsel hebben opgelopen, de nationaliteit bezitten;

 • f. een staat die beschikt over belangrijke informatie die van nut kan zijn voor het onderzoek van het betrokken ongeval of incident met een zeeschip;

 • g. een staat die in verband met het onderzoek van het betrokken ongeval of incident met een zeeschip om een andere reden een belang kenbaar maakt dat van betekenis wordt geacht door Nederland.

Artikel 3

[Vervallen per 01-02-2005]

Het financiële meerjarenbeleidsplan van de raad geeft, ten aanzien van het laatst afgesloten boekjaar, het lopende boekjaar en de eerstvolgende vijf boekjaren, inzicht in:

 • a. de activiteiten en verwachte activiteiten van de raad, alsmede de relevante interne en externe ontwikkelingen en de daaruit voortvloeiende gevolgen voor deze activiteiten;

 • b. veranderingen in de werkwijze van de raad voor zover deze politiek van betekenis kunnen worden geacht of de geraamde financiële bijdrage ten laste van de begroting van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat aanmerkelijk beïnvloeden;

 • c. de begroting voor het eerstvolgende boekjaar en

 • d. de meerjarencijfers voor de vier jaar na het betrokken begrotingsjaar omtrent de uitgaven, de bijdrage ten laste van de begroting van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat en de financiële reserve.

Artikel 4

[Vervallen per 01-02-2005]

 • 1 De begroting van de raad voor het eerstvolgende boekjaar geeft een weergave van de financiële middelen die worden begroot voor de voorgenomen activiteiten van de raad, en de verwachte financiële positie van de raad. Zij bestaat uit de exploitatiebegroting en de begrote en gecomprimeerde balans per ultimo van het begrotingsjaar, alsmede een toelichting op beide onderdelen.

 • 2 In de exploitatiebegroting worden ten minste de volgende posten gespecificeerd:

  • a. de honoraria van de leden van de raad en de leden en de plaatsvervangende leden van de kamers van de raad:

  • b. de uitgaven voor de medewerkers van het bureau van de raad;

  • c. de uitgaven voor onderzoek;

  • d. de overige uitgaven, waaronder materiële uitgaven en bijdragen;

  • e. de wijze van financiering.

 • 3 In de begroting wordt een berekening opgenomen van de verwachte financiële reserve.

 • 4 In de begroting worden tevens de gerealiseerde begroting van het laatst afgesloten boekjaar, de oorspronkelijke begroting van het lopende jaar en de geprognotiseerde realisatie van het lopende jaar vermeld.

 • 5 Op alle exploitatiebegrotingsposten wordt een toelichting gegeven die inzicht geeft in de opbouw van de desbetreffende post. De post onderzoek wordt gespecificeerd naar modaliteit, waarbij per modaliteit de bedoeling van het onderzoek wordt aangegeven.

 • 6 De inrichting van de begroting is in beginsel in overeenstemming met de inrichting van het financieel verslag.

Artikel 5

[Vervallen per 01-02-2005]

Bij de accountantscontrole die ten aanzien van de raad plaatsvindt, wordt in ieder geval gelet op de rechtmatigheid van de uitgaven die zijn gedaan.

Artikel 6

[Vervallen per 01-02-2005]

 • 1 De melding door de Minister van Verkeer en Waterstaat, bedoeld in artikel 29, eerste en tweede lid, van de wet bevat zoveel van de hierna bedoelde gegevens als gemakkelijk beschikbaar zijn, met dien verstande dat de verzending niet mag worden vertraagd als gevolg van het ontbreken van gegevens:

  • a. in geval van een ongeval de identificerende ACCID-afkorting en in geval van een ernstig incident de INCID-afkorting;

  • b. de fabrikant, het model, de nationaliteit en het registratieteken, alsmede het serienummer van het betrokken luchtvaartuig;

  • c. de naam van de eigenaar, de exploitant en, indien van toepassing, de huurder van het betrokken luchtvaartuig:

  • d. de naam van de gezagvoerder van het betrokken luchtvaartuig;

  • e. de datum en de tijd van het ongeval of het ernstige incident;

  • f. het laatste vertrekpunt en het beoogde landingspunt van het betrokken luchtvaartuig;

  • g. de positie van het betrokken luchtvaartuig met aanduiding van een gemakkelijk te herkennen geografisch punt en de geografische lengte en breedte;

  • h. het aantal bemanningsleden en passagiers dat aan boord is, dat is omgekomen en dat ernstig is gewond; het aantal overige personen dat is omgekomen of ernstig is gewond;

  • i. de aard van het ongeval of het ernstige incident en de omvang van de schade aan het luchtvaartuig, voor zover deze bekend is;

  • j. een aanduiding in welke mate het onderzoek zal worden gehouden of wordt voorgesteld te worden gehouden door de staat waar het ongeval of ernstige incident heeft plaatsgevonden;

  • k. de fysische karakteristieken van het gebied waar het ongeval of het ernstige incident heeft plaatsgevonden;

  • l. de aanduiding van de instantie die de melding geeft.

 • 2 De melding door de Minister van Verkeer en Waterstaat, bedoeld in artikel 29, eerste en tweede lid, van de wet geschiedt in duidelijke bewoordingen. Zij wordt gesteld in een van de werktalen van de internationale burgerluchtvaartorganisatie, waarbij rekening wordt gehouden met de taal van de ontvanger of ontvangers voor zover dit mogelijk is zonder overmatige vertraging op te lopen.

 • 4 Bijzonderheden die zijn weggelaten uit een melding van de Minister van Verkeer en Waterstaat als bedoeld in artikel 29, eerste en tweede lid, van de wet, en andere relevante informatie worden zo spoedig mogelijk nagezonden.

Artikel 7

[Vervallen per 01-02-2005]

Artikel 6, eerste tot en met derde lid, is van overeenkomstige toepassing op de melding door de raad, bedoeld in artikel 43, eerste lid.

Artikel 8

[Vervallen per 01-02-2005]

Voor de wijze waarop de melding, bedoeld in artikel 44, eerste lid, plaatsvindt, worden de terzake internationaal gemaakte afspraken nageleefd.

Artikel 9

[Vervallen per 01-02-2005]

 • 1 De raad is, in geval van een ongeval of een incident met een luchtvaartuig, verplicht een gevolmachtigde vertegenwoordiger als bedoeld in artikel 45, eerste lid, van de wet aan het onderzoek te laten deelnemen, indien daartoe een verzoek wordt gedaan door:

  • a. de staat waar het luchtvaartuig is ingeschreven,

  • b. de staat van de exploitant of

  • c. een staat die op verzoek van de raad informatie, voorzieningen of deskundigen verschaft.

 • 2 De raad is, in geval van een ongeval met een luchtvaartuig, verplicht een gevolmachtigde vertegenwoordiger als bedoeld in artikel 45, eerste lid, van de wet aan het onderzoek te laten deelnemen, indien daartoe een verzoek wordt gedaan door:

  • a. de staat van ontwerp of

  • b. de staat van vervaardiging.

Artikel 10

[Vervallen per 01-02-2005]

De raad is, in geval van een ongeval of een incident met een zeeschip, verplicht staten met aanmerkelijk belang uit te nodigen een verzoek te doen een vertegenwoordiger te laten deelnemen aan het onderzoek.

Artikel 11

[Vervallen per 01-02-2005]

 • 2 De toezending van het voorlopig bericht, bedoeld in het eerste lid, geschiedt aan de internationale burgerluchtvaartorganisatie tevens in codeschrift.

 • 3 De toezending van het voorlopig bericht, bedoeld in artikel 48, eerste en tweede lid, geschiedt per luchtpost

 • 4 Indien er sprake is van zaken die direct verband houden met de veiligheid, wordt het voorlopig bericht, bedoeld in het eerste en tweede lid, toegezonden zodra de informatie beschikbaar is en met behulp van de meest geschikte en de snelste middelen die beschikbaar zijn.

Artikel 12

[Vervallen per 01-02-2005]

Het eindrapport, bedoeld in artikel 59, tweede lid, van de wet, bevat in ieder geval de volgende onderdelen:

 • a. aanduiding van het ongeval of incident;

 • b. samenvatting;

 • c. feitelijke informatie;

 • d. analyse van de toedracht;

 • e. vaststelling van de oorzaken of de vermoedelijke oorzaken;

 • f. indien daartoe aanleiding bestaat, geconstateerde veiligheidstekorten;

 • g. indien daartoe aanleiding bestaat, veiligheidsaanbevelingen.

Artikel 13

[Vervallen per 01-02-2005]

Het eindrapport, bedoeld in artikel 59, tweede lid, van de wet betreffende een ongeval of een incident met een zeeschip bevat zo mogelijk in ieder geval de volgende informatie:

 • a. de samenvatting die een overzicht geeft van de voornaamste feiten van het ongeval of incident en die vermeldt of er sprake is van dood of letsel van personen dan wel van milieuverontreiniging ten gevolge van het ongeval;

 • b. een vermelding van de staat waarvan het betrokken zeeschip of de betrokken zeeschepen de vlag voert, de eigenaren, directeuren, maatschappij en klassenbureau van het betrokken zeeschip of de betrokken zeeschepen;

 • c. bijzonderheden van de afmetingen en machines van het betrokken zeeschip of de betrokken zeeschepen alsmede een beschrijving van de bemanning, werkaanpak en andere relevante aangelegenheden, zoals gedurende welke tijd dienst is gedaan op een betrokken zeeschip;

 • d. een nauwkeurige beschrijving van de omstandigheden van het ongeval of incident;

 • e. een analyse en commentaar die het mogelijk maken om logische conclusies te trekken of bevindingen, die alle factoren vaststellen die hebben bijgedragen aan het ongeval of incident;

 • f. een analyse van en commentaar op de oorzaken, waaronder mechanische factoren en menselijke factoren, die voldoen aan de vereisten van de ongevalsregistratie van de Internationale Maritieme Organisatie;

 • g. indien daartoe aanleiding is, geconstateerde veiligheidstekorten;

 • h. indien daartoe aanleiding is, veiligheidsaanbevelingen.

Artikel 14

[Vervallen per 01-02-2005]

Voor het eindrapport, bedoeld in artikel 59, tweede lid, van de wet wordt zoveel mogelijk een uniform model gehanteerd.

Artikel 15

[Vervallen per 01-02-2005]

Als percentage, bedoeld in artikel 4, vierde lid, van het Besluit Raad voor de Transportveiligheid, wordt vastgesteld een half procent van het jaarsalaris van het in artikel 4, tweede lid, van genoemd besluit bedoelde niveau vermenigvuldigd met het aantal door betrokkene bijgewoonde vergaderingen van de raad of een kamer.

Artikel 16

[Vervallen per 01-02-2005]

[Red: Wijzigt de Regeling luchtvaartmeteorologische inlichtingen.]

Artikel 18

[Vervallen per 01-02-2005]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag waarop de wet, behoudens waar het gaat om het onderzoek naar ongevallen en incidenten met een zeeschip, in werking treedt. Voor zover deze regeling betrekking heeft op ongevallen en incidenten met een zeeschip treedt zij in werking op het tijdstip waarop het Besluit Raad voor de Transportveiligheid te dien aanzien in werking treedt.

Artikel 19

[Vervallen per 01-02-2005]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling Raad voor de Transportveiligheid.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

T. Netelenbos

Terug naar begin van de pagina