Beleidsregels bedrijfseigen varkensvervoer

[Regeling vervallen per 01-11-2004.]
Geldend van 26-06-1999 t/m 31-10-2004

Beleidsregels bedrijfseigen varkensvervoer

De Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op artikel 107 van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren en artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-11-2004]

  • 1 In dit besluit wordt verstaan onder regeling: Regeling inzake hygiënevoorschriften besmettelijke dierziekten.

  • 2 In dit besluit zijn de definities van artikel 1 van de regeling van toepassing.

Artikel 2

[Vervallen per 01-11-2004]

De minister verleent desgevraagd ontheffing van de verplichting, bedoeld in artikel 10, vierde lid, van de regeling, indien wordt voldaan aan het bepaalde in dit besluit.

Artikel 3

[Vervallen per 01-11-2004]

De ontheffing wordt verleend ten behoeve van een vervoermiddel dat uitsluitend wordt gebruikt voor het vervoer van varkens tussen twee of meer varkenshouderijbedrijven die geëxploiteerd worden door één exploitant.

Artikel 4

[Vervallen per 01-11-2004]

De ontheffing wordt niet verleend indien in een periode van drie maanden voorafgaand aan het indienen van de aanvraag om een ontheffing op één van de varkenshouderijbedrijven, bedoeld in artikel 3, biggen zijn aangevoerd die niet afkomstig zijn van een van de varkenshouderijbedrijven, bedoeld in artikel 3.

Artikel 5

[Vervallen per 01-11-2004]

De ontheffing wordt slechts verleend indien alle varkenshouderijbedrijven, bedoeld in artikel 3, beschikken over een reinigings- en ontsmettingsplaats als bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de regeling.

Artikel 6

[Vervallen per 01-11-2004]

De ontheffing wordt slechts verleend voor een vervoermiddel dat op grond van artikel 18, in samenhang met artikel 9, van het Besluit dierenvervoer 1994 is geregistreerd en voldoet aan de in artikel 14 of 15 van de Regeling dierenvervoer gestelde eisen voor het vervoer van varkens.

Artikel 7

[Vervallen per 01-11-2004]

De ontheffing wordt slechts verleend onder de voorwaarde dat:

  • a. met het vervoermiddel geen varkens worden vervoerd naar andere plaatsen dan de varkenshouderijbedrijven, bedoeld in artikel 3;

  • b. op de varkenshouderijbedrijven, bedoeld in artikel 3, geen biggen afkomstig van derden worden aangevoerd;

  • c. het besluit waarin de ontheffing is verleend in of bij het betreffende vervoermiddel aanwezig is, gedurende ieder vervoer van varkens met dat vervoermiddel.

Artikel 8

[Vervallen per 01-11-2004]

De ontheffing wordt verleend voor één jaar en kan jaarlijks op aanvraag worden verlengd.

Artikel 9

[Vervallen per 01-11-2004]

Dit besluit wordt aangehaald als: Beleidsregels bedrijfseigen varkensvervoer.

Artikel 10

[Vervallen per 01-11-2004]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 24 juni 1999

De

Staatssecretaris

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

G.H. Faber

Terug naar begin van de pagina