Besluit vaste beloning Adviescommissie bezwaarschriftprocedure Personeel OCenW 1999

[Regeling vervallen per 15-02-2005 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2005.]
Geldend van 01-01-2002 t/m 31-12-2004

Besluit van 22 juni 1999, houdende de toekenning van een vaste beloning aan de (plaatsvervangend) voorzitters en de niet-ambtelijke leden van de commissie, bedoeld in artikel 2 van het Besluit Bezwaarschriftprocedure Personeel OCenW

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen van 14 juni 1999, nr. 1999/21988 van de directie Personeel en Organisatie;

Gelet op artikel 3 van het Vacatiegeldenbesluit 1988;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

[Vervallen per 15-02-2005]

Aan de voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter van de adviescommissie Bezwaarschriftprocedure Personeel OCenW wordt in plaats van vacatiegeld een vaste beloning ten bedrage van € 227 per zitting toegekend.

Artikel 2

[Vervallen per 15-02-2005]

Aan de niet-ambtelijke leden van de adviescommissie Bezwaarschriftprocedure Personeel OCenW wordt in plaats van een vacatiegeld een vaste beloning van € 182 per zitting toegekend.

Artikel 3

[Vervallen per 15-02-2005]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst en is van toepassing op zittingen op of na 1 juli 1999.

Artikel 4

[Vervallen per 15-02-2005]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit vaste beloning Adviescommissie bezwaarschriftprocedure Personeel OCenW 1999.

Onze minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen is belast met de uitvoering van dit besluit.

's-Gravenhage, 22 juni 1999

Beatrix

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

L. M. L. H. A. Hermans

Uitgegeven zevenentwintigste juli 1999

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

Terug naar begin van de pagina