Reglement politieregister RI On-line

[Regeling vervallen per 01-01-2008.]
Geldend van 01-01-2002 t/m 31-12-2007

Reglement politieregister RI On-line

Minister van Justitie korpsbeheerder van het Korps landelijke politiediensten,

gelet op het bepaalde in artikel 9, eerste en tweede lid, en artikel 10 van de Wet politieregisters;

handelend na overleg met het bevoegd gezag;

gezien het advies van de registratiekamer ingevolge artikel 5, derde lid, en artikel 21, derde lid van de Wet politieregisters;

besluit vast te stellen het privacyreglement voor het politieregister RI On-line dat wordt gevoerd bij de divisie Centrale Recherche Informatie van het Korps landelijke politiediensten.

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 01-01-2008]

a. de Wpolr:

de Wet politieregisters;

b. het Bpolr:

het Besluit politieregisters;

c. beheerder:

de Minister van Justitie, korpsbeheerder van het Korps landelijke politiediensten;

d. registerbeheerder:

de korpschef van het Korps landelijke politiediensten;

e. functioneel registerbeheerder:

het hoofd van de divisie CRI;

f. de divisie CRI:

de divisie Centrale Recherche Informatie van het Korps landelijke politiediensten;

g. gegeven:

een gegeven dat herleidbaar is tot een individuele natuurlijke persoon;

h. verstrekken van gegevens uit het register:

het bekend maken of ter beschikking stellen van gegevens, voor zover zulks geheel of grotendeels steunt op gegevens die in het register zijn opgenomen, of die door verwerking daarvan, al dan niet in verband met andere gegevens, zijn verkregen;

i. gegevensbeheer:

de verantwoordelijkheid voor de juistheid van de ingevoerde gegevens, alsmede voor het bewaren, verwijderen en verstrekken van gegevens;

j. het register:

het politieregister RI On-line.

Artikel 2. Doel

[Vervallen per 01-01-2008]

 • 1 Het register heeft tot doel de informatievoorziening in het kader van de uitvoering van artikel 2 van de Politiewet 1993 binnen de Nederlandse politie en de Koninklijke marechaussee mogelijk te maken voor zover het betreft:

  • a. de opsporing en aanhouding van personen die als verdachte betrokken zijn of zijn geweest bij strafbare feiten;

  • b. de voorkoming van strafbare feiten waarbij personen naar redelijkerwijs kan worden vermoed als verdachte betrokken zullen zijn;

  • c. de opsporing en aanhouding van personen die zich aan hun verzekerde bewaring, detentie of verpleging hebben onttrokken en waarvan de opsporing en aanhouding is verzocht;

  • d. de voorkoming en bestrijding van verstoringen van de openbare orde;

  • e. de opsporing van vermiste personen;

  • f. de identificatie van overleden personen of personen die anderszins niet in staat zijn inlichtingen omtrent hun identiteit te verschaffen.

 • 2 Gegevens uit het register kunnen worden gebruikt ten behoeve van interne bedrijfsstatistiek, interne bedrijfsvoering en interne ontwikkeling van beleid met betrekking tot de uitvoering van de politietaak.

Artikel 3. Werking

[Vervallen per 01-01-2008]

 • 1 Het register wordt deels geautomatiseerd en deels handmatig gevoerd.

 • 2 Het register wordt gevoerd en is voor alle benodigde handelingen en bewerkingen rechtstreeks toegankelijk bij de divisie CRI. Verder is het geautomatiseerde gedeelte van het register met het oog op de raadpleging van de gegevens rechtstreeks toegankelijk bij:

  • a. het Korps landelijke politiediensten;

  • b. de regionale politiekorpsen;

  • c. de Koninklijke marechaussee:

   • -

    de Centrale Recherche Koninklijke marechaussee;

   • -

    die onderdelen van de Koninklijke marechaussee waar ambtenaren werkzaam zijn als bedoeld in artikel 14, onder b, Wpolr.

Artikel 4. Beheer

[Vervallen per 01-01-2008]

 • 1 De functioneel registerbeheerder is, onder verantwoordelijkheid van de registerbeheerder en de beheerder, belast met de zeggenschap over het register. Hij draagt zorg voor de naleving van de Wpolr, het Bpolr en dit reglement. Hij treft daartoe onder meer voorzieningen van technische en organisatorische aard ter beveiliging van het register tegen verlies of aantasting van gegevens en tegen onbevoegde kennisneming, wijziging of verstrekking daarvan. Tevens treft hij maatregelen ter bevordering van de juistheid en volledigheid van de in het register opgenomen gegevens.

 • 2 De functioneel registerbeheerder wijst bij besluit (een) functionaris(sen) aan die belast is (zijn) met de dagelijkse leiding over het gegevensbeheer.

 • 3 Onverminderd de verantwoordelijkheid van de functioneel registerbeheerder zijn de aanleverende instanties verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens, de rechtmatigheid van de opname en de handhaving in dan wel de verwijdering uit het register van de door hen aangeleverde gegevens overeenkomstig het reglement.

 • 4 Voor alle in het register opgenomen gegevens is uit het register af te leiden door welke instantie de gegevens zijn aangeleverd.

Artikel 5. Inhoud van het register; categorieën van personen

[Vervallen per 01-01-2008]

In het register worden gegevens opgenomen betreffende de volgende categorieën van personen:

 • a. personen die als verdachte betrokken zijn of zijn geweest bij strafbare feiten;

 • b. personen die naar redelijkerwijs kan worden vermoed als verdachte betrokken zullen zijn bij strafbare feiten;

 • c. personen die naar redelijkerwijs kan worden vermoed direct betrokken zullen zijn bij verstoringen van de openbare orde;

 • d. personen die zich aan hun verzekerde bewaring, detentie of verpleging hebben onttrokken en waarvan de opsporing en aanhouding is verzocht;

 • e. slachtoffers van gepleegde feiten;

 • f. getuigen;

 • g. vermiste personen;

 • h. overleden personen of personen die anderszins niet in staat zijn inlichtingen omtrent hun identiteit te verschaffen;

 • i. opsporings- of behandelend ambtenaren als ook functionarissen die bij de samenstelling van het register zijn betrokken.

Artikel 6. Inhoud van het register; soorten van gegevens

[Vervallen per 01-01-2008]

 • 1 Omtrent de in artikel 5, onder a tot en met d, genoemde categorieën van personen worden ten hoogste de volgende soorten van gegevens opgenomen:

  • a. volledige personalia;

  • b. adresgegevens en postcode;

  • c. geboortegegevens, nationaliteit en spreektaal;

  • d. signalement, daaronder begrepen een fotografische afbeelding;

  • e. beeld- en/of geluidsopnamen;

  • f. aliassen, roep- en/of bijnamen;

  • g. van belang zijnde antecedenten;

  • h. risicoaanduiding;

  • i. soort, plaats, datum, tijd van het incident alsmede overige bijzonderheden met betrekking tot het incident;

  • j. modus-operandi;

  • k. gegevens over de mogelijke relatie met andere strafbare feiten;

  • l. gegevens over de mogelijke relaties met personen bedoeld in artikel 5, onder a tot en met d;

  • m. voertuig- of (lucht)vaartuiggegevens;

  • n. door betrokkene gebruikte identiteits- of legitimatiebewijzen;

  • o. relevante mutaties betreffende eerdere politiële contacten en/of veroordelingen;

  • p. gegevens over de instantie die de opsporing en aanhouding heeft verzocht;

  • q. overige voor de taakuitoefening van de politie benodigde gegevens en instructies.

 • 2 Omtrent de in artikel 5, onder e, genoemde categorie van personen worden ten hoogste de volgende soorten van gegevens opgenomen:

  • a. volledige personalia;

  • b. adresgegevens en postcode;

  • c. geboortegegevens, nationaliteit en spreektaal;

  • d. signalement, daaronder inbegrepen een fotografische afbeelding;

  • e. beeld- en/of geluidsopnamen;

  • f. van het slachtoffer ontvreemde goederen;

  • g. voertuig of (lucht)vaartuiggegevens;

  • h. afgelegde verklaringen;

  • i. overige voor de opsporing van het strafbare feit van belang zijnde gegevens.

 • 3 Omtrent de in artikel 5, onder f, genoemde categorie van personen worden ten hoogste de volgende soorten van gegevens opgenomen:

  • a. afgelegde verklaringen;

  • b. beeld- en/of geluidsopnamen;

  • c. overige voor de opsporing van het strafbare feit van belang zijnde gegevens.

 • 4 Omtrent de in artikel 5, onder g, genoemde categorie van personen worden ten hoogste de volgende soorten van gegevens opgenomen:

  • a. volledige personalia;

  • b. adresgegevens;

  • c. geboortegegevens, nationaliteit en spreektaal;

  • d. signalement, daaronder inbegrepen een fotografische afbeelding;

  • e. roep- en/of bijnamen;

  • f. plaats, datum en tijd van de vermissing;

  • g. voertuig- of (lucht)vaartuiggegevens;

  • h. gegevens over de omstandigheid waaronder de vermissing heeft plaatsgevonden;

  • i. relevante relaties van de vermiste;

  • j. overige voor de opsporing van de vermiste relevante gegevens.

 • 5 Omtrent de in artikel 5, onder h, genoemde categorie van personen worden ten hoogste de volgende soorten van gegevens opgenomen:

  • a. signalement, daaronder inbegrepen een fotografische afbeelding;

  • b. plaats, datum en tijd van aantreffen;

  • c. voertuig- of (lucht)vaartuiggegevens;

  • d. gegevens over de omstandigheid van aantreffen;

  • e. overige voor de identificatie relevante gegevens.

 • 6 Omtrent de in artikel 5, onder i, genoemde categorie van personen worden ten hoogste de volgende soorten van gegevens opgenomen:

  • a. volledige personalia;

  • b. dienstnummer, organisatie-aanduiding, rang, functie;

  • c. adres en telefoonnummer;

  • d. functionele betrokkenheid bij de zaak.

Artikel 7. Inhoud van het register; gevoelige gegevens

[Vervallen per 01-01-2008]

 • 1 in aanvulling op de in artikel 6, eerste lid, genoemde gegevens worden omtrent de in artikel 5, onder a tot en met d, genoemde categorieën van personen gegevens opgenomen betreffende hun ras voor zover dit onvermijdelijk is:

  • a. met het oog op hun identificatie;

  • b. voor de juiste beoordeling van een strafbaar feit en zulk een gegeven het slachtoffer of de motieven van de dader van dat feit betreft.

 • 2 In aanvulling op de in artikel 6, eerste lid, genoemde gegevens worden omtrent de in artikel 5, onder a tot en met d, genoemde categorie van personen gegevens opgenomen betreffende hun medische en psychologische kenmerken voor zover dit onvermijdelijk is:

  • a. met het oog op hun identificatie;

  • b. voor de juiste beoordeling van een strafbaar feit en zulk een gegeven het slachtoffer of de motieven van de dader van dat feit betreft;

  • c. met het oog op de verzorging en bejegening in geval van vrijheidsbeneming;

  • d. ter afwering van dreigend gevaar voor leven of gezondheid van politieambtenaren en overige bij de directe uitoefening van de politietaak betrokkenen.

 • 3 In aanvulling op de in artikel 6, eerste lid, genoemde gegevens worden omtrent de in artikel 5, onder a tot en met d, genoemde categorieën van personen gegevens opgenomen betreffende hun godsdienst of levensovertuiging, politieke gezindheid, seksualiteit en intiem levensgedrag voor zover dit onvermijdelijk is voor de juiste beoordeling van een strafbaar feit en zulk een gegeven het slachtoffer of de motieven van de dader van dat feit betreft.

 • 4 In aanvulling op de in artikel 6, tweede lid, genoemde gegevens worden omtrent de in artikel 5, onder e, genoemde categorie van personen gegevens opgenomen betreffende hun ras voor zover dit onvermijdelijk is voor de juiste beoordeling van een strafbaar feit en zulk een gegeven het slachtoffer of de motieven van de dader van dat feit betreft alsmede met het oog op het tonen van beeldopnamen ter identificatie van de dader.

 • 5 In aanvulling op de in artikel 6, tweede lid, genoemde gegevens worden omtrent de in artikel 5, onder e, genoemde categorie van personen gegevens opgenomen betreffende, hun medische en psychologische kenmerken alsmede omtrent hun godsdienst of levensovertuiging, politieke gezindheid, seksualiteit, intiem levensgedrag voor zover dit onvermijdelijk is voor de juiste beoordeling van een strafbaar feit en zulk een gegeven het slachtoffer of de motieven van de dader van dat feit betreft.

 • 6 In aanvulling op de in artikel 6, derde lid, genoemde gegevens worden omtrent de in artikel 5, onder f, genoemde categorie van personen gegevens opgenomen betreffende hun ras voor zover dat onvermijdelijk is met het oog op het tonen van beeldopnamen ter identificatie van de dader.

 • 7 In aanvulling op de in artikel 6, derde lid, genoemde gegevens worden omtrent de in artikel 5, onder g, genoemde categorie van personen gegevens opgenomen betreffende hun ras alsmede betreffende hun godsdienst of levensovertuiging, politieke gezindheid, seksualiteit, intiem levensgedrag voor zover dit onvermijdelijk is met het oog op hun identificatie.

 • 8 In aanvulling op de in artikel 6, derde lid, genoemde gegevens worden omtrent de in artikel 5, onder g, genoemde categorie van personen gegevens opgenomen betreffende hun medische en psychologische kenmerken voor zover dit onvermijdelijk is:

  • a. met het oog op hun identificatie;

  • b. met het oog op de verzorging en bejegening in geval van aantreffen.

 • 9 In aanvulling op de in artikel 6, vierde lid, genoemde gegevens worden omtrent de in artikel 5, onder h, genoemde categorie van personen gegevens opgenomen betreffende hun ras voor zover dit onvermijdelijk is met het oog op hun identificatie.

 • 10 In aanvulling op de in artikel 6, vierde lid, genoemde gegevens worden omtrent de in artikel 5, onder h, genoemde categorie van personen gegevens opgenomen betreffende hun medische en psychologische kenmerken voor zover dit onvermijdelijk is:

  • a. met het oog op hun identificatie;

  • b. met het oog op de verzorging en bejegening in geval van aantreffen.

Artikel 8. Verwijdering en vernietiging van gegevens

[Vervallen per 01-01-2008]

 • 1 De gegevens worden uit het register verwijderd wanneer deze niet meer noodzakelijk zijn voor het doel van het register, en zodra mogelijk vernietigd.

 • 2 De gegevens worden in ieder geval uit het register verwijderd na verloop van 3 jaar na de laatste op de geregistreerde betrekking hebbende opname.

 • 3 Indien noodzakelijk voor het doel van het register kan de registerbeheerder in bijzondere gevallen bij besluit afwijken van het bepaalde in het tweede lid.

Artikel 9. Verstrekking van gegevens

[Vervallen per 01-01-2008]

 • 1 Verstrekking van gegevens vindt plaats in overeenstemming met de Wpolr en het Bpolr.

 • 2 Verstrekking van antecedenten aan benadeelden als bedoeld in artikel 16, tweede lid, van de Wpolr vindt plaats aan de benadeelde dan wel, onder overlegging van een daartoe strekkende schriftelijke machtiging, aan diens advocaat of procureur.

 • 3 Verstrekking van antecedenten aan benadeelden als bedoeld in artikel 16, tweede lid, van de Wpolr, kan, onder overlegging van een bijzondere daartoe strekkende schriftelijke machtiging, eveneens plaatsvinden aan een ander. Verstrekking aan een dergelijke gemachtigde vindt niet plaats indien aangenomen kan worden dat deze mede een zelfstandig belang heeft bij de te verstrekken gegevens of indien tegen hem ernstige bezwaren bestaan.

Artikel 10. Rechtstreekse toegang

[Vervallen per 01-01-2008]

 • 1 De functioneel registerbeheerder wijst aan welke functionarissen de bevoegdheid verkrijgen tot het verlenen van autorisatie voor rechtstreekse toegang. Op verzoek wordt inzage gegeven in deze aanwijzingen.

 • 2 Rechtstreekse toegang tot het geautomatiseerde deel van het register, dan wel onderdelen daarvan, hebben personen die daartoe overeenkomstig de Wpolr en het Bpolr door de bevoegde functionarissen, als bedoeld in het eerste lid, schriftelijk zijn geautoriseerd. De autorisatie geeft aan voor welk doel de rechtstreekse toegang wordt verleend. Op verzoek wordt inzage gegeven in de autorisaties.

 • 3 De bevoegde functionarissen, als bedoeld in het eerste lid, houden ten behoeve van de functioneel registerbeheerder een actueel overzicht bij van de personen die in de hen betreffende organisatie zijn geautoriseerd en ver-strekken dit overzicht dan wel inlichtingen daaruit op eerste verzoek aan de functioneel registerbeheerder.

Artikel 11. Protocol

[Vervallen per 01-01-2008]

 • 1 Van iedere verstrekking die recht-streeks langs geautomatiseerde weg geschiedt, wordt overeenkomstig de Wpolr en het Bpolr aantekening gehouden.

 • 2 Van iedere verstrekking die niet rechtstreeks langs geautomatiseerde weg geschiedt, wordt overeenkomstig de Wpolr en het Bpolr aantekening gehouden, tenzij overeenkomstig het doel wordt verstrekt aan vaste gebruikers.

 • 3 Vaste gebruikers zijn personen die geautoriseerd zijn tot rechtstreekse toegang.

 • 4 De in het eerste en tweede lid bedoelde aantekening wordt gedurende twee jaar bewaard.

Artikel 12. Rechten van de geregistreerde; kennisneming

[Vervallen per 01-01-2008]

 • 1 Een geregistreerde kan de registerbeheerder ingevolge artikel 20 van de Wpolr verzoeken hem mede te delen:

  • a. of hij in het register voorkomt;

  • b. welke gegevens over hem in het register zijn opgenomen;

  • c. van wie of van welke instanties de in het register over hem opgenomen gegevens zijn verkregen;

  • d. aan wie of aan welke instanties gegevens over hem zijn verstrekt.

 • 2 Een verzoek tot kennisneming dient schriftelijk gericht te worden aan de functioneel registerbeheerder, t.a.v. de privacyfunctionaris, Postbus 3016, 2700 KX Zoetermeer. Het verzoek is ontvankelijk na ontvangst van de betaling van € 4,50 op girorekening 4382532 van de divisie CRI onder vermelding van ’privacyverzoek’.

 • 3 Een verzoek tot kennisneming wordt ten aanzien van minderjarigen die de leeftijd van 16 jaren nog niet hebben bereikt, en ten aanzien van onder curatele gestelden gedaan door hun wettelijke vertegenwoordigers.

 • 4 Een verzoek tot kennisneming kan, onder overlegging van een daartoe strekkende schriftelijke machtiging, namens de betrokkene worden gedaan door diens advocaat of procureur.

 • 5 Een verzoek tot kennisneming kan, onder overlegging van een daartoe strekkende schriftelijk machtiging, namens de betrokkene eveneens worden gedaan door een ander. Mededelingen aan een dergelijke gemachtigde vinden niet plaats indien aangenomen kan worden dat deze mede een zelfstandig belang heeft bij de mede te delen gegevens of indien tegen hem ernstige bezwaren bestaan.

 • 6 Op een verzoek tot kennisneming wordt binnen vier weken nadat het verzoek ontvankelijk is, beslist.

 • 7 De functioneel registerbeheerder draagt zorg voor een deugdelijke vaststelling van de identiteit van de verzoeker. De behandelend functionaris kan verlangen dat de verzoeker hem bescheiden toont waaruit zijn identiteit blijkt alsmede die van degene namens wie hij optreedt.

 • 8 Aan een verzoek tot kennisneming wordt geen gevolg gegeven, voor zover het de verstrekking van gegevens door of aan een criminele inlichtingendienst betreft of wanneer een gewichtig belang van een derde dan wel het belang van opsporingsonderzoek daartoe noodzaakt.

 • 9 In geen geval worden mededelingen in antwoord op een verzoek tot kennisneming in schriftelijke vorm gedaan.

Artikel 13. Rechten van de geregistreerde; verbetering, aanvulling en verwijdering

[Vervallen per 01-01-2008]

 • 1 Een geregistreerde aan wie ingevolg artikel 20 van de Wpolr kennisneming is verleend, kan de functioneel registerbeheerder ingevolge artikel 22 van de Wpolr verzoeken:

  • a. bepaalde gegevens over hem te verbeteren;

  • b. bepaalde gegevens over hem aan te vullen;

  • c. bepaalde gegevens over hem te verwijderen.

 • 2 Een correctieverzoek dient schriftelijk gericht te worden aan de functioneel registerbeheerder, t.a.v. de privacyfunctionaris, Postbus 3016, 2700 KX Zoetermeer. In het verzoek dient de gewenste verbetering, aanvulling of verwijdering aangegeven te worden.

 • 3 Een correctieverzoek wordt ten aanzien van minderjarigen die de leeftijd van 16 jaren nog niet hebben bereikt, en ten aanzien van onder curatele gestelden gedaan door hun wettelijke vertegenwoordigers.

 • 4 Een correctieverzoek kan, onder overlegging van een bijzondere daartoe strekkende schriftelijke machtiging, namens de betrokkene worden gedaan door diens advocaat of procureur.

 • 5 Een correctieverzoek kan, onder overlegging van een bijzondere daartoe strekkende schriftelijk machtiging, namens de betrokkene eveneens worden gedaan door een ander. Verstrekking aan een dergelijke gemachtigde vindt niet plaats indien aangenomen kan worden dat deze mede een zelfstandig belang heeft bij de te verstrekken gegevens of indien tegen hem ernstige bezwaren bestaan.

 • 6 Op een correctieverzoek wordt binnen acht weken nadat het verzoek ontvangen is, schriftelijk beslist. Een weigering wordt gemotiveerd.

Artikel 14. Slotbepaling

[Vervallen per 01-01-2008]

 • 1 Het reglement wordt voor een ieder ter inzage gelegd op het hoofdkantoor van de divisie CRI te Zoetermeer en de bureaus waar het register wordt gevoerd of rechtstreeks toegankelijk is, alsmede bij de voorlichtingsdienst van het Ministerie van Justitie.

 • 2 Het reglement treedt in werking met ingang van 1 juni 1999.

 • 3 Het reglement kan worden aangehaald als: Reglement politieregister RI On-line.

Zoetermeer, 28 mei 1999

De

Minister

van Justitie,
Namens de Minister,
de

Korpschef van het Korps landelijke politiediensten

,
voor deze,
het

Hoofd van de divisie CRI (wnd)

,

W.M. van Gemert

Terug naar begin van de pagina