Vergoedingenregeling leden College zorgverzekeringen en College toezicht

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geldend van 22-07-2004 t/m 31-12-2005

Vergoedingenregeling leden College zorgverzekeringen en College toezicht

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

Gelet op de artikelen 1b en 1u van de Ziekenfondswet,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2006]

De leden van het College zorgverzekeringen en de leden van het College toezicht ontvangen een vaste vergoeding. De leden van door het College zorgverzekeringen ingestelde commissies ontvangen een vergoeding per vergadering.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2006]

 • 1 De vaste vergoeding van de voorzitter van het College zorgverzekeringen en de voorzitter van het College toezicht is gelijk aan het salaris van Directeur-Generaal van departementen van Algemeen bestuur op grond van bijlage A van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984, afgestemd op een arbeidsduur van gemiddeld 21,6 uren per week.

 • 2 De voorzitter van het College zorgverzekeringen en de voorzitter van het College toezicht hebben aanspraak op een vakantie-uitkering en een eindejaarsuitkering. De bepalingen van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 betreffende de vakantie-uitkering en de eindejaarsuitkering zijn van overeenkomstige toepassing. Indien in afwijking van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 voor de sector Rijk een andere regeling wordt overeengekomen, is de laatste regeling van overeenkomstige toepassing.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2006]

 • 1 De vaste vergoeding van de andere leden van het College zorgverzekeringen en de andere leden van het College toezicht is gelijk aan het salaris van Directeur-Generaal van departementen van Algemeen bestuur op grond van bijlage A van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984, afgestemd op een arbeidsduur van gemiddeld 7,2 uren per week.

 • 2 Indien een lid van het College zorgverzekeringen met een bijzondere taak wordt belast waardoor de gemiddelde arbeidsduur 7,2 uren per week overtreft, kan de vaste vergoeding maximaal worden verdubbeld, waarbij de hoogte afhankelijk is van de gemiddelde extra arbeidsduur.

 • 3 De andere leden van het College zorgverzekeringen en de andere leden van College toezicht hebben aanspraak op vergoeding van redelijkerwijs uit hoofde van hun functie te maken kosten.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2006]

 • 1 De leden van door College zorgverzekeringen ingestelde commissies, niet zijnde leden van het College zorgverzekeringen, ontvangen voor het bijwonen van vergaderingen per dagdeel waarin wordt vergaderd een vergoeding van € 190,59.

 • 2 Voor de toepassing van het eerste lid wordt onder dagdeel verstaan de delen van de dag waarvan het eerste aanvangt op het tijdstip van aanvang van de eerste bijgewoonde vergadering en het tweede en derde aanvangen nadat vanaf dat tijdstip vijf respectievelijk tien uren zijn verstreken.

 • 3 In afwijking van het eerste lid kan het College zorgverzekeringen ten behoeve van leden van een commissie een hogere vergoeding vaststellen. Deze vergoeding behoeft vooraf de toestemming van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2006]

 • 1 Indien de som van de vaste vergoeding en andere inkomsten die een voorzitter of een ander lid van het College zorgverzekeringen of het College toezicht ontvangt uit hoofde van het vervullen van een of meer functies waaraan bezoldiging uit een openbare kas of uit een van overheidswege gesubsidieerde kas is verbonden, per maand meer bedraagt dan de bezoldiging van respectievelijk een minister of een staatssecretaris, wordt de vaste vergoeding verminderd met dat meerdere.

 • 2 Van het genieten van inkomsten die leiden tot de toepasselijkheid van het eerste lid, doet het betrokken lid terstond mededeling aan het College zorgverzekeringen of het College toezicht.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2006]

 • 1 De vergoeding bedoeld in artikel 4 wordt, ingeval het lid gebruik maakt van een eigen vervoermiddel en zijn woonhuis is gelegen in een gemeente die meer dan 10 kilometer is verwijderd van de gemeente waarin de vergadering wordt gehouden, vermeerderd met een vergoeding voor elke afgelegde kilometer. Deze vergoeding bedraagt € 0,27.

 • 2 De vergoeding bedoeld in artikel 4 wordt, ingeval het lid gebruik maakt van een openbaar vervoermiddel en zijn woonhuis is gelegen in een gemeente die meer dan 10 kilometer is verwijderd van de gemeente waarin de vergadering wordt gehouden, vermeerderd met:

  • a. de kosten voor een retourbiljet (1e klasse) van het gebruikte openbaar vervoer;

  • b. de gemaakte kosten voor plaatselijk vervoer in de gemeente, waarin de vergadering wordt gehouden.

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2006]

 • 1 Indien een lid van het College zorgverzekeringen of een lid van het College toezicht tussentijds wordt ontslagen, anders dan op eigen verzoek en anders dan als gevolg van eigen schuld of toedoen, heeft deze aanspraak op een uitkering ten laste van het College zorgverzekeringen respectievelijk het College toezicht. De uitkering wordt toegekend voor een periode gelijk aan het tijdvak waarin betrokkene zonder onderbreking als lid van het College zorgverzekeringen of lid van het College toezicht benoemd is geweest, doch niet langer dan tot het einde van de voorziene benoemingstermijn of, indien eerder, tot de betrokkene de leeftijd van 65 jaar bereikt of komt te overlijden. De uitkering bedraagt gedurende het eerste jaar 80% en vervolgens 70% van de als lid van het College zorgverzekeringen of lid van het College toezicht genoten vergoeding. De inkomsten die betrokkene geniet uit of in verband met arbeid of bedrijf en die niet reeds werden genoten voor het ontslag worden met de uitkering verrekend.

 • 2 Indien een lid van het College zorgverzekeringen of lid van het College toezicht niet wordt herbenoemd na ommekomst van de benoemingstermijn heeft deze geen aanspraak op een eenmalige of periodieke uitkering, in welke vorm dan ook, ten laste van het College zorgverzekeringen, het College toezicht of de Staat.

Artikel 7a

[Vervallen per 01-01-2006]

In bijzondere gevallen en op verzoek van een lid van het College zorgverzekeringen respectievelijk het College toezicht, kan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor een lid:

 • a. in afwijking van het gestelde in de artikelen 1, 2 en 3 in plaats van een vaste vergoeding een schadeloosstelling vaststellen, waarvan de hoogte is gerelateerd aan de hoogte van de vaste vergoeding, of

 • b. artikel 5, eerste lid, buiten toepassing verklaren.

Artikel 9

[Vervallen per 01-01-2006]

In afwijking van artikel 2, tweede lid, bedraagt de eindejaarsuitkering ten aanzien van degene die op 1 juli 1999 voorzitter is van het College zorgverzekeringen, tot de dag waarop de betrokkene aftreedt of voor de eerste maal wordt herbenoemd, 8,33 procent van de in dat jaar ontvangen vergoeding.

Artikel 10

[Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 5 blijft buiten toepassing ten aanzien van degene die op 1 juli 1999 voorzitter is van het College toezicht tot de dag waarop de betrokkene aftreedt of voor de eerste maal wordt herbenoemd.

Artikel 12

[Vervallen per 01-01-2006]

Deze regeling wordt aangehaald als: Vergoedingenregeling leden College zorgverzekeringen en College toezicht.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

voornoemd,

E. Borst-Eilers

Terug naar begin van de pagina