Verordening instelling Awb-klachtenadviseur

Geldend van 01-07-1999 t/m heden

Verordening van de Sociaal-Economische Raad van 18 juni 1999 houdende instelling van een adviseur als bedoeld in afdeling 9.3 van de Algemene wet bestuursrecht

§ 1. Begripsbepalingen

Artikel 1

In deze verordening wordt verstaan onder:

a. Awb

:

Algemene wet bestuursrecht;

b. klacht

:

elke mondelinge of schriftelijke uiting van ongenoegen over een gedraging van de Raad als bedoeld in artikel 9:1 van de Awb, voorzover tegen de gedraging niet de mogelijkheid van bezwaar of beroep als bedoeld in de Awb openstaat of heeft opengestaan.

Artikel 2

  • 1 Er is een klachtenadviseur.

  • 2 De klachtenadviseur maakt geen deel uit van en is niet werkzaam onder verantwoordelijkheid van de SER.

  • 3 De klachtenadviseur wordt door het Dagelijks Bestuur benoemd voor de duur van twee jaren. De klachtenadviseur kan worden herbenoemd voor de duur van telkens twee jaren.

Artikel 3

De klachtenadviseur heeft als taak advies uit te brengen over ingediende klachten met in achtneming van de bepalingen van artikel 9:15 van de Awb.

Den Haag, 18 juni 1999

H.H.F. Wijffels

voorzitter

N.C.M. van Niekerk

algemeen secretaris

Terug naar begin van de pagina