Verordening HPA suiker, isoglucose en inulinestroop 1999

[Regeling vervallen per 03-06-2007 met terugwerkende kracht tot en met 01-07-2006.]
Geldend van 01-12-2002 t/m 30-06-2006

Verordening HPA suiker, isoglucose en inulinestroop 1999

Het bestuur van het Hoofdproductschap Akkerbouw heeft, gelet op artikel 1 van de Overdrachtsregeling bevoegdheden Landbouwwet 1966 Algemeen, de artikelen 96, 97 en 98 van de Wet op de bedrijfsorganisatie en artikel 23 van de Landbouwwet, in aanmerking nemende Verordening (EEG) nr. 1785/81 van de Raad van 30 juni 1981 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector suiker (Pb EG L 177), gehoord de Suikerbegeleidingscommissie, op 17 juni 1999 de volgende verordening vastgesteld.

1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 03-06-2007]

Artikel 1

[Vervallen per 03-06-2007]

Deze verordening verstaat onder:

a.

hoofdproductschap

:

Hoofdproductschap Akkerbouw;

b.

[Red: Vervallen.]

   

c.

minister

:

Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

d.

raadsverordening

:

Verordening (EEG) nr. 1785/81 van de Raad van 30 juni 1981 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector suiker;

e.

uitvoeringsregelingen

:

regelingen van de Raad van de EU of van de Commissie van de EG ter uitvoering van de raadsverordening.

en neemt overigens over de terminologie van de EG-verordeningen.

2. Bepalingen met betrekking tot de uitvoer

[Vervallen per 03-06-2007]

Artikel 2

[Vervallen per 03-06-2007]

 • 1 Indien en voor zover ter zake van de uitvoer van suiker of melasse ingevolge de uitvoeringsregelingen een openbare inschrijving op de restitutie, onderscheidenlijk de heffing, moet worden gehouden, wordt deze met inachtneming van het bepaalde in de uitvoeringsregelingen door het hoofdproductschap opengesteld.

 • 2 De desbetreffende aanbiedingen worden bij het hoofdproductschap gedaan, dat de geldige aanbiedingen ter kennis van de minister brengt.

 • 3 Aanbiedingen in het kader van een openbare inschrijving zijn slechts geldig indien wordt voldaan aan alle bij of krachtens de uitvoeringsregelingen gestelde inschrijvingsvoorwaarden.

 • 4 Indien naast voldoening aan de in het derde lid bedoelde voorwaarden als garantie voor het gestand doen van de aanbieding bij het hoofdproductschap een zekerheid moet worden gesteld, geschiedt dit hetzij in de vorm van Nederlandse valuta, hetzij in de vorm van een door het hoofdproductschap aanvaarde garantie van een kredietinstelling als bedoeld in artikel 1 van de Wet toezicht kredietwezen, hetzij van een der kredietinstellingen die ingevolge artikel 3 van Richtlijn 77/780/EEG een vergunning heeft. De zekerheidstelling alsmede de gehele of gedeeltelijke verbeurdverklaring geschiedt met inachtneming van de in de uitvoeringsregelingen gegeven voorschriften.

Artikel 3

[Vervallen per 03-06-2007]

 • 1 Het hoofdproductschap stelt alle deelnemers aan de openbare inschrijving in kennis van het resultaat van hun inschrijving, hetgeen inhoudt een al of niet geheel of gedeeltelijke gunning van de inschrijving.

 • 2 Bij gunning van de gedane inschrijving is de inschrijver verplicht de uitvoer van suiker of melasse uit het douanegebied van de Gemeenschap na te komen overeenkomstig het bepaalde in de uitvoeringsregelingen.

 • 3 Bij deze gunning geldt als restitutie onderscheidenlijk heffing, het in het kader van de openbare inschrijving toegewezen bedrag dat, voor zover nodig omgerekend in Nederlands courant, naar de onderscheidingen, in de gevallen en volgens de regelen of methoden ingevolge de uitvoeringsregelingen als restitutie moet worden verleend, onderscheidenlijk als heffing moet worden opgelegd. De restitutie wordt door het hoofdproductschap aan de inschrijver betaald, nadat deze daartoe alle noodzakelijke, bij of krachtens de uitvoeringsregelingen voorgeschreven bewijsstukken heeft overgelegd.

3. Bepalingen met betrekking tot de invoer

[Vervallen per 03-06-2007]

Artikel 4

[Vervallen per 03-06-2007]

 • 1 Indien en voor zover ter zake van de invoer van suiker ingevolge de uitvoeringsregelingen een openbare inschrijving op de subsidie bij invoer moet worden gehouden, wordt deze met inachtneming van het bepaalde in de uitvoeringsregelingen door het hoofdproductschap opengesteld.

Artikel 5

[Vervallen per 03-06-2007]

 • 1 Bij gunning van de gedane inschrijving is de inschrijver verplicht de invoer van suiker in het douanegebied van de Gemeenschap na te komen overeenkomstig het bepaalde in de uitvoeringsregelingen.

 • 2 Bij deze gunning geldt als subsidie het in het kader van de openbare inschrijving toegewezen bedrag dat, voor zover nodig omgerekend in Nederlands courant, naar de onderscheidingen, in de gevallen en volgens de regelen of methoden ingevolge de uitvoeringsregelingen als subsidie moet worden verleend. De subsidie wordt door het hoofdproductschap aan de inschrijver betaald, nadat deze daartoe alle noodzakelijke, bij of krachtens de uitvoeringsregelingen voorgeschreven bewijsstukken heeft overgelegd.

6. Bepalingen met betrekking tot de productierestitutie

[Vervallen per 03-06-2007]

Artikel 15

[Vervallen per 03-06-2007]

 • 1 Ter zake van de verwerking van de in artikel 9, derde lid, van de raadsverordening bedoelde producten tot in de uitvoeringsregelingen aan te wijzen producten van de chemische industrie binnen de geldigheidsduur van het in artikel 16, eerste lid, bedoelde bewijs kan op aanvraag door het hoofdproductschap productierestitutie worden verleend.

 • 2 Het bedrag van deze productierestitutie is gelijk aan het bedrag dat uit hoofde van artikel 9, derde lid, van de raadsverordening, voor zover nodig omgerekend in Nederlandse courant, naar de onderscheidingen, in de gevallen en volgens de regelen of methoden ingevolge de uitvoeringsregelingen als productierestitutie moet worden verleend.

 • 3 De productierestitutie en het eventueel te verlenen voorschot wordt toegekend met inachtneming van hetgeen dienaangaande in de uitvoeringsregelingen is voorgeschreven.

Artikel 16

[Vervallen per 03-06-2007]

 • 1 Door het hoofdproductschap wordt een bewijs afgegeven strekkende tot bevestiging van de aanvraag, bedoeld in artikel 15, eerste lid.

 • 2 Als garantie dat, indien niet binnen de geldigheidsduur van het in het eerste lid bedoelde bewijs tot de in artikel 15, eerste lid bedoelde bewerking is overgegaan, een eventueel voorschot zal worden terugbetaald, dient bij het hoofdproductschap een zekerheid te worden gesteld.

 • 4 Het hoofdproductschap is bevoegd tot gehele of gedeeltelijke verbeurdverklaring van de gestelde zekerheid met inachtneming van het in de uitvoeringsregelingen ter zake bepaalde.

Artikel 17

[Vervallen per 03-06-2007]

De aanvrager van de productierestitutie is gehouden alle voor de toekenning van deze subsidie van belang zijnde gegevens te verstrekken en bescheiden over te leggen, waarvan het hoofdproductschap de verstrekking of overlegging verlangt, en alle in verband daarmede door het hoofdproductschap gestelde vragen prompt en naar waarheid te beantwoorden.

7. Bepalingen met betrekking tot de quotaregeling

[Vervallen per 03-06-2007]

Artikel 18

[Vervallen per 03-06-2007]

 • 1 Voor elk verkoopseizoen is iedere fabrikant van suiker, isoglucose of inulinestroop in de gevallen naar de onderscheidingen en volgens de regelen of methoden ingevolge de raadsverordening en de uitvoeringsregelingen ter zake van de productie van suiker, isoglucose of inulinestroop aan het hoofdproductschap een of meer heffingen verschuldigd.

 • 2 Het bedrag van de in het eerste lid bedoelde heffingen is gelijk aan het bedrag dat uit hoofde van de raadsverordening en de uitvoeringsregelingen, voor zover nodig omgerekend in Nederlandse courant, naar de onderscheidingen, in de gevallen en volgens de regelen of methoden ingevolge die raadsverordening en uitvoeringsregelingen als heffing moet worden opgelegd.

Artikel 19

[Vervallen per 03-06-2007]

De heffing wordt door het hoofdproductschap opgelegd met inachtneming van hetgeen in de uitvoeringsregelingen is bepaald omtrent de termijn waarbinnen de heffing moet zijn betaald.

Artikel 20

[Vervallen per 03-06-2007]

Iedere fabrikant is gehouden aan het hoofdproductschap al die gegevens te verstrekken, welke het nodig acht voor de juiste oplegging van de in artikel 18 bedoelde heffingen..

8. Bepalingen met betrekking tot de denatureringspremie

[Vervallen per 03-06-2007]

Artikel 21

[Vervallen per 03-06-2007]

 • 1 Ter zake van het ongeschikt maken voor menselijke consumptie van suiker voor veevoederdoeleinden volgens een van de methoden genoemd in de bijlage bij de uitvoeringsregeling kan al dan niet als gevolg van een desbetreffende openbare inschrijving op aanvraag door het hoofdproductschap een premie worden verleend, indien overigens is voldaan aan alle in de uitvoeringsregelingen gestelde voorwaarden.

 • 2 Het bedrag van de premie is gelijk aan het bedrag, dat uit hoofde van artikel 9, tweede lid, van de raadsverordening, voor zover nodig omgerekend in Nederlandse courant, naar de onderscheidingen, in de gevallen en volgens de regelen of methoden ingevolge de uitvoeringsregelingen als premie moet worden verleend.

 • 3 Voor wat betreft het houden van een openbare inschrijving met betrekking tot de denatureringspremie voor suiker is het bepaalde in artikel 2 en artikel 3, eerste lid, van overeenkomstige toepassing.

Artikel 22

[Vervallen per 03-06-2007]

 • 1 Door het hoofdproductschap wordt een bewijs afgegeven strekkende tot bevestiging van de aanvraag, bedoeld in artikel 21, eerste lid.

 • 2 Als garantie, dat binnen de geldigheidsduur van het in het eerste lid bedoelde bewijs aan de verplichting tot denaturering zal worden voldaan, dient bij het hoofdproductschap een zekerheid te worden gesteld.

 • 4 Het hoofdproductschap is bevoegd tot gehele of gedeeltelijke verbeurdverklaring van de gestelde zekerheid met inachtneming van het in de uitvoeringsregelingen ter zake bepaalde.

 • 5 De aanvrager van de denatureringspremie is gehouden alle voor de toekenning van deze premie van belang zijnde gegevens te verstrekken en bescheiden over te leggen, waarvan het hoofdproductschap de verstrekking of overlegging verlangt, en alle in verband daarmede gestelde vragen prompt en naar waarheid te beantwoorden.

Voor het bestuur,

J.H.M. KIENHUIS

voorzitter

R.J.M. TEN BERGE

secretaris

Terug naar begin van de pagina