Regeling indexering AKW- en TOG-bedragen juli 1999

[Regeling vervallen per 22-09-2004.]
Geldend van 01-07-1999 t/m 21-09-2004

Regeling indexering AKW- en TOG-bedragen juli 1999

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J.F. Hoogervorst;

Gelet op artikel 13, tweede lid, van de Algemene Kinderbijslagwet, artikel IV, zesde lid, van de Wet van 22 december 1994, Stb. 957, tot nadere wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet, de Ziekenfondswet en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en artikel 9, jo. artikel 3, eerste lid, van de Kaderwet SZW-subsidies;

Besluit:

Artikel 1. Verhoging basiskinderbijslagbedrag

[Vervallen per 22-09-2004]

Het basiskinderbijslagbedrag, bedoeld in artikel 12, eerste lid, van de Algemene Kinderbijslagwet, wordt verhoogd tot f 463,80.

Artikel 2. Verhoging rangordebedragen

[Vervallen per 22-09-2004]

De rangordebedragen, bedoeld in artikel 12, vierde lid, onderdeel b, c respectievelijk d, van de Algemene Kinderbijslagwet, zoals dat artikel luidde voor de inwerkingtreding van de wet van 22 december 1994, Stb. 957, tot nadere wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet, de Ziekenfondswet en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, worden verhoogd tot f 596,29, f 742,16 respectievelijk f 859,07.

Artikel 3. Verhoging tegemoetkoming op grond van TOG

[Vervallen per 22-09-2004]

Artikel 6 van de Regeling tegemoetkoming onderhoudskosten thuiswonende meer-voudig en ernstig lichamelijk gehandicapte kinderen, wordt als volgt gewijzigd:

  • 1. In het eerste lid wordt de zinsnede ’f 389,42 per kalenderkwartaal’ vervangen door: f 392,73 per kalenderkwartaal.

  • 2. In het tweede lid wordt de zinsnede ’f 259,61 per kalenderkwartaal’ vervangen door: f 261,82 per kalenderkwartaal.

Artikel 4. Inwerkingtreding

[Vervallen per 22-09-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 juli 1999.

Artikel 5. Citeertitel

[Vervallen per 22-09-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling indexering AKW- en TOG-bedragen juli 1999.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 17 juni 1999

De

Staatssecretaris

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J.F. Hoogervorst

Bijlage

[Vervallen per 22-09-2004]

Kinderbijslagbedragen

voorlaatste prijsindexcijfer

105,9 %

laatste prijsindexcijfer

106,8 %

index per 01-07-1999

0,85 %

Rangordebedragen AKW

rangorde

kind

01-01-1999

na index

inclusief

wettelijke

verhoging

            1

459,89

463,80

463,80

         2,3

591,26

596,29

596,29

      4,5,6,7

735,90

742,16

742,16

   8 of meer

851,83

859,07

859,07

Gezinsgroottebedragen

aantal

kinderen

70%

85%

100%

130%

1

324,66

394,23

463,80

602,94

2

371,04

450,54

530,05

689,07

3

386,49

469,31

552,13

717,77

4

419,75

509,69

599,64

779,53

5

439,70

533,92

628,14

816,58

6

453,00

550,07

647,14

841,28

7

462,50

561,61

660,72

858,94

8

479,86

582,68

685,51

891,16

9

493,36

599,08

704,80

916,24

10

504,15

612,19

720,22

936,29

AKW-bedragen

I. Kinderen geboren voor 2 oktober 1994

 

70%

100%

130%

       

aantal

0 t/m 5 jr

6 t/m 11 jr

12 t/m 17 jr

kinderen

 

18 t/m 24 jr

 

1

324,66

463,80

602,94

2

371,04

530,05

689,07

3

386,49

552,13

717,77

4

419,75

599,64

779,53

5

439,70

628,14

816,58

6

453,00

647,14

841,28

7

462,50

660,72

858,94

8

479,86

685,51

891,16

9

493,36

704,80

916,24

10

504,15

720,22

936,29

II. kinderen geboren 1 oktober 1994 en voor 1 januari 1995 en kinderen die na 1 oktober 1994, 6, 12 of 18 jaar zijn geworden

 

70%

85%

100%

       

aantal

0- 5 jr

6 - 11 jr

12 t/m 17 jr

kinderen

 

18 - 24 jr

 

1

324,66

394,23

463,80

2

371,04

450,54

530,05

3

386,49

469,31

552,13

4

419,75

509,69

599,64

5

439,70

533,92

628,14

6

453,00

550,07

647,14

7

462,50

561,61

660,72

8

479,86

582,68

685,51

9

493,36

599,08

704,80

10

504,15

612,19

720,22

III.kinderen geboren op of na 1 januari 1995

 

70%

85%

100%

       

aantal

0 t/m 5 jr

6 t/m 11 jr

12 t/m 18 jr

kinderen

     

1

324,66

394,23

463,80

2

324,66

394,23

463,80

etc.

     

TOG-bedragen

 

01-01-1999

01-07-1999

categorie I

389,42

392,73

categorie II

259,61

261,82

Terug naar begin van de pagina