Verlening mandaat en machtiging aan de Nederlandse Onderneming voor Energie en Milieu [...] van de Subsidieregeling stiller, schoner en zuiniger

[Regeling vervallen per 01-05-2013.]
Geldend van 16-02-2002 t/m 30-04-2013

Verlening mandaat en machtiging aan de Nederlandse Onderneming voor Energie en Milieu B.V. ter uitvoering van de Subsidieregeling stiller, schoner en zuiniger

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op de artikelen 1, onder d, en 9, tweede lid, van de Subsidieregeling stiller, schoner en zuiniger;

Gezien de schriftelijke instemming van de Nederlandse Onderneming voor Energie en Milieu B.V., van 10 mei 1999, kenmerk 99/DM4058/DA/bvdb;

Besluit:

§ 1. Verlening van mandaat en machtiging

[Vervallen per 01-05-2013]

Artikel 1

[Vervallen per 01-05-2013]

Aan de Algemeen Directeur van de Nederlandse Onderneming voor Energie en Milieu B.V. wordt mandaat verleend om namens de Minister van Verkeer en Waterstaat (hierna: de minister) besluiten te nemen in het kader van de uitvoering van de Subsidieregeling stiller, schoner en zuiniger (hierna: SSZ-regeling), voorzover de besluiten betrekking hebben op de actieplannen SSZ, de actieplannen Piek en de actieplannen Aansluiting Fiets op OV. Voorts wordt aan de gemandateerde machtiging verleend om ter voorbereiding van deze besluiten en in het kader van het toezicht op een correcte uitvoering van deze besluiten, al het nodige te doen.

Artikel 2

[Vervallen per 01-05-2013]

De Algemeen Directeur van de Nederlandse Onderneming voor Energie en Milieu B.V. is ter uitvoering van de in artikel 1 genoemde werkzaamheden bevoegd ondermandaat respectievelijk machtiging te verlenen aan personen die onder zijn gezag werkzaam zijn. Voor het verlenen van ondermandaat is schriftelijke goedkeuring vereist van de Directeur Verkeersveiligheid en Voertuig van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat.

Artikel 3

[Vervallen per 01-05-2013]

Aan het Hoofd Juridische Zaken van de Nederlandse Onderneming voor Energie en Milieu B.V. wordt mandaat verleend om namens de minister besluiten op bezwaarschriften te nemen in het kader van de SSZ-regeling, voor zover de besluiten betrekking hebben op de actieplannen SSZ, de actieplannen Piek en de actieplannen Aansluiting Fiets op OV. Voorts wordt aan gemandateerde machtiging verleend om ter voorbereiding van deze besluiten al het nodige te doen alsmede om verweer te voeren in beroepszaken.

§ 2. Algemene instructies inzake uitoefening mandaat en machtiging

[Vervallen per 01-05-2013]

Artikel 4

[Vervallen per 01-05-2013]

Indien de gemandateerde een aanvraag om subsidieverlening in behandeling neemt, verzendt hij zo spoedig mogelijk een afschrift daarvan, vergezeld van een inhoudelijk oordeel van de gemandateerde, aan de programmacommissie SSZ, de werkgroep Piek en de werkgroep Aansluiting Fiets op OV, met het verzoek advies uit te brengen, ter uitvoering van de actieplannen SSZ, de actieplannen Piek respectievelijk de actieplannen Aansluiting Fiets op OV.

Artikel 5

[Vervallen per 01-05-2013]

  • 1 Na ontvangst van het in artikel 4 bedoelde advies, dan wel na het verstrijken van de adviestermijn, neemt de gemandateerde een besluit.

  • 2 Indien de gemandateerde voornemens is een besluit te nemen dat afwijkt van het in artikel 4 bedoelde advies, stelt de gemandateerde de minister in kennis van dit voornemen en treedt in overleg met de minister.

Artikel 6

[Vervallen per 01-05-2013]

De gemandateerde verzendt een afschrift van het op een aanvraag genomen besluit, van een daartegen gericht bezwaarschrift en van het op het bezwaarschrift genomen besluit aan de minister. Afschriften van de op een beroepsprocedure betrekking hebbende stukken worden eveneens aan de minister gezonden.

Artikel 7

[Vervallen per 01-05-2013]

De gemandateerde voert in het kader van een beroepsprocedure nauw overleg met de minister terzake van de in te nemen standpunten.

Artikel 8

[Vervallen per 01-05-2013]

De gemandateerde onderzoekt regelmatig ten aanzien van iedere subsidieverlening of er omstandigheden zijn op grond waarvan een subsidieverlening moet worden ingetrokken of gewijzigd.

Artikel 9

[Vervallen per 01-05-2013]

De gemandateerde richt de administratie zodanig in, dat daarin alle van belang zijnde vastleggingen en bewijsstukken ten behoeve van het besluitvormings-, uitvoerings-, controle- en verantwoordingsproces zijn vastgelegd.

Artikel 10

[Vervallen per 01-05-2013]

De gemandateerde signaleert tijdig problemen die zijn gerezen in het kader van de uitvoering van de SSZ-regeling.

Artikel 11

[Vervallen per 01-05-2013]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

T. Netelenbos

Terug naar begin van de pagina