Benoeming onbezoldigde ambtenaren invoercontroles diervoeders

[Regeling vervallen per 18-10-2004.]
Geldend van 19-06-1999 t/m 17-10-2004

Benoeming onbezoldigde ambtenaren invoercontroles diervoeders

De Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 18-10-2004]

In dit besluit wordt verstaan onder:

  • a. regeling: Regeling in- en uitvoercontroles diervoeders;

  • b. producten: hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 1 van de regeling.

Artikel 2

[Vervallen per 18-10-2004]

Te rekenen vanaf 1 juli 1999 zijn de ambtenaren van de rijksbelastingsdienst, bevoegd inzake douane, benoemd tot onbezoldigd ambtenaar bij de Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees voor de volgende taken:

  • a. het signaleren van producten;

  • b. het in ontvangst nemen en behandelen van de vooraanmelding als bedoeld in artikel 4, tweede lid, van de regeling;

  • c. het uitvoeren van de controles, bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de regeling;

  • d. het nemen van beslissingen over het voldoen van producten aan artikel 2, derde of vierde lid, van de regeling voor zover het producten betreft waarvoor uitsluitend een documenten- en een overeenstemmingscontrole behoeft plaats te vinden;

  • e. het aantekenen van de in onderdeel d bedoelde beslissing, voorzover de producten voldoen aan artikel 2, derde of vierde lid, van de regeling, en overige gegevens op het in artikel 5, derde lid, van de regeling bedoelde document;

  • f. het controleren van vervoer van producten over Nederlands grondgebied onder douanetoezicht;

  • g. het geven van uitvoering aan maatregelen waartoe de krachtens de regeling bevoegde ambtenaar van de Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees in het kader van de uitoefening van de controles heeft besloten.

Artikel 3

[Vervallen per 18-10-2004]

De taken genoemd in artikel 2 worden uitgevoerd in opdracht en onder verantwoordelijkheid van de Kringdirecteur van de Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees.

Artikel 4

[Vervallen per 18-10-2004]

Het besluit van de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 12 oktober 1998, nr. J. 987125, wordt ingetrokken.

Artikel 5

[Vervallen per 18-10-2004]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

’s-Gravenhage, 15 juni 1999

De Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

G.H. Faber

Terug naar begin van de pagina