Regelingen in het kader van de Huursubsidiewet

[Regeling vervallen per 23-12-2004.]
Geldend van 23-06-1999 t/m 22-12-2004

Regeling verlenging van de termijn voor indiening van aanvragen om huursubsidie voor het subsidiejaar 1999/2000 door eerste aanvragers

De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Gelet op artikel 49, eerste lid, van de Huursubsidiewet,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 23-12-2004]

  • 1 In afwijking van artikel 28, vierde lid, van de Huursubsidiewet kunnen huurders een aanvraag om toekenning van huursubsidie, die geen vervolgaanvraag is als bedoeld in artikel 22a, tweede lid, van die wet, indienen binnen twaalf maanden na de peildatum en uiterlijk op 30 juni 2000.

  • 2 Het eerste lid is slechts van toepassing op aanvragen om toekenning van huursubsidie over het subsidietijdvak dat eindigt op 30 juni 2000.

  • 3 Het eerste lid is niet van toepassing, als de peildatum 1 april 2000, 1 mei 2000 of 1 juni 2000 is.

Artikel 2

[Vervallen per 23-12-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 10 juni 1999

De

Staatssecretaris

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J.W. Remkes

Terug naar begin van de pagina