Wijziging regeling rijonderricht motorrijtuigen

Geldend van 23-06-1999 t/m heden

Wijziging regeling rijonderricht motorrijtuigen

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 2 van de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993;

Besluit:

Artikel II

Op kandidaten die vóór 1 april 1999 een examenonderdeel hebben afgelegd, blijft de Regeling rijonderricht motorrijtuigen zoals die vóór 1 april 1999 luidde, van toepassing voorzover het betreft het afleggen van herexamens voor het betrokken onderdeel en voorzover het betreft de tarieven.

Artikel III

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst, en werkt voor wat betreft artikel I, onderdeel E, terug tot en met 24 maart 1999, en voor wat betreft de artikelen I, onderdelen A tot en met D en F tot en met I, en II, tot en met 1 april 1999.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

T. Netelenbos

Terug naar begin van de pagina