Regeling etikettering energiegebruik lampen

[Regeling vervallen per 17-02-2018.]
Geldend van 18-07-2012 t/m 16-02-2018

Regeling etikettering energiegebruik lampen

De Ministers van Economische Zaken en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

Gelet op richtlijn nr. 98/11/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 27 januari 1998 houdende uitvoeringsbepalingen van Richtlijn 92/75/EEG van de Raad wat de etikettering van het energieverbruik van lampen voor huishoudelijk gebruik betreft (PbEG L 71) en de artikelen 2, eerste lid, 3, tweede en derde lid, 5, 6, eerste lid, onderdeel a, en 7 van het Kaderbesluit etikettering energiegebruik huishoudelijke apparatuur;

Besluiten:

Paragraaf 1. Algemene bepalingen

[Vervallen per 17-02-2018]

Artikel 1

[Vervallen per 17-02-2018]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. uitvoeringsrichtlijn lampen: richtlijn nr. 98/11/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 27 januari 1998 houdende uitvoeringsbepalingen van Richtlijn 92/75/EEG van de Raad wat de etikettering van het energieverbruik van lampen voor huishoudelijk gebruik betreft (PbEG L 71);

 • b. besluit: Besluit etikettering energieverbruik energiegerelateerde producten;

 • c. lampen: huishoudelijke elektrische lampen welke rechtstreeks op het elektriciteitsnet worden aangesloten en huishoudelijke fluorescentielampen, ook wanneer deze voor niet-huishoudelijk gebruik in de handel worden gebracht, met dien verstande dat wanneer een lamp door de eindgebruiker kan worden gedemonteerd onder lamp in de zin van deze regeling wordt verstaan dat deel van de lamp dat licht uitstraalt of die delen die licht uitstralen.

Paragraaf 2. Verplichte etikettering

[Vervallen per 17-02-2018]

Artikel 3

[Vervallen per 17-02-2018]

Deze paragraaf is niet van toepassing op:

 • a. lampen met een lichtstroom van meer dan 6500 lumen;

 • b. lampen met een opgenomen vermogen van minder dan 4 watt;

 • c. reflectorlampen;

 • d. lampen die in de handel worden gebracht om voornamelijk te worden gebruikt met andere energiebronnen, zoals batterijen;

 • e. lampen die niet voornamelijk in de handel worden gebracht voor hun productie van licht in het golflengtegebied van zichtbaar licht (400-800 nm);

 • f. lampen die in de handel worden gebracht als onderdeel van een product waarvan verlichting niet het hoofddoel is, tenzij dergelijke lampen afzonderlijk te koop, te huur of in huurkoop worden aangeboden of tentoongesteld.

Artikel 4

[Vervallen per 17-02-2018]

 • 1 De gegevens op het etiket, bedoeld in artikel 6 van het besluit, voor lampen, en de opmaak, afmetingen en kleurstelling van dat etiket voldoen aan de daaraan in bijlage I van de uitvoeringsrichtlijn lampen gestelde eisen.

 • 2 De gegevens op het fiche, bedoeld in artikel 1 van het besluit, voor lampen, en de opmaak van dat fiche voldoen aan de daaraan in bijlage II van de uitvoeringsrichtlijn lampen gestelde eisen.

Artikel 5

[Vervallen per 17-02-2018]

De technische documentatie, bedoeld in artikel 4, eerste lid, van het besluit, over lampen voldoet aan de daaraan in artikel 2, eerste lid, van de uitvoeringsrichtlijn lampen gestelde eisen.

Artikel 6

[Vervallen per 17-02-2018]

 • 1 Als plaats, bedoeld in artikel 6 van het besluit, waar het etiket, bedoeld in artikel 6, van dat besluit, voor lampen wordt aangebracht, wordt aangewezen: de buitenzijde van de afzonderlijke verpakking van elke lamp.

 • 2 Indien de verpakking van een lamp te klein is om daarop een verkleind etiket als bedoeld in bijlage I van de uitvoeringsrichtlijn aan te brengen, wordt het etiket aan de lamp of de verpakking gehecht of wordt samen met de lamp een etiket op ware grootte getoond.

Artikel 7

[Vervallen per 17-02-2018]

De relevante gegevens, bedoeld in artikel 9, eerste lid, van het besluit, over lampen voldoen aan de daaraan in bijlage III van de uitvoeringsrichtlijn lampen gestelde eisen.

Paragraaf 4. Slotbepalingen

[Vervallen per 17-02-2018]

Artikel 10

[Vervallen per 17-02-2018]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2001, met uitzondering van de artikelen 8 en 9, die in werking treden met ingang van 1 juli 1999.

Artikel 11

[Vervallen per 17-02-2018]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling etikettering energiegebruik lampen.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 7 juni 1999

De

Minister

van Economische Zaken,

A. Jorritsma-Lebbink

De

Minister

van Volkgezondheid, Welzijn en Sport,

E. Borst-Eilers

Terug naar begin van de pagina