Regeling suiker, isoglucose en inulinestroop 1999

Geldend van 27-06-2014 t/m 25-11-2015

Regeling suiker, isoglucose en inulinestroop 1999

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

gelet op de artikelen 13, 23 en 32 van de Landbouwwet;

Besluit:

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. Minister:

Minister van Economische Zaken;

b. verordening 967/2006:

Verordening (EG) nr. 967/2006 van de Commissie van 29 juni 2006 tot vaststelling van bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 318/2006 met betrekking tot de productie buiten het quotum in de sector suiker (PbEU 2006, L 176);

c. Raad:

Raad van de Europese Unie;

d. verordening:

Verordening (EU) nr. 1234/2007 houdende een gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten en specifieke bepalingen voor een aantal landbouwproducten (‘integrale-GMO-verordening’) (PbEU 2007, L 299);

e. Commissie:

Commissie van de Europese Gemeenschappen;

f. suiker:

de producten, bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel b, van de verordening;

g. verordening 1360/2013:

Verordening (EU) nr. 1360/2013 van de Raad van 2 december 2013 tot vaststelling van de bedragen van de productieheffingen in de sector suiker voor de verkoopseizoenen 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005 en 2005/2006, de coëfficiënt voor de berekening van de aanvullende heffing voor de verkoopseizoenen 2001/2002 en 2004/2005 en de bedragen die de suikerfabrikanten aan de suikerbietenverkopers moeten betalen vanwege het verschil tussen de maximumheffing en de te innen heffing voor de verkoopseizoenen 2002/2003, 2003/2004 en 2005/2006.

§ 1. Suikerbegeleidingscommissie

Artikel 2

 • 1 Er is een Suikerbegeleidingscommissie die de Minister informeert over het gevoelen van het bedrijfsleven over het beleid op het gebied van suiker.

 • 2 De Suikerbegeleidingscommissie bestaat uit achttien leden van wie voor telkens vier jaar worden aangewezen:

  • a. vijf leden door de Koninklijke Coöperatie Cosun U.A;

  • b. drie leden door de Federatie van Land- en Tuinbouworganisaties (LTO Nederland);

  • c. een lid door de Commissie voor de Suikerhandel van het Verbond van de Nederlandse Groothandel;

  • d. een lid door de Federatie van de Groothandel in Levensmiddelen en Aanverwante artikelen;

  • e. een lid door het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel;

  • f. drie leden door de gezamenlijke suikerverwerkende industrieën (CIUS-NL), waarmee zijn bedoeld de in de onderstaande lijst genoemde organisaties:

   • de Nederlandse Vereniging Frisdranken, Waters, Sappen (F.W.S.);

   • de Nederlandse Zuivel Organisatie;

   • de Vereniging voor de Bakkerij- en Zoetwarenindustrie (VBZ);

   • de Nederlandse Vereniging van Consumptie-ijsfabrikanten;

  • g. een lid door de werkgroep Koolhydraten van de Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie (VNCI) en

  • h. drie leden door organisaties van werknemers.

 • 3 In zoverre in afwijking van het tweede lid, worden als leden van de Suikerbegeleidingscommissie aangewezen de laatstelijk uit hoofde van de Regeling suiker, isoglucose en inulinestroop als lid van de in die regeling genoemde Suikerbegeleidingscommissie aangewezen personen voor de periode die overeenkomt met het, op het tijdstip van inwerkingtreding van het tweede lid, nog niet verstreken deel van de periode waarvoor de onderscheiden leden uit hoofde van de hiervoor genoemde regeling zijn aangewezen.

 • 4 De Suikerbegeleidingscommissie wijst uit haar midden een voorzitter aan.

 • 5 In zoverre in afwijking van het vierde lid, is de voorzitter van de Suikerbegeleidingscommissie de persoon die laatstelijk uit hoofde van de Regeling suiker, isoglucose en inulinestroop als voorzitter van de in die regeling genoemde Suikerbegeleidingscommissie is aangewezen tot het tijdstip waarop zijn lidmaatschap verstrijkt dan wel de Suikerbegeleidingscommissie uit haar midden een andere persoon als voorzitter aanwijst.

 • 6 Het secretariaat van de Suikerbegeleidingscommissie wordt verzorgd door de Minister.

 • 7 De Minister kan zich, indien het onderwerp daartoe naar zijn oordeel aanleiding geeft, in de door de Suikerbegeleidingscommissie te houden vergaderingen door een of meer door hem aan te wijzen personen doen vertegenwoordigen.

 • 8 De Suikerbegeleidingscommissie stelt haar huishoudelijk reglement vast.

 • 9 In zoverre in afwijking van het achtste lid, geldt als huishoudelijk reglement als bedoeld in dat artikellid, het huishoudelijk reglement, zoals laatstelijk vastgesteld op grond van de Regeling suiker, isoglucose en inulinestroop door de in die regeling genoemde Suikerbegeleidingscommissie, tot het tijdstip waarop de Suikerbegeleidingscommissie dit reglement vervangt.

§ 2. Interventie, erkenning en prijsinformatie

Artikel 3

 • 1 De Minister verricht ten titel van interventie de aankopen van suiker met inachtneming van het hetgeen dienaangaande in de verordening en de uitvoeringsregelingen is bepaald.

 • 2 De Minister erkent de natuurlijke of rechtspersoon die als gespecialiseerde suikerhandelaar uit hoofde van de uitvoeringsregelingen gerechtigd is tot het doen van een aanbieding tot interventie.

 • 3 De Minister erkent, met inachtneming van de in het eerste lid bedoelde regelingen, de opslagplaatsen waarbij uitsluitend de overneming tot interventie plaatsvindt, alsmede de in die regelingen bedoelde deskundige die genomen monsters analyseert en het laboratorium waar het derde monster wordt bewaard dan wel waar het onderzoek van dit monster geschiedt.

Artikel 4

De Minister verricht de aankopen tegen de gegarandeerde prijs van preferentiële suiker in de zin van de verordening met inachtneming van hetgeen dienaangaande in de verordening en de uitvoeringsregelingen is bepaald.

Artikel 5

 • 1 De Minister verleent op verzoek een erkenning aan producenten van suiker, isoglucose of aan de verwerkers van deze producten tot de producten, bedoeld in de bijlage van verordening 967/2006.

 • 2 De erkende ondernemingen verstrekken aan de Minister maandelijks de in de artikelen 9, 57, tweede lid en 63, tweede lid, van de verordening bedoelde gegevens die betrekking hebben op de voorafgaande maand.

Artikel 5a

Een erkende suikeronderneming die over een productiequotum beschikt en een erkende onderneming die industriële suiker verwerkt geeft aan de Minister, overeenkomstig verordening 967/2006, maandelijks gegevens door over het gehanteerde prijsniveau.

§ 3. Heffing

Artikel 5b

 • 1 Voor 14 april van elk jaar deelt een producent van suiker de hoeveelheid suiker mee die hij boven zijn productiequotum heeft geproduceerd in het lopende verkoopseizoen aan de Minister.

 • 2 Voor elk verkoopseizoen is een fabrikant een overschotheffing verschuldigd, door de Minister te bepalen over de geproduceerde hoeveelheden, bedoeld in de verordening.

Artikel 5c

De Minister vordert een productieheffing in over het quotum, voor het betrokken verkoopseizoen overeenkomstig de verordening bij de producent die over een suiker- of isoglucosequotum beschikt.

Artikel 5d

De Minister vordert bij de producent een door de Europese Commissie vast te stellen heffing in over het extra quotum dat voor het betrokken verkoopseizoen wordt toegekend bij of krachtens de verordening.

Artikel 5e

De minister kan op grond van de artikelen 1 en 2 van verordening 1360/2013 een teruggaaf verlenen aan een suikerfabrikant, suikerbietenteler of aan een producent van suiker, isoglucose of inulinestroop.

Artikel 7

De Minister stelt de quota, bedoeld in artikel 7 van de verordening vast. Deze beschikking wordt gepubliceerd in de Staatscourant.

Artikel 9b

 • 1 De op het tijdstip van inwerkingtreding van dit artikel aanhangige meldingen, aanvragen of verzoeken die zijn ingediend op grond van de Verordening HPA suiker en isoglucose 2007 worden met ingang van 1 januari 2014 behandeld door de minister met inachtneming van de termijn die op dat tijdstip is verstreken sinds het tijdstip van indiening van de melding, de aanvraag of het verzoek.

 • 2 Besluiten, niet inhoudende een algemeen verbindend voorschrift, genomen op grond van de Verordening HPA suiker en isoglucose 2007 door het Hoofdproductschap Akkerbouw, die golden onmiddellijk voorafgaand aan het tijdstip van inwerkingtreding van dit artikel, worden met ingang van 1 januari 2014 geacht te zijn genomen door de minister op grond van deze regeling.

Artikel 10

 • 1 Deze regeling treedt, met uitzondering van artikel 9, in werking met ingang 1 juli 1999.

 • 2 Artikel 9 treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

H.H. Apotheker

Terug naar begin van de pagina