privacyreglement Meldpunt Ongebruikelijke Transacties 1999

[Regeling vervallen per 01-01-2008.]
Geldend van 18-06-1999 t/m 31-12-2007

Privacyreglement Meldpunt Ongebruikelijke Transacties 1999

De Minister van Justitie

Gelet op de artikelen 5, tweede lid, 9, eerste en tweede lid, 10 en 21, derde lid, van de Wet politieregisters (Stb. 1988, 665);

De Registratiekamer gehoord, ingevolge de artikelen 5, derde lid, 6, tweede lid, en 21, derde lid, van de Wet politieregisters (advies van 11 februari 1999);

Besluit:

Definities

[Vervallen per 01-01-2008]

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2008]

In dit reglement wordt verstaan onder:

 • a. de wet: de Wet politieregisters;

 • b. het besluit: het Besluit politieregisters;

 • c. gegeven: een gegeven dat herleidbaar is tot een individuele natuurlijke persoon;

 • d. beheerder: de Minister van Justitie;

 • e. registerbeheerder: het hoofd van het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties;

 • f. verstrekking van gegevens: het bekendmaken of ter beschikking stellen van persoonsgegevens, voor zover zulks geheel of grotendeels steunt op gegevens die in het MOT-register zijn opgenomen, of die door verwerking daarvan, al dan niet in verband met andere gegevens, zijn verkregen;

 • g. gegevensbeheer: de verantwoordelijkheid voor de juistheid van de ingevoerde gegevens, alsmede voor het bewaren, verwijderen en verstrekken van gegevens;

 • h. MOT-register: het politieregister Melding Ongebruikelijke Transacties;

 • i. ongebruikelijke transactie: een transactie als bedoeld in artikel 1, onderdeel d, van de Wet melding ongebruikelijke transacties;

 • j. verdachte transactie: een ongebruikelijke transactie die conform artikel 3, onderdeel b, van de Wet melding ongebruikelijke transacties aan opsporings- en vervolgingsinstanties is verstrekt;

 • k. CRI: divisie Centrale Recherche Informatie van het Korps landelijke politiediensten.

Doel en werking van het register

[Vervallen per 01-01-2008]

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2008]

 • 1 Het MOT-register heeft tot doel de beoordeling mogelijk te maken of de in het register opgenomen gegevens met betrekking tot ongebruikelijke transacties, al dan niet in combinatie met andere gegevens, van belang kunnen zijn voor de voorkoming en opsporing van misdrijven en in overeenstemming met de wet en het besluit en de Wet melding ongebruikelijke transacties verstrekt moeten worden.

 • 2 Voorts kunnen gegevens uit het register worden gebruikt voor het maken van statistische en andere overzichten, ten behoeve van interne bedrijfsstatistiek, de bedrijfsvoering en voor het ontwikkelen van het beleid met betrekking tot het uitoefenen van de taken van het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties.

 • 3 Het register wordt deels geautomatiseerd en deels handmatig gevoerd.

Verantwoordelijkheid

[Vervallen per 01-01-2008]

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2008]

De registerbeheerder is, onder verantwoordelijkheid van de beheerder, belast met de zeggenschap over het register. Hij draagt zorg voor de naleving van de wet, het besluit en dit reglement. Hij treft daartoe onder meer voorzieningen van technische en organisatorische aard ter beveiliging van het register tegen verlies of aantasting van gegevens en tegen onbevoegde kennisneming, wijziging of verstrekking daarvan. Tevens treft hij maatregelen ter bevordering van de juistheid en volledigheid van de in het register opgenomen gegevens.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2008]

 • 1 De registerbeheerder wijst functionarissen aan die worden belast met de dagelijkse leiding aan werkzaamheden voor wat het gegevensbeheer betreft ten behoeve van de doelstellingen, bedoeld in artikel 2.

 • 2 De registerbeheerder treft voorzieningen als bedoeld in artikel 7, tweede lid, en artikel 10, eerste lid, van dit reglement en treft tevens een voorziening voor de behandeling van verzoeken, als bedoeld in artikel 12 van dit reglement.

 • 3 De aanwijzing, bedoeld in het eerste lid, wordt schriftelijk vastgelegd.

Categorieën opgenomen personen

[Vervallen per 01-01-2008]

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2008]

In het register kunnen slechts gegevens worden opgenomen betreffende de volgende categorieën van personen:

 • a. personen ten aanzien van wie een melding heeft plaatsgevonden met betrekking tot het verrichten van een ongebruikelijke transactie;

 • b. personen die opdrachtgever zijn van het verrichten van een ongebruikelijke transactie;

 • c. personen die tijdens het verrichten van een ongebruikelijke transactie zijn opgetreden als begeleider van de onder a bedoelde personen;

 • d. personen ten laste van wie dan wel ten gunste van wie de ongebruikelijke transactie is verricht;

 • e. personen die optreden als tussenpersoon voor de onder d bedoelde personen;

 • f. personen, die terzake van één of meer misdrijven zijn veroordeeld, ongeacht of voor hen nog een rechtsmiddel open staat, indien noodzakelijk voor het doel van het register;

 • g. personen, waarvan een redelijk vermoeden bestaat dat ze een misdrijf hebben begaan, indien noodzakelijk voor het doel van het register;

 • h. personen, die voorkomen in een register als bedoeld in artikel 1, onder c, van het besluit;

 • i. personen, die betrokken zijn bij een financiële transactie, waarvan melding heeft plaatsgevonden bij een buitenlands meldpunt;

 • j. personen op wie het Centraal Justitieel Incasso Bureau bevoegd is een vordering te innen dan wel te verhalen;

 • k. personen betrokken bij een verdachte transactie;

 • l. personen, werkzaam bij een instelling die als contactpersonen ter zake van de onder a genoemde melding optreden;

 • m. personen, die ingevolge de artikelen 17 en 17a van de Wet melding ongebruikelijke transacties belast zijn met het toezicht op de financiële instellingen en het meldpunt inlichten, indien zij bij de uitoefening van hun taak feiten ontdekken die op heling van geld duiden;

 • n. personen, werkzaam bij het MOT die als contactpersonen optreden voor de financiële instelling die de onder a bedoelde melding heeft verricht;

 • o. personen, werkzaam bij politie of justitie die als contactpersonen optreden voor wat betreft een mogelijke gegevensverstrekking door of aan het MOT;

 • p. personen, werkzaam bij een buitenlands meldpunt die als contactpersoon optreden voor wat betreft een mogelijke gegevensverstrekking door of aan het MOT;

 • q. personen, werkzaam bij een instantie belast met enig publiekrechtelijke taak, anders dan bedoeld onder o en p en die als contactpersoon optreden voor wat betreft gegevensverstrekking aan het MOT en deze contactpersonen anderen zijn dan die bedoeld in de voorgaande onderdelen;

 • r. personen ten aanzien van wie een voor het doel van het register relevante relatie met een gemelde ongebruikelijke transactie bekend is geworden, dan wel vermoedelijk bekend zal worden, en deze relatie een andere is dan die bedoeld in de voorgaande onderdelen.

Soorten opgenomen gegevens

[Vervallen per 01-01-2008]

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2008]

 • 1 Omtrent de in artikel 5, onder a, genoemde categorie van personen kunnen, indien noodzakelijk voor het doel van het register, ten hoogste de volgende soorten van gegevens worden opgenomen:

  • a. volledige personalia;

  • b. adresgegevens en postcode;

  • c. geboortegegevens;

  • d. nationaliteit;

  • e. beroepsgegevens;

  • f. gegevens met betrekking tot identiteitsdocumenten;

  • g. signalement;

  • h. bedrijfsgegevens;

  • i. persoonsafbeeldingen;

  • j. sofinummer;

  • k. datum, tijdstip, plaats, aard en andere op de ongebruikelijke transactie betrekking hebbende gegevens;

  • l. gegevens omtrent de hoedanigheid van degene die de ongebruikelijke transactie heeft verricht;

  • m. de omvang en, bij een financiële dienst als bedoeld in artikel 1, onder a, sub 7o, van de Wet melding ongebruikelijke transacties, de bestemming en de herkomst van de bij de transacties betrokken gelden, effecten, edele metalen of andere waarden;

  • n. de omstandigheden op grond waarvan de transactie als ongebruikelijk wordt aangemerkt.

  • o. gegevens die betrekking hebben op de beoordeling van de gemelde ongebruikelijke transacties;

  • p. gegevens betreffende het aan de melding gegeven vervolg;

  • q. gegevens omtrent terugmelding aan de financiële instelling;

  • r. andere voor het doel van het register noodzakelijke gegevens.

 • 2 Omtrent de in artikel 5, onder b, d en e, genoemde categorieën van personen kunnen, indien noodzakelijk voor het doel van het register, ten hoogste de volgende soorten van gegevens worden opgenomen:

  • a. volledige personalia;

  • b. adresgegevens en postcode;

  • c. geboortegegevens;

  • d. nationaliteit;

  • e. beroepsgegevens;

  • f. gegevens met betrekking tot identiteitsdocumenten;

  • g. sofinummer;

  • h. gegevens die betrekking hebben op de gegeven opdracht of opgedragen transactie;

  • i. gegevens die betrekking hebben op de relatie met de opdrachtnemer of gevolmachtigde;

  • j. bedrijfsgegevens;

  • k. andere voor het doel van het register noodzakelijke gegevens.

 • 3 Omtrent de in artikel 5, onder c, genoemde categorieën van personen kunnen, indien noodzakelijk voor het doel van het register, ten hoogste de volgende soorten van gegevens worden opgenomen:

  • a. volledige personalia;

  • b. adresgegevens en postcode;

  • c. geboortegegevens;

  • d. nationaliteit;

  • e. beroepsgegevens;

  • f. bedrijfsgegevens;

  • g. signalement;

  • h. persoonsafbeeldingen;

  • i. sofinummer;

  • j. gegevens omtrent de relatie met de vergezelde persoon;

  • k. andere voor het doel van het register noodzakelijke gegevens.

 • 4 Omtrent de in artikel 5, onder f, genoemde categorie van personen kunnen, indien noodzakelijk voor het doel van het register, ten hoogste de volgende soorten van gegevens worden opgenomen:

  • a. volledige personalia;

  • b. adresgegevens en postcode;

  • c. geboortegegevens;

  • d. nationaliteit;

  • e. beroepsgegevens;

  • f. gegevens met betrekking tot identiteitsdocumenten;

  • g. signalement;

  • h. bedrijfsgegevens;

  • i. persoonsafbeeldingen;

  • j. sofinummer;

  • k. datum, tijdstip, plaats, aard en andere op het misdrijf betrekking hebbende gege-vens;

  • l. gegevens omtrent de hoedanigheid van degene, die een misdrijf begaan heeft;

  • m. andere voor het doel van het register noodzakelijke gegevens.

 • 5 Omtrent de in artikel 5, onder g, genoemde categorie van personen kunnen, indien noodzakelijk voor het doel van het register, ten hoogste de volgende soorten van gegevens worden opgenomen:

  • a. volledige personalia;

  • b. adresgegevens en postcode;

  • c. geboortegegevens;

  • d. nationaliteit;

  • e. beroepsgegevens;

  • f. gegevens met betrekking tot identiteitsdocumenten;

  • g. signalement;

  • h. bedrijfsgegevens;

  • i. persoonsafbeeldingen;

  • j. sofinummer;

  • k. datum, tijdstip, plaats, aard en andere op het misdrijf betrekking hebbende gege-vens;

  • l. gegevens omtrent de hoedanigheid van degene waarover een redelijk vermoeden bestaat, dat hij een misdrijf begaan heeft;

  • m. andere voor het doel van het register noodzakelijke gegevens.

 • 6 Omtrent de in artikel 5, onder h, genoemde categorie van personen kunnen, indien noodzakelijk voor het doel van het register, ten hoogste de volgende soorten van gegevens worden opgenomen:

  • a. volledige personalia;

  • b. adresgegevens en postcode;

  • c. geboortegegevens;

  • d. nationaliteit;

  • e. beroepsgegevens;

  • f. gegevens met betrekking tot identiteitsdocumenten;

  • g. signalement;

  • h. bedrijfsgegevens;

  • i. persoonsafbeeldingen;

  • j. sofinummer;

  • k. datum, tijdstip, plaats, aard en andere op het misdrijf betrekking hebbende gege-vens;

  • l. gegevens omtrent de hoedanigheid van de in artikel 5 onder h genoemde personen;

  • m. andere voor het doel van het register noodzakelijke gegevens.

 • 7 Omtrent de in artikel 5, onder i, genoemde categorie van personen kunnen, indien noodzakelijk voor het doel van het register, ten hoogste de volgende soorten van gegevens worden opgenomen:

  • a. volledige personalia;

  • b. adresgegevens en postcode;

  • c. geboortegegevens;

  • d. nationaliteit;

  • e. beroepsgegevens;

  • f. gegevens met betrekking tot identiteitsdocumenten;

  • g. signalement;

  • h. bedrijfsgegevens;

  • i. persoonsafbeeldingen;

  • j. sofinummer;

  • k. datum, tijdstip, plaats, aard en andere op de financiële transactie betrekking hebbende gegevens;

  • l. gegevens omtrent de hoedanigheid van degene die de financiële transactie heeft verricht;

  • m. de omvang, de bestemming en de herkomst van de bij de financiële transacties betrokken gelden, effecten, edele metalen of andere waarden;

  • n. de omstandigheden op grond waarvan de financiële transactie bij het buitenlandse meldpunt is gemeld;

  • o. gegevens die betrekking hebben op het onderzoeken van de gemelde financiële transacties door het buitenlandse meldpunt;

  • p. gegevens betreffende het aan de melding gegeven vervolg;

  • q. andere voor het doel van het register noodzakelijke gegevens.

 • 8 Omtrent de in artikel 5, onder j, genoemde categorie van personen kunnen, indien noodzakelijk voor het doel van het register, ten hoogste de volgende soorten van gegevens worden opgenomen:

  • a. volledige personalia;

  • b. adresgegevens en postcode;

  • c. geboortegegevens;

  • d. nationaliteit;

  • e. beroepsgegevens;

  • f. gegevens met betrekking tot identiteitsdocumenten;

  • g. signalement;

  • h. bedrijfsgegevens;

  • i. persoonsafbeeldingen;

  • j. sofinummer;

  • k. gegevens omtrent de redenen waarom het Centraal Justitieel Incasso Bureau bevoegd is een vordering te innen dan wel te verhalen;

  • l. andere voor het doel van het register noodzakelijke gegevens.

 • 9 Omtrent de in artikel 5, onder k, genoemde categorie van personen kunnen, indien noodzakelijk voor het doel van het register, ten hoogste de volgende soorten van gegevens worden opgenomen:

  • a. volledige personalia;

  • b. adresgegevens en postcode;

  • c. geboortegegevens;

  • d. nationaliteit;

  • e. beroepsgegevens;

  • f. gegevens met betrekking tot identiteitsdocumenten;

  • g. signalement;

  • h. bedrijfsgegevens;

  • i. persoonsafbeeldingen;

  • j. sofinummer;

  • k. datum, tijdstip, plaats, aard en andere op de ongebruikelijke transactie betrekking hebbende gegevens;

  • l. gegevens omtrent de hoedanigheid van degene die de ongebruikelijke transactie heeft verricht;

  • m. de omvang en, bij een financiële dienst als bedoeld in artikel 1, onder a, sub 7o, van de Wet melding ongebruikelijke transacties, de bestemming en de herkomst van de bij de transacties betrokken gelden, effecten, edele metalen of andere waarden;

  • n. de omstandigheden op grond waarvan de transactie als ongebruikelijk wordt aangemerkt.

  • o. gegevens die betrekking hebben op de beoordeling van de gemelde ongebruikelijke transacties;

  • p. gegevens betreffende het aan de melding gegeven vervolg;

  • q. gegevens omtrent terugmelding aan de financiële instelling;

  • r. de omstandigheden op grond waarvan de transactie als verdacht wordt aangemerkt;

  • s. de instantie(s) aan wie de verdachte transactie is doorgemeld;

  • t. de status van de verdachte transactie in een opsporingsonderzoek;

  • u. andere voor het doel van het register noodzakelijke gegevens.

 • 10 Omtrent de in artikel 5, onder l, m, n, o en p, genoemde categorieën van personen kunnen, indien noodzakelijk voor het doel van het register, ten hoogste de volgende soorten van gegevens worden opgenomen;

  • a. personalia;

  • b. organisatie-aanduiding;

  • c. funktie-aanduiding;

  • d. gegevens omtrent de ten aanzien van de melding verrichte aktie.

 • 11 Omtrent de in artikel 5, onder q, genoemde categorieën van personen kunnen, indien noodzakelijk voor het doel van het register, ten hoogste de volgende soorten van gegevens worden opgenomen;

  • a. personalia;

  • b. adresgegevens en postcode;

  • c. organistatie-aanduiding;

  • d. functie-aanduiding;

  • e. andere voor het doel van het register noodzakelijke gegevens.

 • 12 Omtrent de in artikel 5, onder r, genoemde categorieën van personen kunnen, indien noodzakelijk voor het doel van het register, ten hoogste de volgende soorten van gegevens worden opgenomen;

  • a. volledige personalia;

  • b. adresgegevens en postcode;

  • c. geboortegegevens;

  • d. gegevens met betrekking tot identiteitsdocumenten;

  • e. bedrijfsgegevens;

  • f. aard van de relatie;

  • g. andere voor het doel van het register noodzakelijke gegevens.

Gevoelige gegevens

[Vervallen per 01-01-2008]

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2008]

 • 1 In aanvulling op de in artikel 6, eerste lid tot en met negende lid, en twaalfde lid, genoemde gegevens kunnen omtrent de in artikel 5, onder a tot en met k en r, genoemde categorieën van personen gegevens worden opgenomen omtrent hun godsdienst of levensovertuiging, ras, politieke gezindheid, medische en psychologische kenmerken, voor zover dit onvermijdelijk is:

  • a. met het oog op hun identificatie, of

  • b. voor de juiste beoordeling van een strafbaar feit en zulk een gegeven de motieven van de dader van dat feit betreft.

 • 2 De gegevens, genoemd in het eerste lid, bevatten een aanduiding omtrent de betrouwbaarheid. Deze betrouwbaarheidsaanduiding wordt gegeven door functionarissen die daartoe door de registerbeheerder zijn aangewezen. Deze aanwijzing wordt schriftelijk vastgelegd.

Verwijdering en vernietiging

[Vervallen per 01-01-2008]

Artikel 8

[Vervallen per 01-01-2008]

 • 1 De gegevens, genoemd in artikel 6 en artikel 7, worden uit het register verwijderd wanneer deze niet meer noodzakelijk zijn voor het doel van het register.

 • 2 Van de situatie bedoeld in het eerste lid is in ieder geval sprake bij de gegevens, genoemd in artikel 6 en artikel 7, met uitzondering van de gegevens genoemd in artikel 6, negende lid, na verloop van 5 jaren na datum van laatste opneming.

 • 3 De gegevens, genoemd in artikel 6, negende lid, worden uit het register verwijderd na verloop van 10 jaren na datum van laatste opneming.

 • 4 De verwijderde gegevens worden zodra mogelijk vernietigd.

 • 5 Indien noodzakelijk voor het doel van het register kan de registerbeheerder incidenteel schriftelijk gemotiveerd afwijken van het bepaalde in het tweede en derde lid.

Verstrekking

[Vervallen per 01-01-2008]

Artikel 9

[Vervallen per 01-01-2008]

 • 2 Verstrekking van gegevens aan personen of instanties die geen rechtstreekse toegang hebben tot het register wordt verzorgd door de personen, genoemd in artikel 10, eerste lid.

Rechtstreekse toegang tot de registratie

[Vervallen per 01-01-2008]

Artikel 10

[Vervallen per 01-01-2008]

 • 1 Rechtstreekse toegang tot het register, of onderdelen daarvan, voor zover zij deze behoeven voor de uitvoering van hun taak, hebben personen werkzaam bij het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties die een schriftelijke autorisatie hebben gekregen van de registerbeheerder.

 • 2 In de autorisatie wordt de bevoegdheid tot het raadplegen, invoeren, wijzigen, verwijderen of vernietigen van gegevens geregeld.

Protocol

[Vervallen per 01-01-2008]

Artikel 11

[Vervallen per 01-01-2008]

 • 1 Van iedere verstrekking die rechtstreeks langs geautomatiseerde weg geschiedt wordt langs geautomatiseerde weg aantekening gehouden.

 • 2 Het eerste lid is niet van toepassing indien overeenkomstig artikel 17, zesde lid, van het besluit vrijstelling of ontheffing is verleend.

 • 3 Van iedere verstrekking die niet rechtstreeks langs geautomatiseerde weg geschiedt aan personen die geen vaste gebruiker van het register zijn, wordt aantekening gehouden. Vaste gebruikers van het register, bedoeld in artikel 16, tweede lid, van het besluit, zijn personen, als bedoeld in artikel 10, eerste lid.

 • 4 Indien van een verstrekking aantekening wordt gehouden, worden daarbij de identiteit van de verzoeker, de datum van de verstrekking en een omschrijving van de verstrekte gegevens vastgelegd. Indien aantekening wordt gehouden van een verstrekking, als bedoeld in het derde lid, wordt tevens het doel van de verstrekking vastgelegd.

 • 5 Voor zover van de verstrekking aantekening wordt gehouden en daarbij reeds vaststaat dat het doel van de verstrekking noopt tot bekendmaking aan bepaalde derden, wordt daarvan een afzonderlijke aantekening gehouden.

 • 6 Alle aantekeningen worden gedurende twee jaar bewaard.

Rechten van de geregistreerde

[Vervallen per 01-01-2008]

Artikel 12

[Vervallen per 01-01-2008]

 • 1 Geregistreerden kunnen de rechten, genoemd in artikel 20 en artikel 22 van de wet, uitoefenen door het desbetreffende verzoek tot verbetering, aanvulling of verwijdering van hun betreffen-de persoonsgegevens schriftelijk te richten aan de registerbeheerder, ten aanzien van het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties, Postbus 3019, 2700 KL, Zoetermeer.

 • 2 Een verzoek als bedoeld in artikel 20 van de wet is ontvankelijk na ontvangst van de betaling van een kostenvergoeding van fl. 10,- (tien gulden) op rekening (rekeningnummer bank- of giroinstelling) van het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties onder vermelding van ’privacy-verzoek artikel 20 Wpolr’. Deze kostenvergoeding wordt teruggegeven wanneer het verzoek leidt tot verbetering, aanvulling of verwijdering van de persoonsgegevens van de betrokkene, of wanneer het verzoek moet worden geweigerd ingevolge artikel 21, eerste lid, van de wet.

 • 3 Het verzoek, bedoeld in het eerste lid, wordt ten aanzien van minderjarigen die de leeftijd van 16 jaren nog niet hebben bereikt, en ten aanzien van onder curatele gestelden gedaan door hun wettelijke vertegenwoordigers. Het verzoek, bedoeld in het eerste lid kan tevens worden gedaan door een advocaat aan wie de betrokkene een bijzondere machtiging heeft verleend met het oog op de uitoefening van zijn rechten krachtens de wet.

 • 4 De registerbeheerder draagt zorg voor een deugdelijke vaststelling van de identiteit van de verzoeker. De behandelend functionaris kan verlangen dat de verzoeker hem bescheiden toont waaruit zijn identiteit blijkt en zonodig de bijzondere machtiging genoemd in het derde lid.

 • 5 Op een verzoek als bedoeld in artikel 20, eerste lid, van de wet wordt binnen vier weken nadat het verzoek ontvankelijk verklaard is, beslist.

 • 6 Aan een verzoek als bedoeld in artikel 20, eerste lid, van de wet wordt geen gevolg gegeven, voor zover het de verstrekking van gegevens door of aan een criminele inlichtingendienst betreft of wanneer het belang van een opsporingsonderzoek dan wel een gewichtig belang van een derde, daaronder begrepen degene die een melding als bedoeld in artikel 9 van de Wet melding ongebruikelijke transacties heeft gedaan, daartoe noodzaakt.

 • 7 In geen geval worden mededelingen in antwoord op een verzoek op grond van artikel 20 van de wet in schriftelijke vorm gedaan.

 • 8 Op een verzoek als bedoeld in artikel 22, eerste lid, van de wet wordt binnen twee maanden na ontvangst schriftelijk bericht of, en zo ja, in hoeverre de registerbeheerder aan het verzoek voldoet. Een weigering is met redenen omkleed.

Koppelingen met andere verzamelingen van persoonsgegevens

[Vervallen per 01-01-2008]

Artikel 13

[Vervallen per 01-01-2008]

 • 1 Koppeling van het register met een ander politieregister of een register als bedoeld in artikel 17, aanhef en onder a, van de Wet persoonsregistraties, kan plaatsvinden voor zover deze koppeling noodzakelijk is voor het doel van het register en het betreft:

  • a. het CID-register bij de CRI, teneinde vast te stellen of een in het MOT-register opgenomen persoon cid-subject is;

  • b. het grijze veldregister bij de CRI, teneinde vast te stellen of een in het MOT-register opgenomen persoon grijze veld-subject is;

  • c. een Herkenningsdienstregister, teneinde vast te stellen of een in het MOT-register opgenomen persoon in dat register is opgenomen voor feiten die voor de taakuitoefening van het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties relevant zijn;

  • d. het register bij de Centrale Justitiële Documentatie, teneinde vast te stellen of een in het MOT-register opgenomen persoon in het register van het Centraal Justitieel Incasso Bureau is opgenomen voor feiten die voor de taakuitoefening van het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties relevant zijn;

  • e. het systeem Vennoot 98 bij de minister van Justitie, teneinde de relaties met rechtspersonen en andere (crimineel bekend staande) personen in dezelfde rechtspersoon vast te stellen.

 • 2 Koppeling kan, voor zover dit noodzakelijk is voor het doel van het MOT-register, eveneens plaatsvinden met andere politieregisters of persoonsregistraties als bedoeld in artikel 17, aanhef en onder a, van de Wet persoonsregistraties. Van deze koppelingen wordt de Registratiekamer in kennis gesteld.

 • 3 Van een koppeling wordt proces-verbaal opgemaakt overeenkomstig artikel 5 van het besluit. Dit proces-verbaal wordt gedurende twee jaren bewaard.

 • 4 In afwijking van het derde lid hoeft van een koppeling als bedoeld in het eerste lid geen proces-verbaal te worden opgemaakt.

Verbanden met andere verzamelingen van persoonsgegevens

[Vervallen per 01-01-2008]

Artikel 14

[Vervallen per 01-01-2008]

De verbanden bestaan uit de in de bijlage bij dit reglement genoemde verzamelingen van persoonsgegevens.

Slotbepalingen

[Vervallen per 01-01-2008]

Artikel 15

[Vervallen per 01-01-2008]

Deze regeling wordt aangehaald als: privacyreglement Meldpunt Ongebruikelijke Transacties 1999.

Artikel 16

[Vervallen per 01-01-2008]

Het Reglement politieregister Melding Ongebruikelijke Transacties, vastgesteld op 14 februari 1994, wordt ingetrokken.

Artikel 17

[Vervallen per 01-01-2008]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 18

[Vervallen per 01-01-2008]

Deze regeling wordt gepubliceerd in de Staatscourant en het Algemeen Politieblad. Het reglement wordt voor een ieder ter inzage gelegd ter plaatse van de vestiging van het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties, alsmede bij de Directie Voorlichting en de bibliotheek van het Ministerie van Justitie.

Den Haag, 3 juni 1999

De

Minister

van Justitie,
namens deze,
de

directeur Bestuurszaken

,

G.B. Raaphorst

[Vervallen per 01-01-2008]

De verbanden met andere verzamelingen van persoonsgegevens bestaan uit:

 • 1. het stelselmatig verkrijgen van gegevens uit het CID-register en het grijze veld-register bij de CRI;

 • 2. het stelselmatig verstrekken van gegevens aan opsporings- en vervolgingsinstanties;

 • 3. het stelselmatig verkrijgen van gegevens van opsporings- en vervolgingsinstanties;

 • 4. het stelselmatig verkrijgen van gegevens uit een Herkenningsdienstregister;

 • 5. het stelselmatig verkrijgen van gegevens van de Centrale Justitiële Documentatie;

 • 6. het stelselmatig verkrijgen van gegevens uit het Systeem Vennoot van het ministerie van Justitie;

 • 7. het stelselmatig verkrijgen van gegevens uit de Gemeentelijke Basisadministratie;

 • 8. het stelselmatig verkrijgen van gegevens uit het Verificatie Informatie Systeem ;

 • 9. het stelselmatig verkrijgen van gegevens van het Centraal Justitieel Incasso Bureau;

 • 10. het stelselmatig verkrijgen van gegevens van de Rijksdienst voor het Wegverkeer uit het Centraal Rijbewijzen en Bromfietscertificatenregister;

 • 11. het stelselmatig verkrijgen van gegevens van de Belastingdienst;

 • 12. het stelselmatig verkrijgen van gegevens van Interpol.

Terug naar begin van de pagina