Vaststelling selectielijsten archiefbescheiden op het beleidsterrein Studiefinanciering vanaf 1945

Geldend van 09-04-1999 t/m heden

Vaststelling selectielijsten archiefbescheiden op het beleidsterrein Studiefinanciering vanaf 1945

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

Gelet op artikel 5, tweede lid, onder b, van de Archiefwet 1995;

De Raad voor Cultuur gehoord (advies van de Raad voor Cultuur van 2 oktober 1997, nr. arc-97.6909/1);

Besluit:

Artikel 1

Vast te stellen de selectielijst voor de neerslag van het handelen van de Minister van Onderwijs op het beleidsterrein Studiefinanciering vanaf 1945, overeenkomstig de bij dit besluit gevoegde bijlage.

Artikel 2

In te trekken de Lijst van voor vernietiging in aanmerking komende archiefbescheiden van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen, hoofdstuk a.k. Centrale Directie Studiefinanciering, (vastgesteld bij beschikking van de Minister van Onderwijs, no. MMA/Ar 195.438 en AZ/RA/CAB 51888 (gepubliceerd in de Staatscourant no. 1978/216)).

Artikel 3

Dit besluit wordt gepubliceerd in de Staatscourant en treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het is gepubliceerd.

, 2 juni 1998

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, namens deze, De

Algemene Rijksarchivaris

,

M.W. van Boven

Terug naar begin van de pagina