Openstelling aanvraagperiode Investeringsregeling markt- en concurrentiekracht (bosbouw)

[Regeling vervallen per 24-01-2004.]
Geldend van 01-08-1999 t/m 23-01-2004

Openstelling aanvraagperiode Investeringsregeling markt- en concurrentiekracht (bosbouw)

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op de artikelen 1.3, 6.2, tweede lid, 6.10, tweede lid, 7.1, eerste, tweede en derde lid, en 8.1, vijfde lid, van de Investeringsregeling markt en concurrentiekracht;

Besluit:

[Vervallen per 24-01-2004]

 • 1 Aanvragen voor de verlening van een subsidie voor investeringsprojecten als bedoeld in artikel 5.1 van de Investeringsregeling markt en concurrentiekracht

 • 2 Met betrekking tot deze aanvraagperiode:

  • a. wordt het subsidieplafond vastgesteld op f 1.000.000,- aan nationale middelen;

  • b. zijn de artikelen 7.4 en 7.5 van de Investeringsregeling markt en concurrentiekracht van toepassing;

  • c. zijn de kosten voor de bouw van onroerende zaken, bedoeld in artikel 6.2, eerste lid, onderdeel b, van de Investeringsregeling markt en concurrentiekracht niet subsidiabel, met uitzondering van de kosten voor de bouw van onroerende zaken ten dienste van investeringen als bedoeld in onderdeel a van dat artikel;

  • d. bedraagt het subsidiepercentage 30% voor:

   • -

    investeringsprojecten gericht op verkorting van de doorlooptijd van houtoogstprojecten;

   • -

    investeringen in een rondhoutsorteerstraat in combinatie met een computergestuurd kapstation, ontschorsingsinstallatie, wortelaanloopreduceerder of metaaldetectie;

   • -

    investeringsprojecten gericht op de besparing van loonkosten;

   • -

    investeringen in machines en hulpmiddelen waardoor een groot aantal handelingen gecombineerd kunnen worden in één arbeidsgang;

   • -

    investeringsprojecten gericht op aanpassingen aan transportmaterieel teneinde de transportkosten van rondhout vanuit het bos naar de verwerker te verlagen;

   • -

    investeringen in de verbetering van de interne ontsluiting van het bos teneinde de transportkosten van rondhout vanuit het bos naar de verwerker te verlagen;

   • -

    investeringsprojecten gericht op de voorconcentratie van sortimenten per afnemer teneinde de laadtijd in het bos te verminderen;

   • -

    investeringen in installaties, organisatie en administratie die kunnen resulteren in een wezenlijk betere afstemming van vraag en aanbod van bosbouwproducten, zowel naar kwaliteit als naar kwantiteit;

  • e. voert de subsidieontvanger, in afwijking van artikel 8.1, eerste lid, onderdeel d, en tweede lid, van de Investeringsregeling markt en concurrentiekracht, het investeringsproject uiterlijk op 31 oktober 2001 uit.

’s-Gravenhage, 2 juni 1999

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

H.H. Apotheker

Terug naar begin van de pagina