Regeling dioxine in vleeskuikenouderdieren en vleeskuikens

[Regeling vervallen per 24-01-2004.]
Geldend van 01-01-2003 t/m 23-01-2004

Regeling dioxine in vleeskuikenouderdieren en vleeskuikens

De Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

Gelet op artikel 98 van de Gezondheids- en Welzijnswet voor dieren;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 24-01-2004]

In deze regeling wordt verstaan onder:

  • a. vleeskuikenouderdier: hen of haan van de soort Gallus gallus die kennelijk gehouden wordt voor de productie van broedeieren die bestemd zijn voor de productie van vleeskuikens;

  • b. vleeskuiken: hen of haan van de soort Gallus gallus die kennelijk bestemd is voor de menselijke consumptie;

  • c. dioxine: polygechloreerde dibenzo-p-dioxinen en dibenzofuranen.

Artikel 4

[Vervallen per 24-01-2004]

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij kan vleeskuikenouderdieren en vleeskuikens ten aanzien waarvan hij heeft vastgesteld dat vlees of vet dioxine bevat of heeft vastgesteld dat het vermoeden bestaat dat vlees of het vet daarvan dioxine bevat, aanwijzen.

Artikel 5

[Vervallen per 24-01-2004]

De ingevolge artikel 4 aangewezen vleeskuikenouderdieren en vleeskuikens alsmede de eieren hiervan mogen bedrijven niet verlaten.

Artikel 6

[Vervallen per 24-01-2004]

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij kan toestemming geven dat aangewezen vleeskuikenouderdieren en vleeskuikens alsmede de eieren, een bedrijf verlaten.

Artikel 7

[Vervallen per 24-01-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling dioxine in vleeskuikenouderdieren en vleeskuikens.

Artikel 8

[Vervallen per 24-01-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag van publicatie in de Staatscourant.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

G.H. Faber

Terug naar begin van de pagina