Wijziging dagloonregels Invoeringswet stelselherziening sociale zekerheid

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geldend van 01-07-1999 t/m 31-12-2005

Regeling houdende wijziging van de regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 20 april 1967, nr. 61524 (Stcrt. 126) en de Dagloonregels Invoeringswet stelselherziening sociale zekerheid

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J.F. Hoogervorst;

Gelet op de artikelen 14, eerste en tweede lid, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering en 34, tweede, derde, vijfde en zesde lid, van de Invoeringswet stelselherziening sociale zekerheid;

Besluit:

Artikel I. Wijziging dagloonregels Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

[Vervallen per 01-01-2006]

[Red: Wijzigt de regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 20 april 1967, nr. 61524.]

Artikel II. Wijziging Dagloonregels Invoeringswet stelselherziening sociale zekerheid

[Vervallen per 01-01-2006]

[Red: Wijzigt de Dagloonregels Invoeringswet stelselherziening sociale zekerheid.]

Artikel III. Overgangsbepaling dagloonregels Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

[Vervallen per 01-01-2006]

De regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 20 april 1967, nr. 61524 (Stcrt. 126), zoals die regeling luidde op de dag voorafgaand aan de inwerkingtreding van deze regeling, blijft van toepassing op de persoon wiens recht op arbeidsongeschiktheidsuitkering is ontstaan voor de datum van inwerkingtreding van deze regeling, met betrekking tot die arbeidsongeschiktheidsuitkering.

Artikel IV. Overgangsbepaling Dagloonregels Invoeringswet stelselherziening sociale zekerheid

[Vervallen per 01-01-2006]

Met uitzondering van artikel 14 en artikel 17, vijfde lid, aanhef en onderdeel b, van die regeling blijven de Dagloonregels Invoeringswet stelselherziening sociale zekerheid, zoals die regeling luidde op de dag voorafgaand aan de inwerkingtreding van deze regeling, van toepassing op de persoon wiens recht op uitkering op grond van de Werkloosheidswet is ontstaan voor die dag, met betrekking tot dat recht.

Artikel V. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-01-2006]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 juli 1999.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 28 mei 1999

De

Staatssecretaris

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J.F. Hoogervorst

Terug naar begin van de pagina