Wijziging Subsidieregeling voorlichting en doorlichting Schoner Produceren

[Regeling vervallen per 07-06-2003.]
Geldend van 19-11-1999 t/m 06-06-2003

Wijziging Subsidieregeling voorlichting en doorlichting Schoner Produceren

De Minister van Economische Zaken, handelende in overeenstemming met de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Gelet op artikel 3 van de Kaderwet EZ-subsidies en de artikelen 6, eerste lid, en 7, eerste lid, van de Subsidieregeling voorlichting en doorlichting Schoner Produceren;

Besluit:

Artikel I

[Vervallen per 07-06-2003]

[Red: Wijzigt de Subsidieregeling voorlichting en doorlichting Schoner Produceren.]

Artikel II

[Vervallen per 07-06-2003]

[Red: Wijzigt de Subsidieregeling voorlichting en doorlichting Schoner Produceren.]

Artikel III

[Vervallen per 07-06-2003]

Als periode na afloop waarvan de aanvragen op grond van de Subsidierege-ling voorlichting en doorlichting Schoner Produceren, die in die periode zijn ontvangen, worden behandeld, wordt vastgesteld de periode 1 juni 1999 tot en met 15 september 1999.

Artikel IV

[Vervallen per 07-06-2003]

  • 1 Het subsidieplafond voor het in 1999 verlenen van subsidies op grond van de Subsidieregeling voorlichting en doorlichting Schoner Produceren voor aanvragen, ontvangen in de in artikel III genoemde periode, bedraagt f 4.500.000,00.

  • 2 Het subsidieplafond wordt verdeeld op de wijze als bepaald in artikel 11 van de Subsidieregeling voorlichting en doorlichting Schoner Produceren.

Artikel V

[Vervallen per 07-06-2003]

De artikelen I en II zijn niet van toepassing op subsidies die zijn verleend voor de inwerkingtreding van deze regeling.

Artikel VI

[Vervallen per 07-06-2003]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst met uitzondering van de bijlagen, die ter inzage worden gelegd. Van deze terinzagelegging zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

’s-Gravenhage, 21 mei 1999

De

Minister

van Economische Zaken,

A. Jorritsma-Lebbink

Terug naar begin van de pagina