Wijziging Regeling landbouwgrond Meststoffenwet en Regeling voorraden Meststoffenwet

[Regeling vervallen per 24-01-2004.]
Geldend van 28-05-1999 t/m 23-01-2004

Wijziging Regeling landbouwgrond Meststoffenwet en Regeling voorraden Meststoffenwet

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

Gelet op artikel 53, onderdelen a en b, van de Meststoffenwet;

Besluit:

Artikel III

[Vervallen per 24-01-2004]

In geval van niet-tijdige indiening van een formulier als bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de Regeling landbouwgrond Meststoffenwet, waarop als datum van ingebruikneming van de grond een datum is vermeld welke is gelegen in de periode van 1 januari 1999 tot de dag waarop deze regeling in werking treedt, geldt als datum waarop de grond in gebruik is genomen de op het formulier vermelde datum, mits het formulier uiterlijk binnen zes weken na de dag van inwerkingtreding van deze regeling bij het bureau is ingediend.

Artikel IV

[Vervallen per 24-01-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

De regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 19 mei 1999

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

H.H. Apotheker

Terug naar begin van de pagina