Regeling wijzingen normbedragen voor exploitatiebijdragen van standplaatsen en continuering [...] voor woonwagens en standplaatsen voor 1999

Geldend van 28-05-1999 t/m heden

Regeling wijzingen normbedragen voor exploitatiebijdragen van standplaatsen en continuering subsidieafbraakpercentrage voor woonwagens en standplaatsen voor 1999

Geacht bestuur/college,

1. Herziening normbedragen standplaatsen

Jaarlijks worden de subsidiebijdragen in de constante en variabele exploitatiekos-ten van standplaatsen op voet van de Regeling geldelijke steun standplaatsen voor woonwagens 1992 aangepast aan opgetreden prijswijzigingen. In artikel 1 van bijgaande regeling zijn de bedragen voor 1999 vastgelegd. De regeling is van belang voor die gemeenten die zijn uitgenodigd om in het kader van de brutering van huurwoonwagens en standplaatsen de aanvraag aan te vullen met nog ontbrekende gegevens (zie de toelichting op artikel 9 van de Regeling afkoop geldelijke steun woonwagens en standplaatsen) en voor die gemeenten die niet met de afkoop meedoen.

2. Continuering subsidieafbraakpercentage

Voor de periode van 1 juli 1999 tot 1 juli 2000 wordt bij de berekening van de jaarlijkse bijdragen voor huurwoonwagens en standplaatsen uitgegaan van een subsidieafbraakpercentage van 5,5, zoals U reeds is aangekondigd in MG 99-03 van 28 januari 1999. In artikel 2 van bijgaande regeling is dit vastgelegd.

3. Inlichtingen

Voor nadere informatie naar aanleiding van deze circulaire kunt U zich wenden tot de afdeling Uitvoering Volkshuisvestingsregelingen van de Directie RAC van het DGVH te Den Haag. Telefoonnummer 070-3392207.

Hoogachtend,
de

Staatssecretaris

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J.W. Remkes

Wijziging normbedragen voor exploitatiebijdragen van standplaatsen en continuering subsidieafbraakpercentage voor woonwagens en standplaatsen voor 1999

Terug naar begin van de pagina