Wijziging normbedragen voor exploitatiebijdragen van standplaatsen en continuering [...] voor woonwagens en standplaatsen voor 1999

[Regeling vervallen per 23-12-2004.]
Geldend van 30-05-1999 t/m 22-12-2004

Wijziging normbedragen voor exploitatiebijdragen van standplaatsen en continuering subsidieafbraakpercentage voor woonwagens en standplaatsen voor 1999

De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Gelet op de artikelen 2, vierde lid, en 4, vierde lid, van de Overgangsregeling Besluit woninggebonden subsidies 1993;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 23-12-2004]

  • 1 Het normbedrag voor constante en variabele exploitatiekosten van standplaatsen, bedoeld in artikel 14, eerste lid, van de Regeling geldelijke steun standplaatsen voor woonwagens 1992, dat voor 1999 geldt voor standplaatsen met zowel een berging als sanitaire voorzieningen, wordt afgelezen uit tabel I, opgenomen in de bijlage bij deze regeling.

  • 2 Het zodanige normbedrag dat voor 1999 geldt voor andere standplaatsen dan die, bedoeld in het eerste lid, wordt afgelezen uit tabel II, opgenomen in de bijlage bij deze regeling.

Artikel 2

[Vervallen per 23-12-2004]

De huurprijs, bedoeld in artikel 20 van de Regeling geldelijke steun huurwoonwa-gens, is met ingang van 1 juli 1999 de in die regeling bedoelde huurprijs, die gold op 30 juni 1999, verhoogd met het subsidieafbraakpercentage van 5,5.

Artikel 3

[Vervallen per 23-12-2004]

  • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

  • 2 Artikel 1 werkt terug tot en met 1 januari 1999.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 17 mei 1999

De

Staatssecretaris

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J.W. Remkes

Bijlage bij de regeling van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer tot wijziging van de normbedragen voor exploitatiebijdragen van standplaatsen en continuering subsidieafbraak-percentage voor woonwagens en standplaatsen zoals deze geldt voor 1999

[Vervallen per 23-12-2004]

Tabel I

[Vervallen per 23-12-2004]

 

1998

 

factoren MG 99-15

1999

 

Var.expl.kosten

             

a. Onderhoud e.d.

f

671,32

 

1,0402

f

698,31

 

b. Belastingen

f

232,58

 

1,0

f

232,58

 

c. Verzekeringen

f

24,90

 

1,0339

f

25,74

 

d. Huurderving

f

52,55

 

n.v.t.

f

55,45

 

——————

+

——————

+

subtotaal:

f

981,35

   

f

1012,08

 
               
               

Const.expl.kosten

f

294,–

   

f

294,–

 
               

Normbedrag

f.

1.275,–

   

f

1306,–

 
 

=====

   

=====

 
 

(afgerond)

   

afgerond

 

Tabel II

[Vervallen per 23-12-2004]

Type standplaats

Omrekenfactor

Normbedrag 1999

Zonder berging met sanitair

88,30%

f

1.153

 

Met berging zonder sanitair

66,67%

f

871,–

 

Zonder berging en sanitair

55,00%

f

718,–

 

Toelichting tabel I. Berekening huurderving

[Vervallen per 23-12-2004]

Uitgegaan is van de huurprijs per 1 januari 1999 (is dus per 1-7-98 = f 224,80).

Stijgingspercentage van de huurparameters conform MG 99-03 van 28 januari 1999.

Het subsidieafbraakpercentage toegepast op de normhuur van f 224,80 x 5.5% = f 237,20.

De jaarhuur bedraagt derhalve:

6 maanden (januari t/m juni)

à

f

224,80

=

f

1.348,80

6 maanden (juli t/m december)

à

f

237,20

=

f

1.423,20

     

——––———————

     

Jaarhuur

f

2.772,-

Huurderving is 2% van de jaarhuur (conform bijlage bij Regeling geldelijke steun standplaatsen voor woonwagens 1992), derhalve 2% van f 2.772,- =

f 55,45.

Terug naar begin van de pagina