Subsidieregeling ondersteuning Landelijke geschillencommissie samenwerkingsverbanden [...] en Landelijke geschillencommissie samenwerkingsverbanden VO

[Regeling vervallen per 01-01-2010.]
Geldend van 29-05-1999 t/m 31-12-2009

Subsidieregeling ondersteuning Landelijke geschillencommissie samenwerkingsverbanden WSNS en Landelijke geschillencommissie samenwerkingsverbanden VO

De staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

Gelet op artikel 2, eerste lid, sub a en artikel 4, eerste lid, van de Wet overige OCenW-subsidies,

Besluit:

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

[Vervallen per 01-01-2010]

In deze regeling wordt verstaan onder:

  • a. IB-Groep: de Informatie Beheer Groep;

  • b. Geschillencommissie WSNS: de Landelijke geschillencommissie samenwerkingsverbanden WSNS, bedoeld in artikel 22 van de Wet op het primair onderwijs.

  • c. Geschillencommissie VO: de Landelijke geschillencommissie samenwerkingsverbanden VO, bedoeld in artikel IX, van de Wet van 25 mei 1998 (Stb. 337) tot wijziging van ondermeer de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met de invoering van leerwegen in de hogere leerjaren van het middelbaar algemeen voortgezet onderwijs en het voorbereidend beroepsonderwijs, alsmede van leerwegondersteunend en praktijkonderwijs (regeling leerwegen mavo en vbo; invoering leerwegondersteunend en praktijkonderwijs).

Artikel 2. Toekenning Subsidie

[Vervallen per 01-01-2010]

  • 1 Aan de IB-Groep wordt ter ondersteuning van de taken van de geschillencommissie WSNS en de geschillencommissie VO een jaarlijks overeenkomstig de bijlage bij deze regeling vast te stellen subsidie verstrekt. Deze subsidie wordt verstrekt onder de in de bijlage bij deze regeling opgenomen voorwaarden.

  • 2 Afdeling 4.2.8 van de Algemene wet bestuursrecht is niet van toepassing.

Artikel 3. Bekendmaking

[Vervallen per 01-01-2010]

Deze regeling zal met de toelichting en de bijlage in Uitleg OCenW-Regelingen worden geplaatst. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

Artikel 4. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-01-2010]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de derde dag na de datum van uitgifte van Uitleg OCenW-Regelingen, waarin deze regeling is geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 1999, met dien verstande dat deze regeling voor de geschillencommissie WSNS terugwerkt tot en met 8 mei 1998.

Artikel 5. Citeertitel

[Vervallen per 01-01-2010]

Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling ondersteuning Landelijke geschillencommissie samenwerkingsverbanden WSNS en Landelijke geschillencommissie samenwerkingsverbanden VO.

De

staatssecretaris

van onderwijs, cultuur en wetenschappen

drs. K.Y.I.J. Adelmund

Bijlage

[Vervallen per 01-01-2010]

I

[Vervallen per 01-01-2010]

Door het ministerie van OCenW wordt aan de IB-Groep ten behoeve van de secretariële en juridische ondersteuning van de geschillencommissie WSNS en de geschillencommissie VO, en ten behoeve van (de afwerking van declaraties van) de leden van de commissies, subsidie verstrekt.

II

[Vervallen per 01-01-2010]

Bij de toekenning van de subsidie wordt uitgegaan van de (financiële) afspraken en voorwaarden zoals vermeld in:

  • de op 8 mei 1998 tussen het ministerie van OCenW en de IB-Groep gesloten overeenkomst inzake secretariële ondersteuning geschillencommissie WSNS;

  • de aan de IB-Groep gerichte beschikking Cfi/FTO/TBT-98/20978 U, van 6 juli 1998; en

  • het Besluit vaste beloning landelijke geschillencommissie samenwerkingsverbandden WSNS (Stb. 1998, 380)

III

[Vervallen per 01-01-2010]

De subsidie wordt in elk kalenderjaar steeds in januari en in juli verstrekt aan de IB-Groep.

Ten behoeve van elk kalenderjaar wordt door de IB-Groep tweemaal een tussenrapportage geleverd aan het ministerie van OCenW, met dien verstande dat de eerste tussenrapportage wordt geleverd vóór 1 juni van het lopende kalenderjaar, en de tweede tussenrapportage wordt geleverd voor 1 december van het lopende kalenderjaar. Een tussenrapportage bestaat in ieder geval uit een inventarisatie van de werkzaamheden van de IB-Groep voor de geschillencommissie WSNS en de geschillencommissie VO over de afgelopen periode en een inschatting van de te verwachten werkzaamheden.

De tussenrapportages worden gezonden naar: Cfi produktgroep FTO/TBT. Voorts verstrekt de IB-Groep jaarlijks vóór 1 mei aan het ministerie van OCenW een financieel overzicht over het afgelopen kalenderjaar voorzien van een accountantsverklaring. Over het kalenderjaar 1999 dient derhalve voor 1 mei 2000 een financieel overzicht te worden verstrekt. Het financieel overzicht wordt gezonden naar: Cfi produktgroep FVE/VTI. De tussenrapportages en het financieel overzicht zullen voor het ministerie van OCenW dienen tot bijstelling van de subsidie die wordt verstrekt aan de IB-Groep.

Terug naar begin van de pagina