Verlening mandaat en machtiging aan Senter

[Regeling vervallen per 01-05-2004.]
Geldend van 14-05-1999 t/m 30-04-2004

Verlening mandaat en machtiging aan Senter

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op de artikelen 1, onder b, van de Experimentenregeling eindgebruikerssubsidiëring VINEX en de overeenkomst tussen Verkeer en Waterstaat en Senter met nummer 11.1999;

Gezien de schriftelijke instemming van Senter, d.d. 4 mei 1999, kenmerk: DDB95186.MDR

Besluit:

§ 1. Verlening van mandaat en machtiging

[Vervallen per 01-05-2004]

Artikel 1

[Vervallen per 01-05-2004]

Aan de algemeen directeur van Senter, uitvoeringsinstantie voor technologie, energie en milieu, agentschap van het Ministerie van Economische Zaken wordt mandaat verleend om namens de Minister van Verkeer en Waterstaat (hierna: de minister):

  • -

    besluiten te nemen in het kader van de uitvoering van de Experimentenregeling eindgebruikerssubsidiëring VINEX.

  • -

    besluiten op bezwaarschriften te nemen in het kader van de Experimentenregeling eindgebruikerssubsidiëring VINEX.

Dit mandaat wordt verleend met het recht tot het verlenen van ondermandaat, waarbij degene aan wie ondermandaat wordt gegeven tot het beslissen op bezwaarschriften niet dezelfde zal zijn als degene aan wie ondermandaat wordt gegeven voor het nemen van primaire besluiten.

Voorts wordt aan gemandateerde machtiging verleend om ter voorbereiding van deze besluiten en in het kader van het toezicht op een correcte uitvoering van deze besluiten, al het nodige te doen alsmede om verweer te voeren in beroepszaken.

§ 2. Algemene instructies inzake uitoefening mandaat en machtiging

[Vervallen per 01-05-2004]

Artikel 2

[Vervallen per 01-05-2004]

De gemandateerde verzendt een afschrift van het op een aanvraag genomen besluit, van een daartegen gericht bezwaarschrift en van het op het bezwaarschrift genomen besluit aan de minister. Afschriften van de op een beroepsprocedure betrekking hebbende stukken worden eveneens aan de minister gezonden.

Artikel 3

[Vervallen per 01-05-2004]

De gemandateerde voert in het kader van een beroepsprocedure nauw overleg met de minister terzake van de in te nemen standpunten.

Artikel 4

[Vervallen per 01-05-2004]

De gemandateerde onderzoekt regelmatig ten aanzien van iedere subsidieverlening of er omstandigheden zijn op grond waarvan een subsidieverlening moet worden ingetrokken of gewijzigd.

Artikel 5

[Vervallen per 01-05-2004]

De gemandateerde richt de administratie zodanig in, dat daarin alle van belang zijnde vastleggingen en bewijsstukken ten behoeve van het besluitvormings-, uitvoerings-, controle- en verantwoordingsproces zijn vastgelegd.

Artikel 6

[Vervallen per 01-05-2004]

De gemandateerde signaleert tijdig bij het hoofd van de afdeling Exploitatie van het Directoraat-Generaal Personenvervoer problemen die zijn gerezen in het kader van de uitvoering van de Experimentenregeling eindgebruikerssubsidiëring VINEX.

Artikel 7

[Vervallen per 01-05-2004]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

T. Netelenbos

Terug naar begin van de pagina