Regeling voorbereiding buitengewone omstandigheden Telecommunicatiewet

[Regeling vervallen per 22-12-2007.]
Geldend van 12-11-2006 t/m 21-12-2007

Regeling voorbereiding buitengewone omstandigheden Telecommunicatiewet

De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,

Handelende na overleg met de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Minister van Defensie;

Gelet op artikel 14.6 van de Telecommunicatiewet;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 22-12-2007]

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. wet:

Telecommunicatiewet;

b. Minister:

Minister van Verkeer en Waterstaat;

c. aanbieder:

aanbieder van een openbaar telecommunicatienetwerk, van een openbare telecommunicatiedienst of van een huurlijn;

d. Nationaal Noodnet:

telecommunicatienetwerk voor vitale berichtgeving in buitengewone omstandigheden.

Artikel 2

[Vervallen per 22-12-2007]

Als aanbieder bedoeld in artikel 14.6, eerste lid, van de wet worden aangewezen:

 • 1°. bbned N.V.;

 • 2°. Colt Telecom B.V.;

 • 3°. Essent Kabelcom B.V. ;

 • 4°. Koninklijke KPN N.V.;

 • 5°. MCI Nederland B.V.;

 • 6°. N.V. Casema

 • 7°. Orange Nederland N.V.;

 • 8°. Priority Telecom Nederland b.v.;

 • 9°. Telfort B.V.;

 • 10°. Tiscali b.v.;

 • 11°. T-Mobile Netherlands B.V.;

 • 12°. UPC Nederland B.V.;

 • 13°. Versatel Nederland B.V.;

 • 14°. Vodafone-Libertel N.V.;

 • 15°. Wanadoo B.V.

Artikel 3

[Vervallen per 22-12-2007]

 • 1 De aanbieder bedoeld in artikel 2 neemt met betrekking tot de voorbereiding van het verzorgen van elektronisch transport van gegevens in buitengewone omstandigheden als bedoeld in artikel 14.2 van de wet de volgende organisatorische en personele maatregelen en treft de volgende bijzondere voorzieningen:

  • a. het beschikbaar hebben van personen die:

   • 1º. als contactpersoon optreden om de aanwijzingen, bedoeld in artikel 14.4, eerste lid, van de wet, uit te voeren;

   • 2º. deelnemen aan door de Minister aan te wijzen organisaties, overlegstructuren en oefeningen;

   • 3º. op aanwijzing van de Minister ter uitvoering van verplichtingen voortvloeiend uit het op 4 april 1949 te Washington tot stand gekomen Noord-Atlantisch Verdrag (Stb. J 355) expertise leveren inzake de aanleg en instandhouding van openbare telecommunicatienetwerken en openbare telecommunicatiediensten;

  • b. het beschikken over een voorziening waarbij ingeval van congestie in zijn openbaar telecommunicatienetwerk door de Minister aan te wijzen nummers gebruik kunnen blijven maken van zijn openbaar telecommunicatienetwerk;

  • c. zorgdragen voor een doeltreffende beveiliging van de door de Minister aan te wijzen vitale bedrijfsonderdelen of objecten.

 • 2 De aanbieder Koninklijke KPN N.V. houdt met betrekking tot de in het eerste lid genoemde voorbereiding de bijzondere voorziening van het Nationaal Noodnet instand ten behoeve van de daarop aangesloten abonnees.

Artikel 4

[Vervallen per 22-12-2007]

De aanbieder is verplicht de in artikel 14.6, eerste lid, van de wet bedoelde voorbereiding en de daarover te verstrekken informatie te beveiligen tegen kennisneming door onbevoegden, alsmede geheimhouding te betrachten met betrekking tot deze voorbereiding en de te verstrekken informatie.

Artikel 5

[Vervallen per 22-12-2007]

 • 2 De informatie, bedoeld in het eerste lid, wordt door de aanbieder verstrekt in de vorm van een continuïteitsplan.

 • 3 Onverminderd het eerste en tweede lid verstrekt de aanbieder de Minister gedurende het kalenderjaar op diens verzoek informatie over de voorbereiding, bedoeld in artikel 14.6, eerste lid, van de wet.

 • 4 De informatie, bedoeld in het derde lid, wordt door de aanbieder verstrekt op een door de Minister aan te geven wijze.

Artikel 6

[Vervallen per 22-12-2007]

De kosten van de uitvoering bedoeld in artikel 14.6, eerste lid, van de wet komen ten laste van de aanbieder tenzij de Minister in bijzondere gevallen anders bepaalt.

Artikel 8

[Vervallen per 22-12-2007]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling voorbereiding buitengewone omstandigheden Telecommunicatiewet.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Verkeer en Waterstaat ,

J.M. de Vries

Terug naar begin van de pagina