Tijdelijke vrijstellingsregeling afmelding opslagen Meststoffenwet

[Regeling vervallen per 05-06-2004.]
Geldend van 15-03-2001 t/m 04-06-2004

Tijdelijke vrijstellingsregeling afmelding opslagen Meststoffenwet

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

Gelet op artikel 59, eerste en derde lid, van de Meststoffenwet,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 05-06-2004]

  • 2 Artikel 5, eerste lid, van de Regeling voorraden Meststoffenwet is van overeenkomstige toepassing op de afmelding van een opslag als bedoeld in het eerste lid.

Artikel 2

[Vervallen per 05-06-2004]

Deze regeling treedt inwerking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 3

[Vervallen per 05-06-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Tijdelijke vrijstellingsregeling afmelding opslagen Meststoffenwet.

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 7 mei 1999

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

H.H. Apotheker

Terug naar begin van de pagina